Bläddra

Skrivutveckling med grammatiska redskap : konkreta förslag till klassrumsarbete

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod

Skrivutveckling med grammatiska redskap : konkreta förslag till klassrumsarbete

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Skrivundervisning och skrivutveckling rymmer flera didaktiska frågor och är en central del av svensklärares uppdrag. I den här boken presenteras hur grammatiska redskap och satsschemat kan användas när lärare tillsammans med sina elever tar sig an ett skrivutvecklingsarbete. De konkreta redskapen låter lärare på ett handfast sätt skapa förutsättningar för eleverna att skriva bättre diskursiva texter med ett allt mer komplext och abstrakt innehåll och tydliga logiska samband.

Skrivundervisning har även ett likvärdighetsperspektiv, som betyder att såväl svagare som starkare elever ska få hjälp i sitt skrivande. Därför beskrivs i boken tydligt vad man kan ta fasta på i skrivutvecklingsarbetet beroende på elevers aktuella skrivförmåga, med samma grammatiska redskap som utgångspunkt för arbetet.

Ett skrivutvecklande arbete erbjuder ett naturligt tillfälle att också låta eleverna tillägna sig ett grammatiskt metaspråk och kunskaper om svenska språkets grammatik. Av det skälet ingår ett utförligt kapitel om grammatikdidaktik, som visar hur grammatikundervisning kan inkluderas i skrivutvecklingsarbetet. Ett sådant undervisningsupplägg ökar möjligheterna för grammatiken att bli ett integrerat men ändå synligt moment i svenskundervisningen.

Skrivutveckling med grammatiska redskap riktar sig till yrkesverksamma och blivande ämneslärare i svenska.