Bläddra

SO-Serien Geografi Lärarbok 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

SO-Serien Geografi Lärarbok 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Hela SO-serien är uppdaterad för Lgr11. SO-serien Geografi är klassiskt upplagd med ingångar via naturgeografi och kulturgeografi. De nya böckerna i SO-serien är omarbetade utifrån kursplanens betoning på samspelet mellan natur, samhälle och människans livsvillkor.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Hur håller man motivationen igång hos elever som är snabba och som slukar kunskap? Och samtidigt hos dem som har svårt att förstå texten i grundboken?
Låt dina elever ta sig an geografin med hjälp av ett klassiskt uppbyggt läromedel. Själva kunskapsstoffet är lättillgängligt och läromedlet tar er till de kunskapsmål som den nya läroplanen förskriver. Bland annat handlar det om direkt tilltal, en tydlig berättarröst, luftig layout och inte för informationstätt.
Det finns ett SO-S för varje behov – heterogen klass. SO-Serien hjälper dig att ge alla dina elever rätt utmaning. Välj antingen SO-S Geografi Ämnesboken, årskursböckerna eller Maxi. Ämnesboken är en sammanslagning av årskursböckerna. Varje grundbok ger en noga utvald baskurs så att alla ska kunna nå sina mål i geografi. För elever med behov av större utmaningar finns SO-S Maxi som har en utökad kurs och mer stoff. Onlineböckerna har talsyntesfunktion, vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Lättillgängliga texter. Texterna är skapade utifrån nya forskningsrön, från bland andra Monica Reichenberg, docent i ämnesdidaktik, som säger att direkt tilltal och en tydlig berättarröst gör texterna mer levande och engagerande. Formen är lätt och luftig så att eleverna enkelt hittar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar.
Ett väl avvägt innehåll i linje med Lgr 11. Innehållet i seriens grundböcker är väl avvägt, varken för mycket eller för lite. Urvalet bygger på den undersökning i 17 svenska skolor vi gjorde inför revideringen av SO-Serien, och som visade att undervisningspraxis är ungefär likadan i hela landet. Men vi har även gjort en mycket grundlig granskning av vad som krävs för att serien ska överensstämma med de nya kursplanerna i Lgr 11.
Komponenter
- Ämnesbok åk 7-9 SO-S Geografi 7 har tyngdpunkten på klimat och växtlighet som förutsättning för människans överlevnad. SO-S Geografi 8 behandlar främst natur- och kulturlandskapet i Sverige och Norden. Europa och andra delar av den rika världen behandlas tematiskt med boende-, sysselsättnings- och produktionsaspekter i SO-Serien Geografi 9. Där finns också klargörande kapitel om utveckling och om rika och fattiga länder, samt två avslutande två kapitel som tar upp miljöfrågorna ur globalt respektive svenskt perspektiv.
Innehåll
SO-S Geografi 7 Lgr 11
Kap 1 Planeten Jorden
Kap 2 Klimat och väder
Kap 3 Klimatzoner och växtlighet
Kap 4 Vattnet och människorna
Kap 5 Mat från mark och vatten
Kap 6 Människorna och maten
SO-S Geografi 8 Lgr 11
Kap 1 Landskapet omkring oss
Kap 2 Skogslandskapet och trävarorna
Kap 3 Jordbrukslandskapet och matvarorna
Kap 4 Fritidens landskap
Kap 5 Staden
SO-S Geografi 9 Lgr 11
Kap 1 Industri och service
Kap 2 Energi
Kap 3 I-länderna
Kap 4 Utvecklingsländerna
Kap 5 Hållbar utveckling
Kap 6 Sårbarhet
Kap 7 Tema Arktis
- SOS Geografi Ämnesboken Ämnesboken är en sammanslagning av de tre årskursböckerna.
- Lärarhandledning Även lärarmaterialet är reviderat och det finns en lärarhandledning till varje ämne. Tankarna om de fem förmågorna ligger till grund för de nya lärarhandledningarna till SO-Serien. Övningarna i lärarhandledningarna utgår tydligt från både ”The Big 5”, kursplanerna i SO samt från aktuell forskning kring språk och tänkande. Varje lärarhandledning innehåller även ”nationella-prov-liknande” prov. Det är bara att kopiera, dela ut och se klassen komma igång!
- MAXI-boken För de snabba, de som vill ha större utmaningar, finns SO-Serien Maxi. Maxiboken utgår från Ämnesboken, men nya kapitel har tillkommit, och i de ursprungliga kapitlen har delvis nytt stoff lagts till.
I SO-S Geografi Maxi betonas miljöfrågorna utifrån bland annat jordens uppvärmning och klimat. "Vardagsgeografin" får också stort utrymme. Varför ser det ut som det gör på landet och i städerna? På vilket sätt förändras arbetslivet, ekonomierna och förutsättningarna för våra liv?
Kostnadsfri webbapp
Med SO-Serien Geografi webbapp får eleverna träna de viktiga ämnesbegreppen till varje kapitel i SO-Serien Geografi. Enkel och gratis begreppsträning, inte bara på svenska, utan också på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Inget behöver laddas ner, bara att surfa in på webbappen via smartmobil, surfplatta och dator.
Onlinebok och digitalbok
SO-serien finns digitalt. Ämnesboken finns som digitalbok och Maxiboken och årskursböckerna som onlineböcker.
Digitalt paket för alla fyra SO-ämnena Många ämnen i SO överlappar varandra och med onlineböckerna kan du som lärare planera flexibelt mellan olika kapitel och avsnitt i böckerna och skapa din egen röda tråd i undervisningen. Det underlättar din egen ämnesintegrering. Du kan köpa SO-S Samhälle Maxi onlinebok, SO-S Geografi Maxi onlinebok, SO-S Historia Maxi onlinebok och SO-S Religion Maxi onlinebok i ett digitalt paket. Ett digitalt paket-abonnemang är 15% billigare än att köpa varje Maxi onlinebok separat.

Om författarna
Författaren Solveig Mårtensson säger "Hela mitt vuxna yrkesliv har jag sysslat med geografi, mycket som ämnesutbildare för lärare. Jag medverkade i det förra kursplaneskrivandet för geografin i grundskolan. För mej var det därför extra intressant att skriva för skoleleverna. Mina texter har granskats av flera redaktörer och många bra synpunkter har kommit fram i diskussionerna. Därför känner jag mig säker på att språket är tillräckligt enkelt och tydligt, och att vi samtidigt får fram det som verkligen är geografi.
Bilderna och kartorna är extra viktiga i mitt ämne, och här har vi valt ett formspråk som eleverna är bekanta med från andra områden och som känns nytt och fräscht!"
Författaren till lärarmaterialet Göran Svanelid är universitetslektor, har utbildat många SO-lärare genom åren och var delaktig i den grupp som tog fram kursplanerna i SO-ämnena i Lgr11.
"The Big 5"
Göran Svanelid råder lärare i alla ämnen att fokusera på de fem förmågor som är allra vanligast i grundskolans styrdokument, "The Big 5", för att hjälpa eleverna att nå målen.