Bläddra

Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här

Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här

OBS att boken reviderats i två senare upplagor, 2015 och 2019.
I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering, Klimatförebyggande samt Sociala aspekter.

Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner och statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Den är även avsedd som kurslitteratur i utbildningen av arkitekter och planerare vid universitet och högskolor.

Detaljplanehandboken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är även i övrigt uppdaterad efter ny lagstiftning och nya förutsättningar.