Bläddra
Sökresultat för Jure Förlag, Elanders... Rensa filter?

av: Dan Edman, Rune Larsson, Ingegerd Snöberg

Kategorier: Första hjälpen och paramedicinska funktioner Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Första hjälpen ombord är en hand- och kursbok i akut omhändertagande vid olycksfall och grundläggande sjukvård, särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder ombord på fartyg. Boken är anpassad för att fungera som kursbok på utbildningar till certifikatet Medical First Aid. Första…
Köp här

Isbn: 9789172234987

Utgivningsår: 20121123

Utgivare: Jure Förlag, Elanders AB

Mediatyp: BC

av: Björn Borg, Gunnel Åkerblom

Kategorier: Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Boken är avsedd för studier vid sjöbefälsskolorna och vid olika kvalificerade skepparutbildningar. Handelsflottan visar i dag upp ett brett spektrum av olika fartygstyper. Här finns allt från små fartyg för passagerare och last i skärgårds- och kustfart, till mycket stora tank-, container- och passagerarfartyg för…
Köp här

Isbn: 9789172234949

Utgivningsår: 20121025

Utgivare: Jure Förlag, Elanders AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172235915

Utgivningsår: 20141030

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Rolf Ihre

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Handbok i sjörätt har tillkommit genom bearbetning av författarens tidigare böcker. Bokens målgrupper är främst studerande vid sjöfartshögskolorna och vid andra utbildningsställen som behandlar sjötransporter och transportlogistik, aktivt sjöbefäl samt personer som i land arbetar med kommersiell sjöfart. Som undertitel…
Köp här

Isbn: 9789172234895

Utgivningsår: 20120831

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Monica Lundh

Kategorier: Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Maskin- och ellära för maskinbefäl klass VIII är skriven för dig som ska arbeta som teknisk chef eller maskinist på ett mindre fartyg. Boken är rikt illustrerad och beskriver på ett tydligt sätt grunderna i maskin- och ellära. Den vänder sig i första hand till studenter på olika sjöfartsutbildningar men fungerar även…
Köp här

Isbn: 9789172235397

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Jure Förlag, Elanders AB

Mediatyp: BC

av: Moa Kindström Dahlin

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Lagstiftning om psykiatrisk vård Särskilda rättsområden Socialrätt
Idag anses psykiskt sjuka individer ha samma rätt till självbestämmande som alla andra. Ändå accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och i viss mån också till behovet av samhällsskydd. Avhandlingen är en kritisk granskning av den svenska psykiatrirätten ur ett…
Köp här

Isbn: 9789172235632

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Patrik Kastberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En omfattande monografi om kommunala aktiebolag. Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis. I den nya boken behandlar författaren…
Köp här

Isbn: 9789172236110

Utgivningsår: 20150315

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jan Olsson, Thomas Kupper

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Kriminalteknik Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Denna bok är unik! Både övergripande och detaljerat går den igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och lagstiftning. Bokens upplägg följer läroplanerna i kriminalteknik vid Polishögskolan, Sörentorp och polisutbildningen vid Växjö universitet. Författarna har lång erfarenhet av…
Köp här

Isbn: 9789172235229

Utgivningsår: 20130715

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jonas Ekblad, Börje Wallin

Kategorier: Navigation och sjömanskap Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Navigering och sjömanskap täcker kunskapskraven för de ”båtkörkort” som finns för fritidsbåtsförare – Förarintyg och Kustskepparintyg. Den används också som en del i utbildningen för Fartygsbefäl klass VIII. Boken fungerar för olika former av navigationskurser, självstudier och som uppslagsbok ombord. Navigering och…
Köp här

Isbn: 9789172236288

Utgivningsår: 20151115

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Jan-Erik Falk

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Den här boken är den tredje upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/18/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna i LOV. Dessutom kommenteras de…
Köp här

Isbn: 9789172235663

Utgivningsår: 20140911

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Jori Munukka

Kategorier: Juridik
Idag har lojalitetsplikt blivit en del av den avtalsrättsliga verkligheten. Den åberopas och tillämpas alltmer i domstols- och skiljeförfaranden. Den tidigare vaga lojalitetsplikten har konkretiserats och utvidgats under de senaste 15 åren. Dessutom är lojalitetsplikten i avtalsförhandlingar och lojalitetsplikt mot…
Köp här

Isbn: 9789172232815

Utgivningsår: 20070615

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik
I september 2008 avgår Lars Heuman med pension från professuren i processrätt vid Stockholms universitet. För att hedra hans mångåriga och framstående gärningar har ett antal kollegor, vänner och lärljungar beslutat att tillägna honom en festskrift. Lars Heumans författarskap inom ämnet processrätt demonstrerar en…
Köp här

Isbn: 9789172233263

Utgivningsår: 20080909

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Hans-Åke Wängberg, Jori Munukka, Haymanot Baheru

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Köp här

Isbn: 9789172234925

Utgivningsår: 20121026

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling Conradsson, Hedvig Bernitz

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
I denna bok behandlas den del av yttrandefriheten som berörs av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). TF ger grundläggande skydd åt yttranden i ”tryckt skrift”. Vid dess tillkomst år 1949 var det skrifter framställda i tryckpress som omfattades, och senare utveckling med…
Köp här

Isbn: 9789172237858

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Per Ellsberger

Kategorier: Juridik
I detta panträttsliga referensverk undersöks för första gången både de värdepappersrättsliga problem som emanerar ur pantbankslagens nuvarande regel om pantsedel och de problem som uppkommer vid begränsning av låneränta. Rättsläget beträffande pantsedlar som skall ställas ut vid pantlån är för närvarande oklart och de…
Köp här

Isbn: 9789172232136

Utgivningsår: 20041019

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Gudmund Bernitz, Rolf Ihre, Oscar Tiberg, Mattias Widlund

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
This book gives an overview of Swedish shipping law and is useful for anyone working with commercial shipping. Hugo Tiberg is professor of maritime law and former director of The Institute of Maritime and Transport Law at Stockholm University.
Köp här

Isbn: 9789172234802

Utgivningsår: 20130923

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Det här är en systematisk sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område, där rättsläget presenteras under olika beskrivande rubriker. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden så att man kan se hur bl.a. Arbetsdomstolen själv uppfattar och uttrycker vad som…
Köp här

Isbn: 9789172235854

Utgivningsår: 20141009

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson, Daniel Stattin, Urban Båvestam, Erik Nerep

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Företagsekonomi och management Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Ett bolags aktieägare utövar sitt inflytande på bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. I bolag med spridd ägarkrets fungerar bolagsstämman dessutom ofta som aktieägarnas viktigaste källa till information om bolaget. Aktiebolagslagens reglering av bolagsstämma ger emellertid utrymme för en rad…
Köp här

Isbn: 9789172235649

Utgivningsår: 20140630

Utgivare: Jure Förlag, Elanders Sverige AB/eddy.se ab

Mediatyp: BC

av: Jessika van der Sluijs

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Med direktkravsrätt avses den skadelidandes möjligheter att självständigt vända sig till ansvarsförsäkringsgivaren med sitt krav utan att först vända sig till den skadeståndsskyldige. Direktkravsbestämmelser finns dels i försäkringsavtalslagen, dels i en rad specialförfattningar som reglerar obligatorisk…
Köp här

Isbn: 9789172232532

Utgivningsår: 20060915

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningar för statliga arbetsgivare innehåller främst författningar om statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerad i kollektivavtal, men årets utgåva är utvidgad med bland annat lagen om uthyrning av arbetstagare och användbar även inom arbetslivets övriga sektorer. Författningssamlingen…
Köp här

Isbn: 9789172235144

Utgivningsår: 20130419

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Suzanne Wennberg

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Detta är en mycket ovanlig för att inte säga unik bok. Professor Suzanne Wennberg har under sina år vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, med stor träffsäkerhet och mycket humor, tecknat fantastiska karikatyrer av många av sina framstående kollegor. Dessa har för många tusen studenter genom åren varit…
Köp här

Isbn: 9789172233829

Utgivningsår: 20100111

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Lars Hässler

Kategorier: Båtsport Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser Segling Sport, idrott och friluftsliv Vattensport
Lars Hässler gav sig sommaren 2010 ut på en jorden-runt-seglats med sin S/Y Jennifer som varade i tre och ett halvt år. Drygt ett decennium hade förflutit sedan han kom hem från sin första resa som varade i 10 år, 1988-98. Under mellantiden hade han hunnit med att segla sin Jennifer på alla Europas stora kanaler och…
Köp här

