Bläddra
Köp här

Isbn: 9789173335478

Utgivningsår: 20121107

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339414

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och efter Boverkets nya allmänna råd om planbestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår: 20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av: Marko Granroth, Lars Olof Matsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner. Byggvägledning är en serie…
Köp här

Isbn: 9789173338776

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Onödig byggfelslag avskaffas! Föreslår att lagen om byggfelsförsäkring avskaffas och ersätts av en ny lag om färdigställandeskydd. Bakgrunden är att det finns ett flertal brister med det nuvarande försäkringssystemet. Ändringarna bör leda till en smidigare byggprocess med mindre administration och lägre kostnader för…
Köp här

Isbn: 9789138235171

Utgivningsår: 20110126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335973

Utgivningsår: 20130508

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Hans Örnhall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Säkerhet och brandlarmsystem Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Denna reviderade och omarbetade utgåva av Byggvägledning 1 Utformning och säkerhet ansluter till ändringarna i avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen samt avsnitt 8 Säkerhet vid användning i BBR 15 som efter en övergångsperiod ska tillämpas från den 1 juli 2009 (BFS 2008:6). Reglerna i…
Köp här

Isbn: 9789173333665

Utgivningsår: 20091027

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Fastighetsvolymen är en omfattande regelsamling som samlar lagstiftningen inom fastighetsrätt och byggjuridik. FAR Akademi erbjuder dig som arbetar med, eller är intresserad av fastighetsrättsliga frågor, en praktisk och givande bok. För vem? Fastighetsvolymen vänder sig till alla som arbetar med eller på annat sätt…
Köp här

Isbn: 9789187387449

Utgivningsår: 20150715

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Föreslår bl.a: förändringar av plan- och bygglagen (2010:900), en lag om försäkring för åtgärdande av vissa byggfel en lag om färdigställandeskydd ändringar i lagen om energideklaration för byggnader (2006:985) m.m.
Köp här

Isbn: 9789138238912

Utgivningsår: 20130516

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173333894

Utgivningsår: 20100224

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173338080

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Bland ändringarna i denna bok märks nya regler om en effektivare plan- och byggreglering, billigare utbyggnad av bredbandsnät och striktare krav på avfallshantering. Dessutom har det kommit större ändringar i angränsande lagstiftning som finns med i boken, bl.a.: Förvaltningslagen (1986:223) upphör och ersätts med en…
Köp här

Isbn: 9789187387975

Utgivningsår: 20180212

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
I uppdraget har ingått att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900) med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har varit att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.Utredarens förslag innebär bla följande: ökad…
Köp här

Isbn: 9789138239964

Utgivningsår: 20130902

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173336543

Utgivningsår: 20140408

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334228

Utgivningsår: 20101105

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173337908

Utgivningsår: 20161017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338097

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Om Fastighetsvolymen Fastighetsvolymen är boken som täcker in hela fastighetsprocessen. Boken är indelad i flikar utifrån ämnesområden. Första fliken innehåller jordabalken och efterföljande flikar innehåller de regler samt hänvisningar till jordabalkens kapitel som berör flikens ämnesområde. Utöver jordabalken finns…
Köp här

Isbn: 9789187387661

Utgivningsår: 20160509

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Det första förslaget: om innehållsförteckningar för byggprodukter, syftar till att på lång sikt skapa förutsättningar för en resurseffektiv byggmaterialanvändning inom Sverige och EU. Förslaget avser gälla för alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning, med de…
Köp här

Isbn: 9789138248256

Utgivningsår: 20180625

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173336734

Utgivningsår: 20140922

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334860

Utgivningsår: 20110925

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338011

Utgivningsår: 20160902

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Kommitténs övergripande syfte: att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande. Bland förslagen: En nationell samordnare för byggstandardiseringen Att regeringen…
Köp här

Isbn: 9789138247297

Utgivningsår: 20171228

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173332088

Utgivningsår: 20071119

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338547

Utgivningsår: 20171017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Behovet av att snabbt få fram bostäder är stort. Problem med dröjsmål och byggrätter gäller oftast privatägd mark, eftersom kommunerna har skarpare verktyg för att snabbt få fram bostäder på egen mark. Därför bör kommunerna i större utsträckning bedriva en strategisk och långsiktig markpolitik med syfte att förvärva…
Köp här

Isbn: 9789138248539

Utgivningsår: 20180828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335324

Utgivningsår: 20120514

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC