Bläddra

Intrångsundersökning i varumärkesrätten : ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
Köp här

Intrångsundersökning i varumärkesrätten : ett effektivt verktyg i kampen mot piratkopiering

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
Köp här
I kampen mot piratkopiering är intrångsundersökning ett viktigt verktyg för att säkra bevis för ett immaterialrättsligt intrång. En sådan undersökning kan beslutas av domstol, på yrkande av part, under vissa förutsättningar. Beslut om intrångsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten.

Intrångsundersökning är en civilrättslig bevissäkringsåtgärd som infördes i de immaterialrättsliga lagarna den 1 januari 1999. Syftet med intrångsundersökning är att säkra bevisning om ett intrång och dess omfattning. Domstolen får bevilja ett yrkande om intrångsundersökning om det visas sannolika skäl för att någon har gjort intrång i en immateriell rättighet. Utöver det krävs det att skälen för åtgärden ska uppväga de olägenheter, eller men i övrigt, som åtgärden innebär för den som drabbas av den. Sökanden måste också ställa tillräcklig säkerhet. Huvudregeln stadgar att motparten ska få tillfälle att höras innan ett beslut om intrångsundersökning meddelas. Med tanke på att syftet med undersökningen kan gå helt förlorat om motparten hörs, är det vanligt att undantagsregeln tillämpas. Det innebär att beslut om intrångsundersökningar i praktiken meddelas mer frekvent utan att motparten hörts.

I boken belyser och diskuterar jur. kand. Sara Saberi intrångsundersökningar vid immaterialrättsliga intrång, särskilt inom varumärkesrätten.