Bläddra
Köp här

Isbn: 9789173335478

Utgivningsår: 20121107

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Per Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av det entreprenadrättsliga regelsystemet och…
Köp här

Isbn: 9789139112679

Utgivningsår: 20170112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas…
Köp här

Isbn: 9789139208464

Utgivningsår: 20180126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339414

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179170646

Utgivningsår: 20210613

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Annika Gustafsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen. Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovs­hand­läggning…
Köp här

Isbn: 9789144140278

Utgivningsår: 20200817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173333894

Utgivningsår: 20100224

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BB

av: Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga uppförande av bebyggelse och anläggningar för att på bästa sätt förnya och förbättra användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar…
Köp här

Isbn: 9789139023197

Utgivningsår: 20201209

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
OBS att boken reviderats i en senare upplaga, 2019.Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår: 20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789173335324

Utgivningsår: 20120514

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Marko Granroth, Lars Olof Matsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner. Byggvägledning är en serie…
Köp här

Isbn: 9789173338776

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335973

Utgivningsår: 20130508

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335331

Utgivningsår: 20120510

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179170332

Utgivningsår: 20200925

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339711

Utgivningsår: 20191010

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Annika Gustafsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen. Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovshandläggning och…
Köp här

Isbn: 9789144106250

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Det övergripande målet för samtliga av utredningens förslag är modernare byggregler med fokus på att regelverket och dess tillämpning ska vara förutsägbart, flexibilitet och förenklat.
Köp här

Isbn: 9789138250129

Utgivningsår: 20210331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179170523

Utgivningsår: 20210125

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338097

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Annika Gustafsson, Marianne Carlbring

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå? Det ställs höga krav på de parter som skriver exploateringsavtal. De måste kunna hantera både juridiken och tekniken, vilket ofta vållar huvudbry. Konsten är att skriva korrekta och väl genomtänkta exploateringsavtal, som reglerar rätt saker för…
Köp här

Isbn: 9789144158983

Utgivningsår: 20220110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335829

Utgivningsår: 20130418

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338080

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Bland ändringarna i denna bok märks nya regler om en effektivare plan- och byggreglering, billigare utbyggnad av bredbandsnät och striktare krav på avfallshantering. Dessutom har det kommit större ändringar i angränsande lagstiftning som finns med i boken, bl.a.: Förvaltningslagen (1986:223) upphör och ersätts med en…
Köp här

Isbn: 9789187387975

Utgivningsår: 20180212

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Kommitténs övergripande syfte: att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande. Bland förslagen: En nationell samordnare för byggstandardiseringen Att regeringen…
Köp här

Isbn: 9789138247297

Utgivningsår: 20171228

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173336543

Utgivningsår: 20140408

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334228

Utgivningsår: 20101105

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173337908

Utgivningsår: 20161017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179170820

Utgivningsår: 20211012

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Om Fastighetsvolymen Fastighetsvolymen är boken som täcker in hela fastighetsprocessen. Boken är indelad i flikar utifrån ämnesområden. Första fliken innehåller jordabalken och efterföljande flikar innehåller de regler samt hänvisningar till jordabalkens kapitel som berör flikens ämnesområde. Utöver jordabalken finns…
Köp här

Isbn: 9789187387661

Utgivningsår: 20160509

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Behovet av att snabbt få fram bostäder är stort. Problem med dröjsmål och byggrätter gäller oftast privatägd mark, eftersom kommunerna har skarpare verktyg för att snabbt få fram bostäder på egen mark. Därför bör kommunerna i större utsträckning bedriva en strategisk och långsiktig markpolitik med syfte att förvärva…
Köp här

Isbn: 9789138248539

Utgivningsår: 20180828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173336734

Utgivningsår: 20140922

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334860

Utgivningsår: 20110925

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC