Bläddra

av: Anna Molin, Ulf Svensson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
GÅVA tar upp den praktiska juridiken kring gåvor av olika slag, t ex av fastigheter eller av värdepapper, bostadsrätter, lösöre eller kontanter. Även närliggande områden behandlas i boken såsom gåvoutfästelser, förskott på arv och förstärkt laglottsskydd. Vilka villkor kan vara giltiga, vad händer om gåvotagaren är…
Köp här

Isbn: 9789170276231

Utgivningsår: 20100318

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Krister Moberg, Niklas Valentin, Peter Åkersten

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Inom det område som boken omfattar, huvudsakligen reglerna om revision i aktiebolagslagen och revisorslagens bestämmelser, har åtskilligt hänt sedan 2006. Ambitionen har därför i första hand varit att uppdatera boken med hänsyn till ny lagstiftning men behålla dess disposition. Vissa avsnitt har behövt skrivas om och…
Köp här

Isbn: 9789139016373

Utgivningsår: 20141024

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Sigurd Elofsson, Rolf Holmquist, Johan Lindmark, Christine Andersson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Frågor om redovisning och revision är mer aktuella än någonsin, särskilt de som berör straff- och skadeståndsrätt. De senaste åren har det duggat tätt bland redovisnings- och revisionsskandalerna. Bokföringsbrottet är det enskilt största ekobrottet räknat i antalet åtal och fällande domar och skadeståndsyrkanden på…
Köp här

Isbn: 9789139113881

Utgivningsår: 20170123

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Peter Nilsson, Eva Törning

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Bokföringslagen är en central lag och det är grundläggande för ett fungerande system att företagen följer dess bestämmelser. För företagen gäller detta det interna uppgiftslämnandet, såväl kontrollen som möjligheten till uppföljning, men även det externa uppgiftslämnandet i inkomstdeklaration, årsredovisning m.m. För…
Köp här

Isbn: 9789139016748

Utgivningsår: 20120507

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Olsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Redovisningsrätt ger en överskådlig introduktion till svenska och internationella redovisningsnormer. Boken utgår från redovisningsrättens särdrag som rättsvetenskaplig disciplin. Med avstamp i den enskilda affärshändelsen går framställningen vidare till…
Köp här

Isbn: 9789139021490

Utgivningsår: 20200317

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139116233

Utgivningsår: 20161031

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Henric Fagher, Anna Göransson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Frågor om bokföring och ansvar för fel och brister i densamma är ständigt aktuella. Ingen har väl undgått pensionsskandalerna i Allra, härvan kring fotbollsklubben Östersunds FK eller det organiserade fusket med högskoleprov, för att nämna några…
Köp här

Isbn: 9789139116219

Utgivningsår: 20210208

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Nilsson, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Juridik Redovisning Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Eftersom bokföringslagen är en ramlag måste även förarbetena till lagen liksom allmänna råd och andra uttalanden av Bokföringsnämnden beaktas för att kunna lösa olika problem. Bokföringslagen. En kommentar tar ett helhetsgrepp om bokföringslagen och normgivningen av Bokföringsnämnden. Lagen kommenteras paragraf för…
Köp här

Isbn: 9789139019473

Utgivningsår: 20150827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Från årsskiftet 2014/2015 gäller en ny version av Reko. Här hittar du regler och tillämpningsanvisningar. Om Reko-boken 2015 Till år 2014 omarbetades Reko i grunden för att anpassas till ett processtyrt arbetssätt. Det processtyrda arbetssättet har till årets bok förfinats ytterligare och vissa Reko har därför…
Köp här

Isbn: 9789187387371

Utgivningsår: 20141215

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Sverige ligger bra till i de rikas liga… Presenterar en jämförelse mellan de 22 rikaste OECD-länderna inom områden som är viktiga för näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Jämförelserna görs inom dessa områden: Makroekonomisk utveckling och konkurrenskraft Företagens dynamik och utveckling Företagens…
Köp här

Isbn: 9789138235881

Utgivningsår: 20110524

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Christine Andersson, Anna-Lena Dahlqvist, Sigurd Elofsson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Frågor om redovisning och revision är mer aktuella än någonsin, särskilt de som berör straff- och skadeståndsrätt. De senaste åren har det duggat tätt bland redovisnings- och revisionsskandalerna, bland de mest uppmärksammade kan nämnas Enron, WorldCom, Parmalat, Skandia, Intrum Justitia och HQ Bank. Bokföringsbrottet…
Köp här

Isbn: 9789139111573

Utgivningsår: 20110408

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Presenterar förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. De uppgifter som avses är sådana där själva uppgiftslämnandet har sin grund i lag, förordning eller myndighetsföreskrift. Redovisar bl.a. annat de rättsliga…
Köp här

Isbn: 9789138240489

Utgivningsår: 20131205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Föreslår ändringar i bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) med anledning av direktivet. Det föreslås att alla stora företag, företag av allmänt intresse och sådana moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar. Vidare föreslås att vissa noterade bolag i sin…
Köp här

Isbn: 9789138242087

Utgivningsår: 20141218

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Lämnar förslag till de lagbestämmelser som krävs för att genomföra Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag.Utredningen har även haft i uppdrag att utreda vissa andra frågor kring den svenska…
Köp här

Isbn: 9789138242346

Utgivningsår: 20150219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår bland annat att börsbolag och finansiella företag ska vara tvungna att byta revisionsbyrå efter viss tid (s.k. byrårotation). Det föreslås också att revisionsberättelsen framöver ska innehålla mer information till nytta för företagens intressenter. Revisionsutskotten, som ska övervaka att…
Köp här

Isbn: 9789138242995

Utgivningsår: 20150605

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Penningtvättslagen är en handbok som i första hand vänder sig till redovisningskonsulter och revisorer. Dessa omfattas av penningtvättslagen, vilket bland annat innebär att de ska anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister, uppfylla kraven på kundkännedom och i vissa fall göra anmälan till Finanspolisen. I…
Köp här

Isbn: 9789170278716

Utgivningsår: 20131122

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Har haft uppdrag att göra en översyn av KRL (Kommunal redovisningslag). Syftet med översynen är att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting. Utgångspunkten ska bl.a. vara att de redovisningsprinciper som är av vikt för kommuner och landsting särskilt ska beaktas och att…
Köp här

Isbn: 9789138244265

Utgivningsår: 20160322

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Per Thorell

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Utvecklingen på redovisningsområdet har lett till ett mycket omfattande och komplicerat regelverk som vid en rättslig prövning måste tolkas och sättas in i sitt juridiska och kommersiella sammanhang. En central fråga i boken är förhållandet mellan lagstiftning, kompletterande normgivning och redovisningspraxis. I…
Köp här

Isbn: 9789176786901

Utgivningsår: 20080305

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law

Mediatyp: BC

av: Christer Westermark

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Den omarbetade tredje upplagan av boken om lagar om bokföring och revision har tagit hänsyn till de ändringar i lagar och praxis som skettunder de senaste åren. Eftersom bokföringslagen är en ramlag är de normgivande organens roll betydande. Innebörden av god redovisningssed är central för såväl redovisning som…
Köp här

Isbn: 9789139016076

Utgivningsår: 20120130

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Stefan Olsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
God redovisningsed är den rättsliga standard som styr det materiella innehållet i den svenska redovisningsrätten. Både bokföringslagen och årsredovisningslagen är relativt kortfattade ramlagar, vilka hänvisar till denna rättsliga standard. Även inkomstskattelagen hänvisar till god redovisningssed. Som sådan räknas…
Köp här

Isbn: 9789176787571

Utgivningsår: 20100614

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anna Lewander

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Den skatterättsliga klassificeringen och gränsdragningen mellan ränta och utdelning är en fråga av grundläggande betydelse för aktiebolagets finansiering. Aktiebolaget medges avdrag för finansieringskostnader i form av ränta medan utdelning inte anses avdragsgill i skattehänseende. Det är därför av stor vikt för såväl…
Köp här

Isbn: 9789176789865

Utgivningsår: 20170403

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Stefan Olsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
I Redovisningsrätt beskrivs, introducerande och översiktligt, svenska och internationella redovisningsnormer. En utgångspunkt tas i redovisningsrättens särdrag som rättsvetenskaplig disciplin, t.ex. i fråga om normbildning och konstitutionell ställning. Med start i den enskilda affärshändelsen går framställningen…
Köp här

Isbn: 9789139016403

Utgivningsår: 20120709

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsnämndens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision. I FARs Samlingsvolym – revision finns de regler som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. Här hittar du RevR 709 och…
Köp här

Isbn: 9789187387340

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Kari Birkeland

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Den økonomiske informasjonen som et selskap avgir gjennom årsregnskapet og årsberetningen, er av stor samfunnsmessig betydning. Gjennom denne informasjonen gir selskapet oversikt over hvordan dets ressurser forvaltes. Fordi en stor del av verdiskapingen i samfunnet skjer på selskapsplan, er det viktig at omverdenen får…
Köp här

Isbn: 9788202528034

Utgivningsår: 20170413

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FARs Samlingsvolym – redovisning I FARs Samlingsvolym – redovisning finns den goda redovisningsseden samlad. Här hittar du Bokföringsnämndens…
Köp här

Isbn: 9789187387357

Utgivningsår: 20150228

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Eva Törning, Maria Albanson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Boken beskriver redovisning på ett överskådligt och pedagogiskt sätt – anpassad till de sammanhang jurister kommer att verka i. Boken ger god insikt i gällande regler och ökar förståelsen för informationen i till exempel en årsredovisning.Läs merGenom boken lär sig juriststudenten att skilja på och förstå sambandet…
Köp här

Isbn: 9789147114795

Utgivningsår: 20150120

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC