Bläddra
Köp här

Isbn: 9789173335478

Utgivningsår:20121107

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Per Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av det entreprenadrättsliga regelsystemet och…
Köp här

Isbn: 9789139112679

Utgivningsår:20170112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas…
Köp här

Isbn: 9789139208464

Utgivningsår:20180126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339414

Utgivningsår:20190122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173333894

Utgivningsår:20100224

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789179170646

Utgivningsår:20210613

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga uppförande av bebyggelse och anläggningar för att på bästa sätt förnya och förbättra användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar…
Köp här

Isbn: 9789139023197

Utgivningsår:20201209

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Helena Dahlberg, Henrik Rosenqvist

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I boken redogörs för de praktiskt viktigaste regleringarna i ABK 09 ur ett verksamhetsperspektiv. Vilka konsekvenser standardavtalet får i praktiken och hur konsult och beställare kan förhålla sig till detta. Vidare ges exempel på frågor som uppkommer och hur man genom att vara medveten om regleringarna kan hantera…
Köp här

Isbn: 9789179171469

Utgivningsår:20221118

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
OBS att boken reviderats i två senare upplagor 2019 och 2023. Rättsläget beskrivs vid respektive tidpunkt. Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår:20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789173338080

Utgivningsår:20161123

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335324

Utgivningsår:20120514

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Marko Granroth, Lars Olof Matsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner. Byggvägledning är en serie…
Köp här

Isbn: 9789173338776

Utgivningsår:20180301

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335973

Utgivningsår:20130508

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335331

Utgivningsår:20120510

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179170332

Utgivningsår:20200925

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339711

Utgivningsår:20191010

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Utgått

Isbn: 9789179170523

Utgivningsår:20210125

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Det övergripande målet för samtliga av utredningens förslag är modernare byggregler med fokus på att regelverket och dess tillämpning ska vara förutsägbart, flexibilitet och förenklat.
Köp här

Isbn: 9789138250129

Utgivningsår:20210331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Annika Gustafsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen. Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovshandläggning och…
Köp här

Isbn: 9789144106250

Utgivningsår:20150910

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Peter Degerfeldt

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Denna rättsfallssamling innehåller ett antal centrala avgöranden från Högsta domstolen gällande entreprenadrätt. Rättsfallssamlingen innehåller avgöranden från såväl kommersiella förhållanden som konsumentområdet. Syftet är att rättsfallssamlingen ska vara behändig och översiktlig, därför har rättsfallen katalogiserats…
Köp här

Isbn: 9789172239012

Utgivningsår:20221206

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335829

Utgivningsår:20130418

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179170820

Utgivningsår:20211012

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338097

Utgivningsår:20170116

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Annika Gustafsson, Marianne Carlbring

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå? Det ställs höga krav på de parter som skriver exploateringsavtal. De måste kunna hantera både juridiken och tekniken, vilket ofta vållar huvudbry. Konsten är att skriva korrekta och väl genomtänkta exploateringsavtal, som reglerar rätt saker för…
Köp här

Isbn: 9789144158983

Utgivningsår:20220110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Kommitténs övergripande syfte: att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande. Bland förslagen: En nationell samordnare för byggstandardiseringen Att regeringen…
Köp här

Isbn: 9789138247297

Utgivningsår:20171228

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Hans Örnhall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Säkerhet och brandlarmsystem Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Denna reviderade och omarbetade utgåva av Byggvägledning 1 Utformning och säkerhet ansluter till ändringarna i avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen samt avsnitt 8 Säkerhet vid användning i BBR 15 som efter en övergångsperiod ska tillämpas från den 1 juli 2009 (BFS 2008:6). Reglerna i…
Köp här

Isbn: 9789173333665

Utgivningsår:20091027

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Boken inleds med en läsanvisning samt en kort redogörelse som sätter bestämmelserna i ett juridiskt sammanhang. Urvalet i denna utgåva har skett i samråd med Carl-Gustaf Hagander, tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Synpunkter på urvalet tas gärna emot av Svensk Byggtjänst, liksom andra förslag på…
Köp här

Isbn: 9789179171421

Utgivningsår:20220920

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Behovet av att snabbt få fram bostäder är stort. Problem med dröjsmål och byggrätter gäller oftast privatägd mark, eftersom kommunerna har skarpare verktyg för att snabbt få fram bostäder på egen mark. Därför bör kommunerna i större utsträckning bedriva en strategisk och långsiktig markpolitik med syfte att förvärva…
Köp här

Isbn: 9789138248539

Utgivningsår:20180828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC