Bläddra
Sökresultat för Jan Ramberg... Rensa filter?

av: Jan Ramberg, Johnny Herre

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. I boken behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet mellan…
Köp här

Isbn: 9789139207719

Utgivningsår: 20160502

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar avtalsrättsliga huvudproblem med betoning på standardavtal.
Köp här

Isbn: 9789139209003

Utgivningsår: 20190603

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johnny Herre, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Allmän köprätt innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. Här behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet…
Köp här

Isbn: 9789139209010

Utgivningsår: 20191120

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg, Johnny Herre

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Snart två decennier har nu gått sedan första upplagan av denna bok och mycket har hänt på det köprättsliga området. Under hela perioden har det pågått ett intensivt internationellt arbete på det förmögenhetsrättsliga området, särskilt inom köprätten. Arbetet har fått betydelse också för svensk intern rätt. I…
Köp här

Isbn: 9789139013266

Utgivningsår: 20131001

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Christina Ramberg, Jan Ramberg

Denna bok behandlar avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bl.a. avtalsrättens huvudteorier avtals uppkomst och ingående ansvaret för culpa in contrahendo fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning) standardavtalsrätt betydelsen av ändrade förhållanden konsekvenser av…
Köp här

Isbn: 9789139206453

Utgivningsår: 20140121

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Denna bok är avsedd som grundbok i handelsrätt för studenter på ekonomprogram på universitet och högskolor. Den kan också användas på introduktionskurser i juridik. De flesta kapitel inleds med en eller flera frågor. Syftet är att väcka läsarens intresse och att svaret ska framgå av det följande kapitelinnehållet. Det…
Köp här

Isbn: 9789139206828

Utgivningsår: 20140826

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg, Christina Ramberg

Kategorier: Juridik
Redogör för avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bland annat: avtalsrättens huvudteorier, avtals uppkomst och ingående, ansvaret för culpa in contrahendo, fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning), standardavtalsrätt, betydelsen av ändrade förhållanden samt konsekvenser av…
Köp här

Isbn: 9789139204343

Utgivningsår: 20070118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg, Christina Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Internationell rätt Internationella rättsfallssamlingar Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar bl.a. avtalsrättens huvudteorier, avtals ingående och ogiltighet, fastställande av avtals innehåll, betydelsen av ändrade förhållanden och konsekvenser av avtalsbrott. Nytt i denna upplaga är bl.a. vigilansprincipen, framtids- och anhörigfullmakt, telefonförsäljning samt avtal i strid mot mänskliga…
Köp här

Isbn: 9789139208990

Utgivningsår: 20190607

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg, Johnny Herre

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
I verket kommenteras den svenska köplagen. Också lagarna i de övriga nordiska länderna beaktas. I boken kommenteras även i betydande utsträckning hur köplagen förhåller sig till reglerna i den internationella köplagen, CISG. I den nu föreliggande reviderade upplagan behandlas nyheter i lagstiftning, förarbeten,…
Köp här

Isbn: 9789139021520

Utgivningsår: 20191203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Johnny Herre, Jan Ramberg

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
I boken kommenteras den svenska konsumentköplagen. Också reglerna om konsumentköp i de övriga nordiska länderna beaktas. I boken kommenteras också i betydande utsträckning hur konsumentköplagen förhåller sig till reglerna i köplagen. I den nu föreliggande reviderade upplagan behandlas nyheter i lagstiftning,…
Köp här

Isbn: 9789139021537

Utgivningsår: 20191203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Jan Ramberg

Boken innehåller en heltäckande redogörelse för transporträtten inom internationell handel. Den tar upp flera internationella konventioner på området och har nära anknytning till Jan Rambergs bok “International Commercial Transactions” och även till “Internationellla köplagen (CISG). En…
Köp här

Isbn: 9789139010968

Utgivningsår: 20050303

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johnny Herre, Jan Ramberg

FN-konventionen om internationella köp (CISG) från 1980 har utgjort förebilden för den svenska köplagen. Vid tillämpning av CISG i Sverige är det därför främst av intresse att framhålla i vilka avseenden bestämmelserna i köplagen skiljer sig från motsvarande bestämmelser i CISG. En omfattande utländsk praxis har…
Köp här

Isbn: 9789139013242

Utgivningsår: 20091207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johnny Herre, Jan Ramberg

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
En paragrafvis kommentar till konsumentköplagen som konsekvent beaktar motsvarande regleringar i köplagen. Denna fjärde upplaga är bland annat uppdaterad med nya avgöranden från Högsta domstolen och Allmänna reklamationsnämnden.
Köp här

Isbn: 9789139018117

Utgivningsår: 20140827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175483344

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Industrilitteratur

Mediatyp: BB

av: Johnny Herre, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
FN-konventionen om internationella köp (CISG) från 1980 har utgjort förebilden för den svenska köplagen. Vid tillämpning av CISG i Sverige är det därför främst av intresse att framhålla i vilka avseenden bestämmelserna i köplagen skiljer sig från motsvarande bestämmelser i CISG. En omfattande utländsk praxis har…
Köp här

Isbn: 9789139019626

Utgivningsår: 20160810

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg

Denna bok redovisar metoder att undvika rättstvister genom tydlig och genomtänkt avtalsskrivning samt uppgörelser med anlitande av experter, advokater och medlare. Särskild tonvikt ligger på problem i internationella tvister.Läs merHuvudavsnittet innefattar en redogörelse för olika former av rättsligt förfarande, med…
Köp här

Isbn: 9789175486970

Utgivningsår: 20060710

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Norstedts Juridik

Festskrift tillägnad Jan Ramberg på 65-årsdagen. Innehåller 32 uppsatser skrivna av både svenska och utländska framstående jurister. Några exempel på frågor som behandlas: “Om den rättsliga betydelsen av skriftlig avtalsform och om integrationsklausuler”, “Komplikation eller förenkling – ett…
Köp här

Isbn: 9789139200109

Utgivningsår: 19970201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Michael Bogdan, Ross Cranston, Roy Goode, Lars Gorton, Attila Harmathy, Ewoud Hondius, Boris Kozolchyk, Ulrich Magnus, Pilar Perales Viscasillas, Jan Ramberg, Peter Schlechtriem, Ingeborg Schwenzer, Benjamin Leisinger, Jacob Ziegel

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Contents: Conflict of Laws Regarding Liability Allocation between Insurers in Cases of Double Insurance by Michael Bogdan The Rise and Rise of Standard Form Contracts: International Commodity Sales 1800-1970 by Ross Cranston Is the Lex Mercatoria Autonomous? by Roy Goode Letters of commitment and loan agreements by…
Köp här

Isbn: 9789176786741

Utgivningsår: 20071030

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law

Mediatyp: BB

av: Jan Ramberg, Johnny Herre

Innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. Jordabalken om fastighetsköp. Särskild uppmärksamhet ägnas ändringarna i räntelagen och konsumentköplagen samt senare års ändringar i rättspraxis.…
Köp här

Isbn: 9789139204022

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Kleineman, Michael Bridge, Torsten Iversen, Tom Madell, Joseph Lookofsky, Ulrich Magnus, Jan Ramberg, Carolina Saf, Ingeborg Schwenzer, Pascal Hachem, Leif Sevón, Lena Sisula-Tulokas

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
The CISG Part II Conference was held in Stockholm on 4–5 September 2008. The Conference was held in honour and remembrance of the late Supreme Court Justice Hans-Gunnar Solerud, the first chairman of the Stockholm Centre for Commercial Law. The Conference was organised by the Stockholm Centre for Commercial Law in…
Köp här

Isbn: 9789176787311

Utgivningsår: 20090814

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg, Johnny Herre

Köp här

Isbn: 9789138502150

Utgivningsår: 20130101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg, Christina Ramberg

Kategorier: Juridik
En koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt med betoning på standardavtalsrätt och affärsjuridik. Tar upp avtalstolkning och tolkningsmetoder, avtal och konsumentskydd, rättsverkningar för andra än avtalsparterna samt kontraktsklausuler. Boken är främst avsedd för personer som sluter avtal i sin näringsverksamhet och…
Köp här

Isbn: 9789139204350

Utgivningsår: 20070117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg

Den tredje upplagan innefattar, liksom den första upplagan 1998 och den andra upplagan 2000, en redogörelse för den internationella handelsrättens regelsystem och den blir därmed ett nödvändigt redskap för dem som är verksamma i internationell handel, såsom export- och importföretag, banker, transportföretag och…
Köp här

Isbn: 9789139010791

Utgivningsår: 20041206

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg

Ny upplaga med många nyheter – ändrad lagstiftning, nya HD-domar, nya upplagor av standardavtalen NL och IML. I denna upplaga ingår 2002 års ändringar i konsumentköplagen och räntelagen (i båda fallen har en anpassning till EG-direktiv skett). Högsta domstolen har också sedan föregående upplaga avgjort ett antal…
Köp här

Isbn: 9789139203261

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Den 1 februari 2007 fyllde Jan Ramberg 75 år. I syfte att uppmärksammahans bemärkelsedag har vi tillsammans med Norstedts Juridik sammanställtett antal artiklar författade av Jan Ramberg. Urvalet speglar författarens långvariga och omfattande verksamhet inom transport-, avtals- och köprätten, såväl nationellt som…
Köp här

Isbn: 9789139012634

Utgivningsår: 20071115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Ramberg, Johnny Herre

Behandlar kommunernas organisation, verksamhetsformer, befogenheter och åligganden. Huvudvikten läggs vid bestämmelserna i Kommunallagen som gäller för borgerliga primärkommuner och landsting. Framställningen illustreras med rättsfall.
Köp här

Isbn: 9789139203315

Utgivningsår: 20030301

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB