Bläddra

Ut ur skuldfällan : betänkande från 2012-års skuldsaneringsutredning SOU 2013:72

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Ut ur skuldfällan : betänkande från 2012-års skuldsaneringsutredning SOU 2013:72

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA.

Överskuldsättningen bland privatpersoner medför en rad negativa konsekvenser för den skuldsatte, men även för borgenärer och samhället i övrigt. De samhällsekonomiska kostnaderna bedöms uppgå till miljardbelopp varje år.Genom skuldsaneringsinstitutet erbjuds de svårast skuldsatta en möjlighet att bli av med sina skulder och återkomma till ett mera normalt samhällsliv. Skuldsanering innebär att en gäldenär under en viss tid, som huvudregel fem år, betalar så mycket som möjligt av sina skulder. När skuldsaneringen är avslutad är gäldenären skuldfri.

Utredningen bedömer att det i dag finns omkring 50 000 skuldsatta som uppfyller kraven för att få skuldsanering, men som av olika skäl inte kommer i fråga för någon prövning. Utredningen föreslår åtgärder som tar större hänsyn till gäldenärens förutsättningar att både ansöka och genomföra en skuldsanering. Syftet är att förbättra möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det.Utredningens förslag innebär bland annat följande:
  • Gäldenären ska få två betalningsfria månader varje år under skuldsaneringsperioden, vilket kommer att underlätta för gäldenären att genomföra en skuldsanering.
  • En betalningsförmedling ska inrättas. Gäldenären ska betala direkt till Kronofogdemyndigheten, som sedan förmedlar pengarna till borgenärrna. Detta blir enklare för gäldenären och mindre kostsamt för borgenärerna. I dag måste gäldenären betala till varje enskild borgenär varje månad.
  • Ansökningsförfarandet förenklas, genom att borgenärerna övertar det största ansvaret för redovisningen av gäldenärens skulder.
  • Bedömningen av om gäldenären är tillräckligt skuldsatt för att beviljas skuldsanering (det så kallade kvalificerade insolvensrekvisitet) ska vara mer nyanserad än den är i dag. Större hänsyn ska tas till den enskildes egna förutsättningar att betala sina skulder.
  • Gäldenären ska påbörja sina skuldsaneringsbetalningar redan under handläggningen av ett skuldsaneringsärende. På så sätt är det möjligt att bli skuldfri tidigare.
  • Möjligheten att vid behov bestämma kortare betalningsplaner ska utökas.
  • Det ska erbjudas bättre information och utbildning om skuldsaneringsinstitutet.
  • Behovet av stöd från budget- och skuldrådgivare betonas särskilt.