Bläddra

RTI-modellen i praktiken : tidig upptäckt och tidiga insatser i läs-, skriv- och räkneundervisning

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov

RTI-modellen i praktiken : tidig upptäckt och tidiga insatser i läs-, skriv- och räkneundervisning

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

Praktisk bok för skolan om att få elever att lyckas i grundläggande färdigheter.

Alltför många elever i lågstadiet når inte tillräckliga läs-, skriv- och räknekunskaper för att ta till sig undervisningen. För att förebygga att elever misslyckas behöver de upptäckas i tid och få tidiga insatser. Till din och skolans hjälp finns den här boken.

Response to intervention, RTI, är en forskningsbaserad modell som erbjuder en tydlig stödstruktur. Elevers utveckling i årskurs F-3 följs noggrant och insatser sätts in tidigt, i helklass, i mindre grupp och enskilt. Med RTI kan skolan öka elevernas chanser till en framgångsrik skolgång och minska behovet av särskilt stöd i högre årskurser. Modellen har i tidigare internationell forskning visat sig vara särskilt effektiv när det handlar om grundläggande färdigheter.

Författaren ger konkreta råd och verktyg för hur klasslärare och speciallärare tillsammans kan planera och genomföra insatser på olika nivåer inom RTI. Fokus ligger på att fånga upp elever som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.

Boken tar bland annat upp läsa-skriva-räkna-garantin, evidensbaserad läsundervisning, progressionsmonitorering och kollaborativa möten. Den vänder sig i första hand till lärare i årskurs F-6 och speciallärare, men berör även rektorsrollen och andra professioners funktion i arbetet med RTI. 

Camilla Nilvius är lektor i pedagogik på Institutionen för pedagogik och lärande vid Linnéuniversitet. Hon har över 25 års erfarenhet som klasslärare och speciallärare i årskurs F-3 och disputerade 2022 med en avhandling om RTI i svensk skolkontext.