Bläddra

Ökad effektivitet i miljötillståndsprocessen : hur ärendeprocesser kan följas upp och utvecklas över funktions- och myndighetsgränser utifrån en systemsyn

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Köp här

Ökad effektivitet i miljötillståndsprocessen : hur ärendeprocesser kan följas upp och utvecklas över funktions- och myndighetsgränser utifrån en systemsyn

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Köp här
Kortare handläggningstider för t.ex. täktärenden är målet!

I varje enskilt miljöprövningsärende är det ofta flera aktörer som påverkar tillståndsprocessens effektivitet, inte bara verksamhetsutövare och MPD (länsstyrelsens miljöprövningsdelegation). En faktor är remissrundor, där vissa aktörer kommer in sent i processen.
Redovisar erfarenheterna från ett utvecklingsarbete i Västerbottens län där bl.a. länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt och Domstolsverket deltagit.
Föreslår ett fortsatt utvecklingsarbete under ledning av länsstyrelsen i Västerbotten för att se över variationen av genomloppstider i t.ex. ett täktärendes olika skeden, rättssäkerheten, den »kundupplevda» kvaliteten m.m.