Bläddra

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit. Ds 2018:2

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Registrering och rutiner Särskilda rättsområden
Köp här

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit. Ds 2018:2

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Registrering och rutiner Särskilda rättsområden
Köp här
Föreslår en ny lag för behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar (Fasit) som förs av Statistiska centralbyrån. Systemet används även av andra myndigheter och vissa organisationer för bl.a. analyser och beräkningar av effekter av förändringar inom skatte-, avgifts- och bidragssystemen och av de offentliga välfärdstjänsterna.

Syftet med förslaget är att möjliggöra och säkerställa den personuppgiftsbehandling som krävs för ett ändamålsenligt Fasit, samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas. Lagen ska komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).