Bläddra

Författningshandbok 2009

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Författningshandbok 2009

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar och andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehållet är systematiserat i tjugofyra avdelningar och ett sakregister, vilket gör boken lätta att använda och hitta i. Författningshandboken uppdateras varje år. Sedan förra årets upplaga har ett sextiotal författningar ändrats, ett trettiotal tillkommit och ett fyrtiotal upphävts. Av de upphörda författningarna har ett tiotal bakats in i den nya patientdatalagen. Bland det övriga nytillkomna kan särskilt nämnas lag och förordning om statligt tandvårdsstöd, personuppgiftslagen, personuppgiftsförordningen samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av lex Sarah.

Läs mer
Författningshandboken innehåller dessutom nio orienterande uppsatser: Om författningar, Om allmänna handlingar, Om utlämnande av sekretesskyddade uppgifter, Om hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar, Om tillsyn och begreppet hälso- och sjukvårdspersonal, Om patientjournaler, Om begreppet myndighetsutövning, Om gåvor till vårdpersonal och Om delegering. En av uppsatserna, Om patientjournaler, har i år omarbetats utifrån den nya patientdatalagen.

Om författarna
Gunnel Raadu har lång erfarenhet av arbete med medicinaljuridiska frågor som föreläsare och som konsult. Hon är leg. sjuksköterska, fil.mag. med pedagogisk inriktning, har en juridisk utbildning och arbetar som högskoleadjunkt vid Sophiahemmets utbildningsbolag AB. Författningshandboken finns även som en online-tjänst som uppdateras kvartalsvis.