Bläddra

Att bli lärare i SO

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Att bli lärare i SO

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Boken handlar om vad en SO-lärare behöver kunna, och ger den blivande läraren en gedigen kunskapsbas för att utveckla just de didaktiska förmågor som krävs för att skapa en kvalitativ undervisning i vart och ett av de fyra SO-ämnena. Boken är baserad på bred forskning om undervisning och inlärning i allmänhet och på forskning riktad mot SO-ämnena mer specifikt.

Läs mer
En bärande tanke med boken är att blivande lärare ska få redskap att omvandla forskning och teori till praktisk undervisning i klassrummet. I boken beskrivs de goda möjligheter som finns till samverkan mellan ämnena men också vikten av att eleverna får en god ämnesuppfattning med kännedom om varje skolämnes specifika karaktär, innehåll, centrala begrepp, och metoder som hör hemma i respektive ämnesområde. Vidare beskrivs vilka kunskaper och insikter ämnesområdet bidrar med i förståelsen av omvärlden.

Boken behandlar följande teman:
-Allmän didaktik, didaktiska modeller och verktyg
-De samhällsorienterande ämnenas didaktik
-SO-ämnen som vetenskapliga ämnen och skolämnen
-Innehåll och arbetssätt inom respektive SO-ämne
-Forskning om undervisning och inlärning i respektive SO-ämne.

Om författarna
Anna-Carin Stymne är utbildad SO-lärare för årskurs 4–9 och har doktorerat i historia på avhandlingen Hur begriplig är historien? Elevers möjligheter och svårigheter i historieundervisningen i skolan. Medförfattare till boken är Anna Jonsson och Özlem Erdogan, båda lärarutbildare och adjunkter vid Stockholms universitet.