Bläddra
Sökresultat för Jure Förlag, Elanders... Rensa filter?

av: Dan Edman, Rune Larsson, Ingegerd Snöberg

Kategorier: Första hjälpen och paramedicinska funktioner Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Första hjälpen ombord är en hand- och kursbok i akut omhändertagande vid olycksfall och grundläggande sjukvård, särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder ombord på fartyg. Boken är anpassad för att fungera som kursbok på utbildningar till certifikatet Medical First Aid. Första…
Köp här

Isbn: 9789172234987

Utgivningsår: 20121123

Utgivare: Jure Förlag, Elanders AB

Mediatyp: BC

av: Björn Borg, Gunnel Åkerblom

Kategorier: Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Boken är avsedd för studier vid sjöbefälsskolorna och vid olika kvalificerade skepparutbildningar. Handelsflottan visar i dag upp ett brett spektrum av olika fartygstyper. Här finns allt från små fartyg för passagerare och last i skärgårds- och kustfart, till mycket stora tank-, container- och passagerarfartyg för…
Köp här

Isbn: 9789172234949

Utgivningsår: 20121025

Utgivare: Jure Förlag, Elanders AB

Mediatyp: BB

av: Monica Lundh

Kategorier: Sjöfartsyrken Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Maskin- och ellära för maskinbefäl klass VIII är skriven för dig som ska arbeta som teknisk chef eller maskinist på ett mindre fartyg. Boken är rikt illustrerad och beskriver på ett tydligt sätt grunderna i maskin- och ellära. Den vänder sig i första hand till studenter på olika sjöfartsutbildningar men fungerar även…
Köp här

Isbn: 9789172235397

Utgivningsår: 20131213

Utgivare: Jure Förlag, Elanders AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172235915

Utgivningsår: 20141030

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Rolf Ihre

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Handbok i sjörätt har tillkommit genom bearbetning av författarens tidigare böcker. Bokens målgrupper är främst studerande vid sjöfartshögskolorna och vid andra utbildningsställen som behandlar sjötransporter och transportlogistik, aktivt sjöbefäl samt personer som i land arbetar med kommersiell sjöfart. Som undertitel…
Köp här

Isbn: 9789172234895

Utgivningsår: 20120831

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jan-Erik Falk

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Den här boken är den tredje upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/18/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna i LOV. Dessutom kommenteras de…
Köp här

Isbn: 9789172235663

Utgivningsår: 20140911

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Jonas Ekblad, Börje Wallin

Kategorier: Navigation och sjömanskap Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Navigering och sjömanskap täcker kunskapskraven för de ”båtkörkort” som finns för fritidsbåtsförare – Förarintyg och Kustskepparintyg. Den används också som en del i utbildningen för Fartygsbefäl klass VIII. Boken fungerar för olika former av navigationskurser, självstudier och som uppslagsbok ombord. Navigering och…
Köp här

Isbn: 9789172236288

Utgivningsår: 20151115

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Moa Kindström Dahlin

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Lagstiftning om psykiatrisk vård Särskilda rättsområden Socialrätt
Idag anses psykiskt sjuka individer ha samma rätt till självbestämmande som alla andra. Ändå accepteras tvångsvård inom psykiatrin med hänvisning till patientens eget bästa och i viss mån också till behovet av samhällsskydd. Avhandlingen är en kritisk granskning av den svenska psykiatrirätten ur ett…
Köp här

Isbn: 9789172235632

Utgivningsår: 20140813

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Patrik Kastberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En omfattande monografi om kommunala aktiebolag. Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis. I den nya boken behandlar författaren…
Köp här

Isbn: 9789172236110

Utgivningsår: 20150315

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jan Olsson, Thomas Kupper

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Kriminalteknik Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Denna bok är unik! Både övergripande och detaljerat går den igenom ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och lagstiftning. Bokens upplägg följer läroplanerna i kriminalteknik vid Polishögskolan, Sörentorp och polisutbildningen vid Växjö universitet. Författarna har lång erfarenhet av…
Köp här

Isbn: 9789172235229

Utgivningsår: 20130715

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jori Munukka

Kategorier: Juridik
Idag har lojalitetsplikt blivit en del av den avtalsrättsliga verkligheten. Den åberopas och tillämpas alltmer i domstols- och skiljeförfaranden. Den tidigare vaga lojalitetsplikten har konkretiserats och utvidgats under de senaste 15 åren. Dessutom är lojalitetsplikten i avtalsförhandlingar och lojalitetsplikt mot…
Köp här

