Bläddra

Lekfullt samspel i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Lekfullt samspel i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Lek och lekfullt samspel är viktigt för barns upplevelse av att ha en bra barndom. Men det är pedagogernas synsätt, värderingar och förhållningssätt som avgör om förskolan blir en inkluderande miljö där alla är likvärdiga och känner att de är självklara deltagare i gemenskapen.
Förskoleutvecklare Kari Pape delar med sig av sina erfarenheter av hur man systematiskt och målinriktat kan arbeta för en gemensam syn på hur alla barn ska få goda lekmöjligheter. Steg för steg beskriver hon hur arbetslaget kan arbeta processinriktigt för att skapa en inkluderande vardag där barn och vuxna är lika mycket värda. Hon lägger särskild vikt vikt vid förskolechefens och förskollärarens ansvar och roll i den processen.
Lekfullt samspel i förskolan är ett konkret verktyg för att gå från tanke till handling och ett stöd i att hantera balansen mellan lek, omsorg och lärande.

Innehåll
Inledning av Margareta Öhman

Del 1
Solsidor och skuggsidor i förskolan
Leken är en central i en bra barndom
Lekgemenskap och inkluderande miljöer
Social kompetens och en bra barndom
Vuxnas roll i upplevelsen av en bra barndom
Våra prioriteringar spelar stor roll för barndomen
En bra barndom - likvärdighet i praktiken

Del 2
Utvecklingsarbete handlar om att skapa förändring
Att leda arbetslag i förändring av praxis
Ta pulsen på lekmiljön i den egna förskolan
Processorienterad plan för att stärka lekgemenskapen
Praktikberättelser stärker lek och lekfullt samspel
Systematiskt arbete med enskilda barn
Ta med föräldrar i arbetet och dela kunskaper