Isbn: 9789172235946

Utgivningsår: 20141216

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Mårten Schultz, Jori Munukka, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Fabian Walla, Mauro Zamboni, Mia Carlson, Lars Gorton, Lars Heuman, Jan Kleineman, Fredric Korling, Göran Millqvist

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och…
Köp här

Isbn: 9789172233997

Utgivningsår: 20100712

Utgivare: Jure Förlag, Elanders/eddy.se ab

Mediatyp: BC

av: Rolf Ihre

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Samhället ställer allt högre på krav på de som framför båtar och skepp och på de som har annan uppgift ombord som är viktig för sjösäkerheten. Detta gäller både för fritidsfartyg och för yrkesfartyg. Denna bok vänder sig både till fritidsbåtfolk som inte behöver någon formell behörighet innefattande sjörättsutbildning…
Köp här

Isbn: 9789172235601

Utgivningsår: 20140411

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Malin Forsman

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
De finns i din telefon, din bil, din klocka, din morgontidning, ja, till och med i din juice eller filmjölk. Snart sagt alla produkter du använder, varje rad du läser, mycket av det du äter och allt du ser på internet berörs av immaterialrätten. Någon har skyddat en idé, en teknisk innovation, en design, ett material…
Köp här

Isbn: 9789172234963

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Joanna Lundquist

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
I denna nyskrivna handbok beskriver författaren varumärket ur ett juridiskt perspektiv samt ger praktiska och handfasta råd om hur man bör välja, skydda och förädla sitt varumärke. Författaren förklarar hur man skall se juridiken som en offensiv möjlighet att skapa konkurrensfördelar vid framtagande av ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789172232297

Utgivningsår: 20050914

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

I Företrädaransvar – för juridiska personers skatteskulder ges en introduktion av reglerna om betalningsskyldighet på skatteområdet för en företrädare för en juridisk person, beträffande den juridiska personens skatteskulder. Boken innehåller en historisk genomgång av företrädaransvarsinstitutets utveckling sedan det…
Köp här

Isbn: 9789172234826

Utgivningsår: 20120503

Utgivare: Jure Förlag, Elanders, Mölnycke

Mediatyp: BC

av: Helena Englund Hjalmarsson, Anki Mattson

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Boken är både skrivhandledning och uppslagsbok för alla som skriver texter med juridisk anknytning eller juridiskt innehåll. Den ger dig de grundläggande reglerna för disposition och språklig stil i modernt juridiskt skrivande och ger praktiska tips och konkreta exempel om allt från ordval till typografi. Ett…
Köp här

Isbn: 9789172235670

Utgivningsår: 20150402

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jane Reichel

God förvaltning har under senare år vunnit ökad uppmärksamhet inom gemenskapsrätten. Begreppet tolkas i första hand som ett samlingsbegrepp för olika förvaltningsprocessuella garantier som tillkommer den enskilde i dennes handhavande med administrativa organ. I boken ges en samlad analys dels av vad den allmänna…
Köp här

Isbn: 9789172232563

Utgivningsår: 20060905

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jessika van der Sluijs

Kategorier: Juridik
Boken är en kontraktsrättslig studie som behandlar obligatorisk ansvarsförsäkring för fyra reglerade yrken: • Advokater • Revisorer • Fastighetsmäklare • Försäkringsförmedlare Försäkringstypen bär på två särdrag som gör den unik. Den styrs inte bara av civilrättsliga normer, utan också av näringsrättsliga regler samt…
Köp här

Isbn: 9789172235168

Utgivningsår: 20130612

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Henric Falkman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verksamheten i försäkringsbolag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhälle. Samtidigt är verksamheten komplex till sin natur och förenad med speciella risker. Försäkringskunder agerar ofta på grundval av bristfälliga kunskaper rörande dels egenskaperna hos olika försäkringsprodukter,…
Köp här

Isbn: 9789172233942

Utgivningsår: 20100628

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Göran Elgemyr

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Den norske motståndsmannen Kai Holst hittades sommaren 1945 död på ett vindsplan på Gärdet i Stockholm. Med ett kulhål i tinningen och en pistol i höger hand. Självmord eller avrättning? Rykten surrade. Polisutredningen var bristfällig och norska legationen låg lågt. Inriktningen var i båda fallen självmord. Enskilda…
Köp här

Isbn: 9789172236158

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Paul Abbiati, Christian von Bar, Hugh Beale, Jean-Marie Bockel, Michael Joachim Bonell, Tomáš Břicháček, Alain Brun, Bénédicte Fauvarque-Cosson, Friedrich Graf von Westphalen, Johnny Herre, Ole Lando, Klaus-Heiner Lehne, Tanja Rasmusson, Ingeborg Schwenzer, Pascal Hachem, Leif Sevón, Lena Sisula-Tulokas, Matthias E. Storme, Stefan Vogenauer

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) arranged a meeting in Stockholm on 23–24 October 2009 following the Swedish presidency CFR conference, which was held in Stockholm on 22–23 October and organized by the Swedish government. The topic at the meeting was to discuss a proposal from Professor Christian von Bar and…
Köp här

Isbn: 9789172234437

Utgivningsår: 20110414

Utgivare: Jure Förlag, Elanders/eddy.se ab

Mediatyp: BC

av: Olle Nordberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Boken behandlar de regler utanför PBL som är väsentliga vid markanvändning och byggande. Det gäller bland annat miljökonsekvensbeskrivningar, områdesskydd, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet men likaså allmänna vattentjänster, byggande av vägar, byggnadsminnen och fornlämningar. Syftet med boken är att ge en…
Köp här

Isbn: 9789172235618

Utgivningsår: 20140331

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Torbjörn Odlöw

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Frågor om ställföreträdarskap för vuxna blir alltmer aktuella i takt med att andelen äldre ökar i befolkningen. Det är emellertid inte bara personer som på grund av försvagat hälsotillstånd eller åldersrelaterade sjukdomar behöver hjälp i sitt beslutsfattande som berörs av den förmynderskapsrättsliga lagstiftningen,…
Köp här

Isbn: 9789172232426

Utgivningsår: 20051201

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Andrea Sundstrand

Kategorier: Juridik
EUF-fördragets bestämmelser om de grundläggande friheterna och de allmänna rättsprinciperna i primärrätten utgör grunden för det unionsrättsliga regelverket för tilldelningar av offentliga kontrakt. Regleringen av kontrakt över vissa tröskelvärden har harmoniserats genom EU:s upphandlingsdirektiv. Direktiven innehåller…
Köp här

Isbn: 9789172234840

Utgivningsår: 20120508

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jan-Erik Falk

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Häftet innehåller kursmaterial, som är ett komplement till kursboken Lag om offentlig upphandling – en kommentar och som delvis innehåller uppdateringar av uppgifter som lämnas i kursboken. Så är exempelvis fallet med de lagändringar som från tid till annan görs i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), eller…
Köp här

Isbn: 9789172235991

Utgivningsår: 20141205

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Bo Wennström

Alla klagar på polisen. Justitieministern har uttryckt sin besvikelse. Rikspolischefen har ägnat sig åt självspäkning. Politikerna talar i katastroftermer: Polisen presterar för dåligt! En fråga ställs gång på gång, varför går det inte att styra polisen? Räddningen har från politiskt håll ansetts vara en…
Köp här

Isbn: 9789172235694

Utgivningsår: 20140616

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jonas Bergh, Katarina Goulet, Anna Gårdö, Camilla Holmkvist

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag är många gånger ett stimulerande uppdrag som ger möjlighet att påverka bolagets skötsel och dess affärsmässiga utveckling. Samtidigt är man som styrelseledamot ansvarig för att organisationen är ändamålsenlig och utformad så att bolagets ekonomiska förhållanden kan skötas och…
Köp här

Isbn: 9789172232747

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Johan Sandstedt

Europeiseringen och internationaliseringen berör allt fler rättsområden. Sakrätten har länge varit orörd. De senaste årens akademiska diskussioner om en europeisk civillagbok (Draft Common Frame of Reference (DCFR)) har visat att vi i Norden har en väldigt annorlunda förståelse av grundläggande sakrättsliga frågor än…
Köp här

Isbn: 9789172235175

Utgivningsår: 20130321

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC