Bläddra

av: Karolina Larsson

Kategorier: Förskolan Grundskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
En bok fylld av Strategier för språkutveckling. Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stimulera språkutvecklingen på bästa sätt. Boken vänder sig till dig som är förälder eller arbetar i förskola,…
Köp här

Isbn: 9789198047516

Utgivningsår: 20160520

Utgivare: Stefan Hertz utbildning AB, Botkyrka Offset

Mediatyp: BC

av: Ulrika Tornberg

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Språkdidaktik belyser språkundervisningen i ett didaktiskt helhetsperspektiv. I denna reviderade upplaga presenteras några språkdidaktiska verktyg som kan hjälpa läraren att reflektera över sin praktik och göra medvetna val i sin undervisning. Den första delen av boken ger en bred, och delvis historiskt…
Köp här

Isbn: 9789140691507

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173828833

Utgivningsår: 20151028

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson, Annika Sandell Ring, Linda Lidgren, Veronica Mac-Donald

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Paketet är ett komplett material avsett för kollegialt lärande i skolor som vill utbilda sina lärare inom språk-och kunskapsutvecklande undervisning baserad på genrepedagogik.
Köp här

Isbn: 9789173828826

Utgivningsår: 20151028

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av: Margaretha Häggström, Charlotte Georén Sprung, Theres Kareld

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Att utbilda sig till lärare är en lång process med många steg från novis till professionell. Vägen kan se olika ut men innebär i regel både dalar och toppar, inte minst under den verksamhetsförlagda utbildningen. I den här boken får läsaren följa en lärarstudents process, en verksam lärares fortsatta utveckling samt en…
Köp här

Isbn: 9789144108995

Utgivningsår: 20160203

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Zetterholm, Mechtild Tronnier

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Att lära sig uttalet i ett nytt språk är för många ett mödosamt arbete. Det gäller att kunna urskilja och producera allt ifrån ljudsegment till enskilda ord och prosodiska element, att få grepp om olika uttalsvarianter och förstå relationen mellan uttal och stavning. För att nå bästa tänkbara…
Köp här

Isbn: 9789144134604

Utgivningsår: 20190618

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173745710

Utgivningsår: 20010501

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Kevin Frato, Anna Mellerby, Susanna Rinnesjö, Mary Glover, Richard Glover, Bo Hedberg, Per Malmberg

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Textbook Inom varje tema i Wings möter eleverna olika texttyper som biografier, insändare, instruktioner, recensioner, reportage och utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker. Efter varje text finns en hänvisning till vilka uppgifter i workbook som är lämpliga att arbeta med. I slutet av varje temaområde finns förslag på…
Köp här

Isbn: 9789127440630

Utgivningsår: 20150429

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Hanna Stehagen

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Om innehålletBoken Språk i alla ämnen av…
Köp här

Isbn: 9789172059252

Utgivningsår: 20140228

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: Maaike Hajer, Theun Meestringa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Undervisningen i skolans ämnen sker emellertid mest på svenska. Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisning av hög kvalitet när det finns så stora skillnader i elevernas behärskning av svenskan? Vilka verktyg kan skolan ge lärare i alla ämnen och…
Köp här

Isbn: 9789173828697

Utgivningsår: 20140801

Utgivare: Hallgren & Fallgren, Coutinho, Bussum, Nederländerna

Mediatyp: BC

av: Bengt Sjöstedt

Kategorier: Gymnasieskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Swedish abstract Under vilka villkor formar en dansklärare och en svensklärare sin pedagogiska gärning? Utifrån vilka ideal och organisatoriska förutsättningar möter de sina elever? Bengt Sjöstedt presenterar i denna doktorsavhandling i svenska med didaktisk inriktning sina svar på dessa frågor. Till grund för hans…
Köp här

Isbn: 9789171045157

Utgivningsår: 20180222

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
I den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Låt språket bära ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Boken ger lärare det stöd de behöver för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna. 
I den nya,…
Köp här

Isbn: 9789173828758

Utgivningsår: 20150615

Utgivare: Studentlitteratur AB, BullsGraphics

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173828789

Utgivningsår: 20150615

Utgivare: Hallgren & Fallgren, Bulls Graphics

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789144038063

Utgivningsår: 20051017

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BE

av: Gun Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att lära fler språk i ett längre perspektiv. Det är därför oerhört viktigt att det första mötet med engelska i skolan blir tryggt, lustfyllt och glädjerikt. De lärare som axlar rollen att vara barnens första…
Köp här

Isbn: 9789144066493

Utgivningsår: 20111101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eva Thors Rudvall

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Tro, hopp sfi är en djupt personlig dagbok och en pedagogisk loggbok som ingen annan. Dess syfte är inget mindre än detta: att ge lärare och elever i hela den ofta nedvärderade och kritiserade sfi-apparaten en injektion av mod och tillförsikt. ”I en A-klass finns sällan någon utöver läraren som har någon studievana.…
Köp här

Isbn: 9789174347289

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Folkuniversitetets förlag, KOPA

Mediatyp: BC

av: Katarina Vardeblom

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Lyckas med svenska är ett nybörjarläromedel i två delar som vänder sig till elever som studerar sfi B. Lyckas med svenska 1 passar elever som har en kortare skolbakgrund och som är i behov av tydlig struktur och långsam progression. I läromedlets olika delar får eleverna många tillfällen till repetition och varierad…
Köp här

Isbn: 9789144106540

Utgivningsår: 20161205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tobias Gyllensvärd

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Digital dokumentation och språkutveckling – kreativitet med läroplan och platta är en bok i en serie böcker riktade till förskolans verksamhet. Boken är praktisk och konkret och riktar sig till de pedagoger i förskolan som vill utveckla sitt arbete med digital kommunikation och språkutveckling. Boken visar hur…
Köp här

Isbn: 9789188099020

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Gun Lundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att lära fler språk i ett längre perspektiv. Det är därför oerhört viktigt att det första mötet med engelska i skolan blir tryggt, lustfyllt, aktivt och språkutvecklande. I denna andra upplaga av De första årens…
Köp här

Isbn: 9789144114408

Utgivningsår: 20161028

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
För elevernas självständiga arbete!Med hjälp av roliga och varierande övningar får eleverna ta sig an allt från vokaler till tj-ljud.En serie med små 16-sidiga häften för elevernas självständiga arbete.Läs merI häftet Vokalerna tränas varje vokal med roliga och varierande övningar. Här finns också ett vokalspel som…
Köp här

Isbn: 9789121167601

Utgivningsår: 19980112

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tua Abrahamsson, Pirkko Bergman (red.), Susanne Benckert, Olle Fritzell, Catarina Littman, Mikael Olofsson, Carin Rosander, Marianne Sellgren, Lena Sjöqvist

Kategorier: Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före presenterar författarna en heltäckande bedömningsmall som kan användas för att beskriva språkbehärskningen hos andra andraspråksinlärare –…
Köp här

Isbn: 9789147111749

Utgivningsår: 20140925

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC