Bläddra

Redovisning och juridik

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Redovisning och juridik

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Utvecklingen på redovisningsområdet har lett till ett mycket omfattande och komplicerat regelverk som vid en rättslig prövning måste tolkas och sättas in i sitt juridiska och kommersiella sammanhang. En central fråga i boken är förhållandet mellan lagstiftning, kompletterande normgivning och redovisningspraxis.

I boken görs en omfattande genomgång av lagstiftningstekniken på redovisningsområdet med tyngdpunkt på den rättsliga standardens – god redovisningssed – utveckling och användning. Det sker mot bakgrund av kravet på true and fair view i EG-rätten och engelsk rätt. Vidare behandlas den kompletterande normgivningens rättsliga ställning, dvs. hur bundna företagen är av att följa detta regelverk. Andra frågor som behandlas är vilken betydelse redovisningen har vid vinstutdelning i aktiebolag och vilken begränsning som lagstiftningen utgör för den kompletterande normgivningen. Omfattande jämförelser görs med engelsk rätt, bl.a. hur redovisningsfrågor behandlas i engelsk domstolspraxis.

Boken är resultatet av ett forskningsprojekt som har behandlat olika rättsliga aspekter på redovisningen. Delar av boken har tidigare publicerats som uppsatser i vetenskapliga tidskrifter.

Per Thorell är professor, verksam vid Ernst & Young i Stockholm, och knuten till Stockholm Centre for Commercial Law.

Ur innehållet:

Lagstiftningstekniken på redovisningsområdet
EG-rätt
Engelsk rätt
Den rättsliga standarden i svensk rätt
Svenska lagregler som villkorats av den rättsliga standarden, m.m.
Utvärdering

Redovisningsreglernas rättsliga ställning
Avgränsningar och begrepp
Engelsk rätt
Den svenska lagstiftningens karaktär och funktion
Den kompletterande normgivningen
Förhållandet mellan lag och standarder i lagstiftningen
Kan den kompletterande normgivningen avvika från lag?
Gäller en presumtion för att redovisningsstandarder ger uttryck för god redovisningssed även i svensk rätt?
Rätten att avvika från redovisningsstandard
Hur bestäms god redovisningssed om inga redovisningsstandarder finns?
Kan god redovisningssed vara olika i olika företag?
För vilken period ger en standard uttryck för god redovisningssed?
Rättsliga sanktioner vid avvikelser från lag och standard
Utvärdering

Redovisningsfrågor i engelsk domstolspraxis
Bolagsrättslig domstolspraxis
Skatterättslig domstolspraxis
Utvärdering

Redovisningen som grund för vinstutdelning
Utvecklingen på redovisningsområdet
Vinstutdelningsreglerna
När är en utdelnig försvarlig?
När är ett moderbolags utdelning försvarlig?
Sammanfattning