Bläddra

Kulturvärden försvinner i byggprocessen : intervjuer och aktgranskning av bygglovsärenden

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Kulturvärden försvinner i byggprocessen : intervjuer och aktgranskning av bygglovsärenden

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
I plan- och bygglagen (PBL) regleras hur hänsyn till kulturvärden ska tas i samband med ändring av byggnader. Detta innebär bland annat att byggnader ska utformas och placeras med hänsyn till kulturvärdena på platsen. En ändring av en byggnad ska alltid göras varsamt och en byggnad som är särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt får inte förvanskas. Syftet med denna utvärdering har varit att undersöka hur och om kulturvärden uppmärksammas och följs upp i bygglovs- och byggprocessen. I detta har det bland annat ingått att undersöka i vilken omfattning en sakkunnig för kontroll av kulturvärden har ingått i ärendet. Även hanteringen av kulturvärden i kontrollplaner har studerats.