Bläddra

Tre gånger svenska 3 Lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Tre gånger svenska 3 Lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Stimulerar till läsning!
Tre gånger svenska - Texter i teman är ett läromedel för skolår 6-9. Det har en tematisk uppläggning och utgångspunkten är arbete med litteratur i undervisningen. Det vill stimulera till läsning, reflexion och diskussion, eget skrivande och ge ordkunskapsträning.

Läs mer
Läromedlet vänder sig till elever som befinner sig på mellannivå på väg mot avancerad nivå. Det är inte strikt skolårsindelat utan kan användas flexibelt. Del 1 kan således användas både i skolår 6 och 7, del 2 i skolår 7 och 8 och del 3 är avsedd för skolår 9 och det Individuella programmet i gymnasieskolan.
Textböckerna
I de tre textböckerna, som vardera innehåller tre teman, ligger tyngdpunkten på de tre färdigheterna läsa, tala/samtala och skriva, därav titeln. Textböckerna innehåller berättelser, utdrag ur ungdomsböcker och dikter men också tidningsartiklar och faktatexter som speglar det aktuella temat. Förslag till diskussionsfrågor ger eleverna möjlighet att diskutera innehållet tillsammans. Till många av texterna finns det också skrivuppgifter. Svårighetsgraden varierar inom ett och samma tema för att tillfredsställa alla elevers behov i en heterogen klass/grupp.
I textbok 1 och 2 finns i inledningen till varje tema en ruta med Mål att sträva mot ur kursplanen och en förklaring till vad målet innebär. Detta för att hjälpa eleverna att bli medvetna om sin egen språkutveckling. I textbok 3 finns i motsvarande ruta Mål att uppnå med tillhörande förklaring.
Övningsböckerna
I övningsböckerna fokuseras de ord, uttryck och begrepp som förekommer i texterna. På så sätt förstärks de kunskaper eleverna fått i arbetet med textboken. Övningarna är av varierande slag; här finns både bundna övningar och övningar som lockar till egen kreativitet. Sist i varje tema ligger en utvärdering som ska hjälpa eleverna att se hur de har arbetat mot det aktuella målet i temat.
Metodbok och lärarhandledning
Till del 1 och 2 finns en Metodbok och lärarhandledning. Förutom förslag till arbetsgång i de olika kapitlen finns här ett utförligt avsnitt om hur man kan arbeta med litteratur i undervisningen. Till del 3 finns en lärarhandledning med fler metoder samt tips och kommentarer. I båda lärarhandledningarna ingår facit till övningsböckerna som kopieringsunderlag.