Bläddra
Sökresultat för Ebba Sverne Arvill... Rensa filter?

av: Ebba Sverne Arvill, Yvette Glantz, Lars Tonneman

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
Behovet av ordningsvakter, väktare och andra vakttyper har ökat i samhället under lång tid, men har accelererat de senaste åren. Det finns inga tecken på att behovet av vakter kommer att avta, snarare tvärtom. Denna bok behandlar ingående de regler som styr väktares och…
Köp här

Isbn: 9789139116707

Utgivningsår: 20200627

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ebba Sverne Arvill, Åke Hjelm, Lars-Åke Johnsson, Christina Sääf

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denna uppskattade klassiker föreligger nu i sin sjunde upplaga och är kompletterad med avsnitt som behandlar bland annat den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 
 Författarna går grundligt igenom de…
Köp här

Isbn: 9789144118727

Utgivningsår: 20171019

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tor Sverne, Inga Sylvander, Åke Hjelm, Christina Sääf, Ebba Sverne Arvill

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Denna uppskattade klassiker har med nya medförfattare genomgått en grundlig omarbetning. Boken behandlar utförligt de sekretess- och journalföringsfrågor som berör psykologer och psykoterapeuter, till exempel: “Vilka regler gäller för journalföring i skolan? “Vem är klienten i en skolpsykologisk utredning?…
Köp här

Isbn: 9789144022055

Utgivningsår: 20070123

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ebba Sverne Arvill, Åke Hjelm, Lars-Åke Johnsson, Christina Sääf

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Denna uppskattade klassiker föreligger nu i sin femte upplaga bearbetad och kompletterad med avsnitt som behandlar bland annat den nya patientsäkerhetslagen (2010:659), den nya skollagen (2010:800) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för…
Köp här

Isbn: 9789144075433

Utgivningsår: 20120817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ebba Sverne Arvill, Yvette Glantz, Lars Tonneman

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
Denna författningssamling innehåller de bestämmelser som styr väktares samt ordnings- och skyddsvakters arbete. Den innehåller även en redogörelse för de viktigaste bestämmelserna för sjöfartsskyddskontrollanter, hamnskyddskontrollanter,…
Köp här

Isbn: 9789139116714

Utgivningsår: 20200627

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ebba Sverne Arvill, Åke Hjelm, Lars-Åke Johnsson, Christina Sääf

Kategorier: Den medicinska professionen Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Särskilda rättsområden Socialrätt
Denna uppskattade klassiker föreligger nu i sin åttonde upplaga och här redovisas de lagändringar som skett med bland annat den nya förvaltningslagen. Nya rättsfall och JO-uttalanden uppmärksammas också. Författarna går grundligt igenom de sekretess- och journalföringsfrågor som berör psykologer och psykoterapeuter. De…
Köp här

Isbn: 9789144137759

Utgivningsår: 20200323

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ebba Sverne Arvill, Agnetha Svensson

Behandlar lagstiftningen om adoption och den praktiska adoptionsprocessen genom olika myndigheter. Boken är en juridisk hjälp genom adoptionsprocessen varför den inte tar upp de känslomässiga och psykologiska aspekterna av att bilda familj genom adoption. Förutom en genomgång av svenska bestämmelser och internationella…
Köp här

Isbn: 9789139012382

Utgivningsår: 20080102

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Ebba Sverne Arvill, Henrik Rasmusson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Straffrätten regleras i hög utsträckning i lagtext. Högsta domstolens avgöranden har dock stor betydelse vid tolkningen av lagen. Den här boken tar främst upp rättsfall som har betydelse för straffrättens allmänna del, t.ex. utformning av gärningsbeskrivning,…
Köp här

Isbn: 9789139209393

Utgivningsår: 20210713

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Cecilia Renfors, Ebba Sverne Arvill

En traditionellt upplagd kommentar till den lagstiftning som reglerar rättshjälp samt ersättning av allmänna medel till rättsliga biträden m.m. Boken är mycket användbar i det praktiska rättslivet. En ny rättshjälpslag trädde i kraft den 1 december 1997 och den första upplagan av kommentaren kom 1999. Den andra…
Köp här

Isbn: 9789139009245

Utgivningsår: 20060207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Ebba Sverne Arvill, Cecilia Renfors

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Denna tredje upplaga innehåller en mängd nya rättsfall. Dessutom kommenteras nya bestämmelser om utökad möjlighet att välja biträde på annan ort samt frågor om ersättning i dessa fall, liksom till de ändringar i ersättningsbestämmelserna som följer av den nya skatteförfarandelagen. Dessutom kommenteras relevanta delar…
Köp här

Isbn: 9789139016618

Utgivningsår: 20120821

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ebba Sverne Arvill, Lars-Åke Johnsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården
För att få svar på alla frågor om patientens rättigheter måste man söka en mängd olika författningar. Nya lagar och förordningar tillkommer ständigt och de alltjämt gällande äldre lagarna förändras ständigt. Framförallt är det viktigt för hälso-och sjukvårdspersonalen att känna till vad som gäller. Boken är främst…
Köp här

Isbn: 9789139109952

Utgivningsår: 20120612

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144066288

Utgivningsår: 20100326

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC