Bläddra

Kommunallagen : En kommentar

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Köp här

Kommunallagen : En kommentar

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Köp här
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag (SFS 2017:725) i kraft. Författaren kommenterar den nya lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall. Den nya boken vänder sig till jurister, advokater, förtroendevalda, tjänstemän som har uppdrag med eller i kommuner eller landsting/regioner. Även intresserade kommunmedlemmar bör ha nytta av boken. Bland nyheterna i lagen märks att fullmäktige getts möjlighet att bestämma att styrelsen i kommunen eller landstinget ska kunna besluta i specifika frågor som rör andra nämnders verksamhet (6 kap 8 § kommunallagen). Det har också slagits fast att varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman, direktör, som har den ledande ställningen bland de anställda (7 kap 1 § kommunallagen). Direktörens roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion. En annan nyhet är att reglerna för anmälan av delegationsbeslut förenklats på så sätt att det blir upp till nämnden själv att avgöra om anmälan behövs (7 kap 8 § kommunallagen). Den nya lagen innebär också att den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad (8 kap 9 § kommunallagen). Detta medför bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras i den lokala tidningen. Den nya lagen innebär också en förstärkning på revisionens område. Detta sker bland annat genom att det införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium (11 kap 8 § kommunallagen) och genom att de sakkunniga revisionsbiträdena ges rätt att uttala sig i fullmäktige när revisionsberättelsen behandlas (5 kap 32 § kommunallagen). Boken innehåller en jämförelsetabell mellan den nya och den tidigare kommunallagens paragrafer samt ett omfattande sakregister.