Isbn: 9789172232815

Utgivningsår: 20070615

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Fredrik Jönsson

Kategorier: Juridik Personskada Särskilda rättsområden Skadestånd
Den praktiska personskaderätten anses många gånger som svår och otillgänglig, särskilt för den som har drabbats av en personskada. Till stora delar bestäms den skadeståndsrättsliga ersättningen utifrån praxis från olika försäkringsnämnder och försäkringsbolagens interna sedvänja. Genom praktiska exempel åskådliggörs…
Köp här

Isbn: 9789172235014

Utgivningsår: 20130411

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep, Hedvig Bernitz

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
Boken är avsedd att ge en uppfattning om tryckfrihetens innebörd i ett vidare perspektiv. Lagtexten i tryckfrihetsförordningen (TF) är ålderdomlig och ger upphov till diverse tolkningsproblem och andra svårigheter. När TF tillkom år 1949 var kopiatorer av modernt snitt ovanliga; datorer och Internet inte ens påtänkta.…
Köp här

Isbn: 9789172235052

Utgivningsår: 20130411

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Claes Sandgren

Kategorier: Juridik
Denna bok handlar om rättsvetenskapens metod och teori. Den har syftet att klargöra förutsättningarna för rättsvetenskapen och dess bedrivande och att bidra till att rättsvetenskapen ska kunna utvecklas på ett framgångsrikt sätt. I boken behandlas: – Rättsvetenskapens särdrag såsom vetenskap –…
Köp här

Isbn: 9789172233669

Utgivningsår: 20091006

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Hans-Åke Wängberg, Jori Munukka, Haymanot Baheru

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Köp här

Isbn: 9789172234925

Utgivningsår: 20121026

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling Conradsson, Hedvig Bernitz

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
I denna bok behandlas den del av yttrandefriheten som berörs av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). TF ger grundläggande skydd åt yttranden i ”tryckt skrift”. Vid dess tillkomst år 1949 var det skrifter framställda i tryckpress som omfattades, och senare utveckling med…
Köp här

Isbn: 9789172237858

Utgivningsår: 20190924

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Rolf Ihre

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Samhället ställer allt högre på krav på de som framför båtar och skepp och på de som har annan uppgift ombord som är viktig för sjösäkerheten. Detta gäller både för fritidsfartyg och för yrkesfartyg. Denna bok vänder sig både till fritidsbåtfolk som inte behöver någon formell behörighet innefattande sjörättsutbildning…
Köp här

Isbn: 9789172235601

Utgivningsår: 20140411

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Pernilla Leviner

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Lever Sverige upp till Barnkonventionens krav i fråga om barns rätt till skydd mot brott och utsatthet i sina hemmiljöer? Har socialtjänsten som ytterst ansvarig barnskyddsmyndighet de rättsliga förutsättningarna att skydda barn? Hur förhåller sig föräldrars rätt som vårdnadshavare och rätt till privat- och familjeliv…
Köp här

Isbn: 9789172234215

Utgivningsår: 20110503

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik
I september 2008 avgår Lars Heuman med pension från professuren i processrätt vid Stockholms universitet. För att hedra hans mångåriga och framstående gärningar har ett antal kollegor, vänner och lärljungar beslutat att tillägna honom en festskrift. Lars Heumans författarskap inom ämnet processrätt demonstrerar en…
Köp här

Isbn: 9789172233263

Utgivningsår: 20080909

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Claes-Robert von Post

Kategorier: Juridik
Införandet av 36 § avtalslagen 1976 är en av de stora reformerna inom förmögenhetsrätten under 1900-talet. Regeln utformades som en generell jämknings- och ogiltighetsregel avseende avtalsförhållanden, en s.k. generalklausul. För tillämpning av regeln krävs i första hand att ett avtalsvillkor är oskäligt. Ungefär samma…
Köp här

Isbn: 9789172230736

Utgivningsår: 19991220

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Richard Sahlin

Försäkringskassan ska – för statens räkning – kompensera merkostnader för den som omfattas av den svenska försäkringen genom vårdbidrag eller handikappersättning. Med merkostnad avses en kostnad som är föranledd av funktionsnedsättning och som inte är offentligt subventionerad. Ett problem är att kassan med eventuellt…
Köp här

Isbn: 9789172234956

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Jure Förlag, Elanders, Stockholm

Mediatyp: BC

av: Gustaf Sjöberg

Kategorier: Juridik
Aktiebolagslagen innehåller bestämmelser som i korthet kan sägas ge en aktieägare med mer än 90 procent av aktierna i ett bolag rätt och skyldighet att köpa resterande aktier. Institutet, som allmänt kallas tvångsinlösen, har funnits i svensk rätt sedan 1944 års aktiebolagslag infördes. Den här boken behandlar…
Köp här

Isbn: 9789172232938

Utgivningsår: 20071114

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Svante O. Johansson

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
I denna reviderade andra upplaga ges en modern översikt över hela den svenska transporträtten. Boken omfattar sjö-, järnvägs-, flyg- samt vägtransporter. Genomgående görs jämförelser mellan de olika transportsätten för att peka på både likheter och olikheter i den rättsliga regleringen. Syftet med framställningen är…
Köp här

Isbn: 9789172235885

Utgivningsår: 20140911

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Per Henriksson

Kategorier: Juridik
De sakrättsliga momenten har länge varit föremål för kritik och det har ifrågasatts om gällande svensk sakrätt skapar onödiga hinder vid överlåtelser och finansiering av näringsverksamhet. Genom Högsta domstolens praxis har traditions- och denuntiationsprinciperna utvecklats för att möjliggöra transaktioner som har…
Köp här

Isbn: 9789172233416

Utgivningsår: 20090326

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Christoffer Stavenow, Lisa Sennström

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Den offentliga upphandlingen omsätter cirka 600 miljarder kr/år i Sverige och över 2000 miljarder € inom EU. Upphandlande myndigheter har en stor möjlighet att använda dessa skattepengar på ett sätt som tar hänsyn till miljö- och sociala frågor. Denna bok har kommit till för att täcka två syften och innehåller två…
Köp här

Isbn: 9789172235335

Utgivningsår: 20131031

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Momskartan är ett oerhört praktiskt arbetsredskap för den som behöver identifiera mervärdesskatterättsliga problem. Genom sitt utförande som s.k. altarskåp ger den en överlägsen överblick och underlättar arbetet med momsfrågor. Momskartan har tagits fram av Björn Forssén, och den innehåller en del allmänna…
Köp här

Isbn: 9789172234338

Utgivningsår: 20110114

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Mikael Oskarsson

Polisen kan ses som statens förlängda arm men också som medborgarnas garant för att deras rättigheter kan realiseras inom ramen för det rådande politiska systemet. Polisarbete i samband med politiska protester är en konkret värdemätare på statens förhållande till sociala rörelser och politiska aktivister. Är det…
Köp här

Isbn: 9789172232419

Utgivningsår: 20051206

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Andy Symons

Kategorier: Båtsport Sport, idrott och friluftsliv Vattensport
Kungsörs Båtvarv med Oscar Schelin i spetsen skulle efter etableringen 1914 bli ett av de mest framträdande varven i svensk båtbyggarhistoria. Med sina smäckra och gedigna båtar lade han en hög ribba inom båtbyggarkonsten redan från början av sin karriär, det resulterade i att Oscars båtar spred sig runt om i världen…
Köp här

Isbn: 9789163764943

Utgivningsår: 20140620

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172234673

Utgivningsår: 20111228

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Erland Aspelin

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Denna bok skildrar Oscar Rynges levnadsöde som berättas av Erland Aspelin som själv varit domare. När Oscar Rynge utnämns till häradshövding i Norra Skämminge domsaga har han en gedigen domarutbildning och ett rikligt dömande bakom sig. Han anses vara en god och rättvis domare men spritmissbruket svärtar hans rykte.…
Köp här

Isbn: 9789172235762

Utgivningsår: 20140901

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Peter Strandell,

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Frågor om brott i nära relationer har varit på den politiska dagordningen i flera decennier. Det har resulterat i en rad reformer för att förbättra brottsdrabbades möjligheter till hjälp, stöd och skydd. Det handlar till exempel om rätt till målsägandebiträde och stödperson samt om möjlighet till olika former av…
Köp här

Isbn: 9789172235274

Utgivningsår: 20130627

Utgivare: Jure Förlag, Elanders AB

Mediatyp: BC

av: Svante O. Johansson

Kategorier: Juridik
Det transporteras varor för åtskilliga miljoner kronor från och till olika delar av världen. De flesta av varorna är försäkrade mot de risker som de utsätts för under transporten. Trots detta har det länge saknats en heltäckande framställning över den rättsliga regleringen av transportförsäkring av varor…
Köp här

Isbn: 9789172232211

Utgivningsår: 20041208

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Marianne Levin, Hanna Nilsson

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Det finns förvånansvärt nog ingen sammanställning över de många rättsliga problem som dyker upp i samband med läkemedel och immaterialrätter. Den här boken råder i viss mån bot på det förhållandet med ett antal uppsatser om en mängd läkemedelsrelaterade immaterialrättsproblem från patentkravsformulering via användning…
Köp här

Isbn: 9789172233119

Utgivningsår: 20080114

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Per-Olof Hegg, Jan Hedh, Anders Vendel

Kategorier: Industriell kemi och kemiteknik Industriell kemi och tillverkningsteknik Livsmedelsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Den första ”Den tekniske kocken” beskriver molekylär gastronomi med utgångspunkt från olika livsmedelsstrukturer, medan ”Den tekniske kocken 2” tar sin utgångspunkt i mera kemi och introducerar molekylbegreppet. Tillsammans ger de båda böckerna en komplett beskrivning av de tekniska, kemiska, historiska och biologiska…
Köp här

Isbn: 9789172235892

Utgivningsår: 20141007

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Caroline Pamp

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar ett antal centrala juridiska frågor kopplade till immaterialrätter i relation till forskning i tidiga skeden. Universiteten befinner sig mitt i en omvandlingsprocess där vetenskap och forskning i allt högre utsträckning privatiseras och behandlas utifrån en kommersiell logik. Denna omvandling är…
Köp här

Isbn: 9789172233560

Utgivningsår: 20100423

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: David Braic, Magnus Josephson, Christoffer Stavenow, Eva Wenström

Kategorier: Juridik
Strategiska mål kan uppnås genom offentlig upphandling. Det är något som är självklart för många idag. Men kraven på att arbeta strategiskt kan bli alltför tunga, om verksamheten inte är organiserad för det, särskilt för mindre upphandlande myndigheter med få resurser. För vissa kan det strategiska arbetet innebära ett…
Köp här

Isbn: 9789172234680

Utgivningsår: 20120522

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Petter Asp, Nikolaos Bitzilekis, Sergiu Bogdan, Thomas Elholm, Luigi Foffani, Dan Frände, Helmut Fuchs, Dan Helenius, Maria Kaiafa-Gbandi, Jocelyne Leblois-Happe, Adán Nieto-Martín, Helmut Satzger, Annika Souminen, Elisavet Symeonidou-Kastanidou, Ingeborg Zerbes, Frank Zimmermann

The European Criminal Policy Initiative (ECPI) proudly presents this volume, which contains “A Manifesto on European Criminal Procedure Law” in five different language versions (English, German, Spanish, Italian and Romanian) as well as short explanatory articles written by members of the ECPI. The…
Köp här

Isbn: 9789185985067

Utgivningsår: 20140811

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Nils Wahl

Kategorier: Juridik
Att överträdelser av svenska eller europeiska konkurrensregler kan medföra en skyldighet att betala konkurrensskadeavgift respektive böter är väl känt. Däremot torde det vara mindre känt att samma överträdelser även kan medföra skyldighet att betala skadestånd till de som drabbats av överträdelsen. Under alla…
Köp här

Isbn: 9789172230897

Utgivningsår: 20001129

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Jan Kleineman, Lars Gorton

Kategorier: Bedrägeri Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Money laundering has developed into a serious problem in international political and business relations. Several steps have been taken to reduce the effects thereof. Stockholm Centre for Commercial Law arranged an international conference concerning money laundering on Dec. 3 and 4, 2010. Participants from different…
Köp här

Isbn: 9789172234697

Utgivningsår: 20120113

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Margareta Elding-Pontén

Kategorier: Hälsosam mat Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Matlagning för dieter och särskilda hälsotillstånd
Glutenfritt – gott och enkelt är boken för personer med celiaki (glutenintolerans), för deras släktingar och vänner och för andra, som är intresserade av celiaki och glutenfri bakning. Här beskrivs på ett enkelt men ingående sätt celiaki, gluten och skillnaden mellan att baka med och utan gluten. Boken är fullmatad…
Köp här

Isbn: 9789172235786

Utgivningsår: 20140930

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB