Bläddra

Barnkonventionen blir svensk lag. SOU 2016:19. : Betänkande från Barnrättighetsutredningen

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Köp här

Barnkonventionen blir svensk lag. SOU 2016:19. : Betänkande från Barnrättighetsutredningen

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Köp här
Förslagen i utredningen innefattar i huvudsak:
  • Förslag till lag om inkorporering av barnkonventionen.
  • Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen.
  • Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn.
  • En ny straffbestämmelse om misshandel av barn.
  • Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen (1986:223) enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn, samt att barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.
  • Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen (2005:716) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, avseende barnets bästa och barnets rätt att få framföra sina åsikter.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990.

Särskild utredare: Anita Wickström.