Bläddra

av:Thomas Grahn, Fredric Lundén, Kent Madstedt, Björn Wendleby

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har under de senaste åren kommit allt mer i fokus både för en bredare allmänhet och för många olika verksamhetsutövare. Frågorna är av internationellt intresse och den 15 mars 2009 infördes nya svenska EU-anpassade regler inom området. Boken, som…
Köp här

Isbn: 9789139110941

Utgivningsår:20101104

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:David Fisher

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar…
Köp här

Isbn: 9789139209287

Utgivningsår:20200525

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: internationell traktaträtt Internationell rätt Juridik
Lissabonfördraget talar om hur EU och EG-fördraget ska ändras för att möta framtidens utmaningar. Det ersätter inte tidigare EU-fördrag, utan innebär ändringar på olika områden. Fördraget kan träda i kraft tidigast under 2009. I denna utgåva har bestämmelserna och instruktionerna i Lissabonfördraget inarbetats i de…
Köp här

Isbn: 9789185695669

Utgivningsår:20080222

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
Arbetskompendium Statsrätt är framtaget som en hjälp för studenter som läser statsrätt inom juristutbildningen, vilket vid Stockholms universittet görs under andra terminen. Tanken bakom kompendiet är att hjälpa studenterna till överblick och struktur genom tablåer, sammanställningar etc.I Arbetskompendium Statsrätt…
Köp här

Isbn: 9789139208389

Utgivningsår:20170321

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Ove Bring

Kategorier: Folkrätt Historia Historia och arkeologi Internationell rätt Juridik Krig och försvar Militärhistoria Samhälle och samhällsvetenskap
»En grundlig genomgång av anfallskrigens historia« Svenska Dagbladet »Övertygande och högaktuell«Sydsvenskan Det är en konst att få anfall att se ut som försvar. Sällan har den strategin fått så hög relevans som den 24 februari 2022, då Ryssland under Vladimir Putins ledning invaderade Ukraina. Fenomenet är inte nytt,…
Köp här

Isbn: 9789180500920

Utgivningsår:20220926

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: humanitär rätt Internationell rätt Juridik
TILLFÄLLIGT SLUT. KOMMER ATT TRYCKAS TILL. Beställningar kan registreras – leverans sker i september. En vägledning för militärt beslutsfattande som förklarar hur den militära personalen får agera enligt den humanitära folkrätten och enligt svensk policy. I Del A redovisas de traktatbaserade och sedvanerättsliga…
Köp här

Isbn: 9789138234587

Utgivningsår:20101103

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Internationell rätt Juridik
I en alltmer globaliserad värld blir folkrätten successivt allt viktigare. För att underlätta staters samexistens och skapa förutsättningar för ett allt intensivare mellanstatligt samarbete är många aktiviteter av internationellt intresse numera föremål för en mer eller mindre omfattande folkrättslig reglering.…
Köp här

Isbn: 9789144125046

Utgivningsår:20200810

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Departementet har beslutat att inte trycka till den. NJ trycker till – då under ISBN 978-913832757-9 Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga…
Köp här

Isbn: 9789138249772

Utgivningsår:20191104

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:David I. Fisher

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Författningsrätt och förvaltningsrätt Internationell rätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar folkmord, diskriminering och barnets rättigheter. På regional nivå står…
Köp här

Isbn: 9789139208099

Utgivningsår:20170705

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144033570

Utgivningsår:20040427

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Katinka Svanberg

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: internationell traktaträtt Internationell rätt Juridik
En introduktion till traktaträtten är en lättillgänglig lärobok i traktaträttsom kortfattat behandlar traktaträttensgrunder.Boken fokuserar på centrala delar av Wienkonventionen om traktaträttenfrån 1969 men behandlar även traktaters ställning vid statssuccession.Den innehåller övningsuppgifter och i det sista…
Köp här

Isbn: 9789139206552

Utgivningsår:20150316

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Iain Cameron, Thomas Bull, Hans Danelius, Johan Danelius

