Bläddra

av: Patrik Kastberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 januari 2019. Författaren kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall som anges i direkt anslutning till den bestämmelse som avgörandet behandlar. Under 2018 har bl.a. nya bestämmelser om s.k. kommunal…
Köp här

Isbn: 9789172237605

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Patrik Kastberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 januari 2021. Författaren kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall som anges i direkt anslutning till den bestämmelse som avgörandet behandlar. Kommuner och regioner är centrala delar av det svenska…
Köp här

Isbn: 9789172238398

Utgivningsår: 20210201

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Olle Lundin, Tom Madell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Kommunerna och landstingen är centrala organ i den svenska demokratiska rättsstaten och välfärdsstatens ryggrad och verkställare. Det grundläggande regelverket för kommuner och landsting är kommunallagen, som kan sägas utgöra dessa organs ”grundlag”. I lagen regleras hur beslutanderätten utövas, organisationen,…
Köp här

Isbn: 9789139020851

Utgivningsår: 20180406

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Utredningen presenterar förslag kring att bl.a. tre nya län och landsting borde bildas. För stora delar av såväl statens som landstingens regionala verksamheter är dagens län inte längre utgångspunkten – så som det en gång var tänkt. Utredningens bedömning är att ett första steg i att samordna staten regionalt är att…
Köp här

Isbn: 9789138244708

Utgivningsår: 20160704

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Näringsdepartementet

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas på alla nivåer. För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utredningen en ny bostadsförsörjningslag. En kartläggning visar att vilka grupper som…
Köp här

Isbn: 9789138247990

Utgivningsår: 20180517

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Patrik Kastberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag (SFS 2017:725) i kraft. Författaren kommenterar den nya lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall. Den nya boken vänder sig till jurister, advokater, förtroendevalda, tjänstemän som har uppdrag med eller i kommuner eller landsting/regioner.…
Köp här

Isbn: 9789172236998

Utgivningsår: 20180103

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Tom Madell, Olle Lundin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag.Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur,ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma att…
Köp här

Isbn: 9789139117100

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Helena Linde

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Detta är den sextonde upplagan av Kommunallagen – Lagtexthäftet. Skriften innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) i den lydelse som gäller den 1 januari 2020. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den har ändrats på ett par viktiga punkter; regler om avtalssamverkan har tillkommit och begreppet landsting…
Köp här

Isbn: 9789173453134

Utgivningsår: 20200402

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Tom Madell, Olle Lundin

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag. Den nya kommunallagen har dock delvis getts en ny struktur, ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarna i förhållande till föregående lag består huvudsakligen i…
Köp här

Isbn: 9789139023609

Utgivningsår: 20210203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Föreslår att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen…
Köp här

Isbn: 9789138247150

Utgivningsår: 20171204

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC