Bläddra
Sökresultat för Ulf Bernitz... Rensa filter?

av: Ulf Bernitz, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans Heinrich-Vogel

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska…
Köp här

Isbn: 9789139206125

Utgivningsår: 20120827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Ulf Bernitz

Behandlar förändringar i synsätt vad gäller många fundamentala rättsfrågor där svensk uppfattning inte legat i linje med europeisk rätt samt beskriver det nya svenska rättsläget i ljuset av gällande europarätten.
Köp här

Isbn: 9789139006411

Utgivningsår: 20020228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Anders Kjellgren

Europarättens grunder är en grundläggande bok om EU och EU:s rättsordning med tyngdpunkt på den centrala EG-rätten.I denna omskrivna upplaga av Europarättens grunder ges en samlad och lättillgänglig bild av den europeiska integrationens utveckling, en översikt av EU:s institutionella struktur och beslutsformer samt en…
Köp här

Isbn: 9789139204145

Utgivningsår: 20070903

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Kjellgren, Ulf Bernitz

Sverige har varit med i EU i närmare 20 år men många frågar sig fortfarande vad medlemskapet egentligen innebär. Måste medlemsländerna alltid rätta sig efter besluten i Bryssel och vad innebär i praktiken Lissabonfördraget? Denna bok är en aktuell och lättillgänglig framställning om EU utifrån ett svenskt…
Köp här

Isbn: 9789139206149

Utgivningsår: 20120830

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienteradi det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoderför att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTTär att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlarsåväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens…
Köp här

Isbn: 9789139206842

Utgivningsår: 20141106

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Ulf Bernitz, Lars Pehrson, Jan Rosén, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983. Fjortonde upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Kapitlet om upphovsrätten har arbetats om. Framställningen har genomgående…
Köp här

Isbn: 9789172236639

Utgivningsår: 20170118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983. Tolfte upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Till nyheterna hör framför allt den nyskrivna varumärkeslagen och ändringarna…
Köp här

Isbn: 9789172234642

Utgivningsår: 20111206

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Lars Gorton, Torkel Gregow, Lars Heuman, Tobias Johansson, Jan Kleineman, Fredric Korling, Gertrud Lennander, Lennart Lynge Andersen, Göran Millqvist, Jori Munukka, Marcus Radetzki, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Rolf Åbjörnsson, Sören Öman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och…
Köp här

Isbn: 9789172234659

Utgivningsår: 20111212

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna framställning är en nyskriven lärobok och grundläggande redogörelse marknadsföringsrätten, dvs. den del av marknadsrätten som bygger på den svenska marknadsföringslagen av 2008 och de bakomliggande EU-direktiven på området samt andra anknytande rättsregler om marknadsföring.Tyngdpunkten har lagts på regelverket…
Köp här

Isbn: 9789139204831

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken speglar rättsläget per 1 juli 2013. I förhållande till den tolfte upplagan, som färdigställdes för ca två år sedan, är förändringarna delvis betydande. Det gäller denna gång särskilt patent- och mönsterrätten. Över huvud taget har rättsutvecklingen fortsatt att snabbt gå vidare inom immaterialrätten och liksom…
Köp här

Isbn: 9789172235328

Utgivningsår: 20130830

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Här behandlas avtalsrättsliga frågor som rör användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Denna upplaga har omarbetats och utvidgats väsentligt. Detta har delvis sin bakgrund i att mycket har hänt i rättsutvecklingen sedan föregående upplagas utkomst. Europeiska och komparativa perspektiv har…
Köp här

Isbn: 9789139204930

Utgivningsår: 20080826

Utgivare: Norstedts Juridik "

Mediatyp: BC

av: Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Michael Bogdan, Kerstin Calissendorff, Torgny Håstad, Bill Dufwa, Lars Gorton, Torkel Gregow, Johnny Herre, Marie Karlsson-Tuula, Jan Kleineman, Gustaf Lindencrona, Stefan Lindskog, Mikael Mellqvist, Göran Millqvist, Johan Munck, Jori Munukka, Mats Müllern, Annina Persson, Anne Ramberg, Jenny Söderlund, Fredrik Wersäll, Staffan Vängby

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789172234079

Utgivningsår: 20100913

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Ulf Bernitz

Svensk och europeisk marknadsrätt är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna.I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock…
Köp här

Isbn: 9789139205227

Utgivningsår: 20090407

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mårten Schultz, Ulf Bernitz, Caroline Carlson, Lars Heuman, Eiríkur Jónsson, Fredric Korling, Göran Millqvist, Jori Munukka, Marcus Radetzki, Mårten Schultz, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Ben Staveley, Jessika Östberg, Lars Pehrson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns europarätt, avtalsrätt, köprätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, finansmarknadsrätt, associationsrätt, insolvensrätt, sakrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade. Stockholm…
Köp här

Isbn: 9789172235007

Utgivningsår: 20121211

Utgivare: Jure Förlag, Elanders Sverige AB/eddy.se ab

Mediatyp: BC

av: Dafne Barkestad, Marcus Radetzki, Ulf Bernitz, Caroline Carlson, Joakim Forsberg, Isac Outinen, Lars Gorton, Lars Heuman, Jan Kleineman, Göran Millqvist, Jori Munukka, Mårten Schultz, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Mauro Zamboni, Aron Verständig

Kategorier: Juridik
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och…
Köp här

Isbn: 9789172235465

Utgivningsår: 20140206

Utgivare: Jure Förlag, Elanders Sverige AB/eddy.se ab

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Emil Brengesjö, Laura Carlson, Lars Heuman, Jan Kleineman, Antonia Krzymowska, Fredrik Morawetz, Johan Sandstedt, Mårten Schultz, Jessika van der Sluijs, Aron Verständig, Mauro Zamboni

Kategorier: Juridik
Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har under år 2014 fortsatt att utvecklas, med ytterligare tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från forskare knutna till Centret under…
Köp här

Isbn: 9789172236028

Utgivningsår: 20150202

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Elanders Sverige AB/eddy.se ab

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz

Det grundläggande temat för denna bok är europarättens genomslag i den svenska rättsordningen. Detta är en förändring av historiska dimensioner. Europarätten står i många hänseenden för en annorlunda rättskultur och rättskällelära, som fäster större vikt vid allmänna rättsprinciper och skyddet för grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789139112242

Utgivningsår: 20120412

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock…
Köp här

Isbn: 9789139206880

Utgivningsår: 20150323

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans-Heinrich Vogel

Kategorier: Juridik
Här beskrivs juridikens källmaterial och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig information.Boken behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens uppbyggnad och det centrala rättskällematerialet, som svårare frågor under mer ingående rättsutredningar. Orienterar också om EG-rättens källor och…
Köp här

Isbn: 9789139204800

Utgivningsår: 20080826

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Ulf Bernitz, Mia Carlsson, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans-Heinrich Vogel

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens…
Köp här

Isbn: 9789139208372

Utgivningsår: 20171211

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BB

av: Helene Andersson, Antonia Bakardjieva Engelbrekt, Ulf Bernitz, Claes Granmar, Björn Lundqvist, Jaan Paju

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Europarätten har fått ett stort genomslag och intar numera en central roll i de nationella rättsordningarna. Detta tack vare medlemsstaternas och de nationella domstolarnas övervägande acceptans av europarätten trots att den griper in, påverkar, förändrar, tar över och i vissa fall till och med underkänner nationell…
Köp här

Isbn: 9789185333790

Utgivningsår: 20180206

Utgivare: eddy.se ab

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock…
Köp här

Isbn: 9789139205951

Utgivningsår: 20110830

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren

Köp här

Isbn: 9789172232365

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Svensk och europeisk marknadsrätt 1 behandlar den svenska och europeiska konkurrensrätten, sedd mot bakgrund av marknadsekonomins rättsliga grundvalar, såsom skyddet för näringsfriheten och den fria rörligheten inom EU. Verket täcker både det europeiska och det svenska regelsystemet om förbjudna former av…
Köp här

Isbn: 9789139208143

Utgivningsår: 20190827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren

Köp här

Isbn: 9789172232907

Utgivningsår: 20070917

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Mia Carlsson, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Seipel, Wiweka Warnling Conradson, Hans-Heinrich Vogel, Ulf Bernitz

Kategorier: Juridik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Isbn: 9789139209362

Utgivningsår: 20200803

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Ulf Bernitz, Anders Kjellgren

Aktuell och lättillgänglig bok i begränsat format för den som vill orientera sig om EU. Boken är lämplig för högskolekurser men kräver inga särskilda förkunskaper och kan därför även användas för fördjupade gymnasiestudier.Boken innehåller en del som behandlar varför EU kommit till, hur unionen styrs och hur…
Köp här

Isbn: 9789139203872

Utgivningsår: 20060814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC