Bläddra

Författningssamling i statsrätt

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Författningssamling i statsrätt

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Denna författningssamling innehåller svensk och europeisk lagtext som
används på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms
universitet. Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar, dvs. RF,
TF, YGL och SO, samt riksdagsordningen och annan svensk lagstiftning
som kompletterar eller ansluter till dessa författningar. Den innehåller
dessutom Europakonventionen, som är aktuell både som europarätt
och som svensk lag, samt EU:s unionsfördrag, funktionsfördrag,
rättighetsstadga och protokoll om tillämpning av subsidiaritet- och
proportionalitetsprinciperna.
Samlingen är primärt avsedd för kurser i europarätt och statsrätt på
universitetsnivå, särskilt med avseende på kursen i statsrätt vid Juridiska
institutionen, Stockholms universitet. Den kan givetvis också utgöra ett
hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt
med europarättsliga och statsrättsliga frågor.
Denna fjärde upplaga innehåller aktuell lagstiftning per 1 juli 2021.