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna har med åren kommit attbli en integrerad del av svensk rätt. Konventionen har fått stor betydelse förrättsutvecklingen på vitt skilda områden. Europadomstolen i Strasbourg har isnabb takt utvecklat sin rättspraxis och…
Köp här

Isbn: 9789139116790

Utgivningsår:20230116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anne Lichtenstein

Kategorier: Familj och hälsa Folkhälsa och personlig hälsa Folkrätt Folkrätt: hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Internationell rätt Juridik Kvinnors hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Populärmedicin och hälsa Samhällsmedicin och preventiv medicin
Hur kommer det sig att kunskaperna kring förlossningsskador som drabbar kvinnor är så dåliga och varför är det så svårt att få rätt vård? Här berättas öppet om förlossningar, skador och tabun. I boken intervjuas även flera ur professionen som gjort banbrytande insatser för förlossningsvården. Relevant forskning…
Köp här

Isbn: 9789180590587

Utgivningsår:20220325

Utgivare: Mag- och Tarmförbundet

Mediatyp: BC

av:Nico Schrijver

Kategorier: Folkrätt Internationell rätt Juridik
Written for students working in a range of disciplines, this textbook provides an accessible, balanced, and nuanced introduction to public international law. It emphasises basic concepts while acknowledging the complexities of the field and provides numerous, clear examples of how the law applies in practice.
Köp här

Isbn: 9781108432627

Utgivningsår:20220303

Utgivare: Cambridge University Press

Mediatyp: BC

av:Susann Swärd

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Socialrätt Utbildningslagar
Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter och hur dessa ska implementeras inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Alla barn är rättighetsbärande…
Köp här

Isbn: 9789139115823

Utgivningsår:20180417

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Petter Asp, Annika Suominen

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Straffrättens europeiska och internationella dimensioner är en lärobok som fokuserar på hur olika internationella företeelser påverkar straffrätten. Boken fokuserar framför allt på de svenska jurisdiktionsreglerna samt på hur folkrätten och EU-rätten påverkar den svenska straffrätten. Den innehåller också översiktliga…
Köp här

Isbn: 9789177372318

Utgivningsår:20221214

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Said Mahmoudi

Kategorier: Folkrätt Internationell rätt Juridik
Staternas omfattande samröre med varandra inom alla tänkbara områden har lett till att det i dag finns tusentals internationella överenskommelser som reglerar mellanstatliga relationer. Förutom att ingå rättsligt bindande avtal väljer stater ibland att genom högtidliga…
Köp här

Isbn: 9789139023913

Utgivningsår:20210222

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Per Ahlin

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
I Sverige och andra stabila demokratier kan domstolar fundera o¨ver om det a¨r olaga frihetsbero¨vande att sa¨tta la°ska°por pa° insidan av do¨rren till ett demens- boende. I andra delar av va¨rlden kan olikta¨nkande fa¨ngslas, tortyr fo¨rekomma och folkmord bega°s. I grunden a¨r det dock samma ra¨ttigheter vi talar…
Köp här

Isbn: 9789198538724

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Poseidon Förlag

Mediatyp: BC

av:Joakim Nergelius

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
I denna bok sammanfattas huvuddragen i USA:s och några viktiga europeiska länders statsskick. Tyngdpunkten ligger på valsystem, lagstiftning och skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. Boken, som avslutas med en samman fattande analys, är lämplig som introduktionslitteratur för främst juridik- studerande och…
Köp här

Isbn: 9789154405749

Utgivningsår:20180705

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Grahn-Farley

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
På relativt kort tid har folkrätten kommit att inta en central plats i den svenska rättsordningen genom de mänskliga rättigheternas ökade betydelse. Författaren undersöker genom kritisk teori vad som händer när mänskliga rättigheter omvandlas till inhemsk rätt genom statsrätten. Inom ramen för undersökningen behandlas…
Köp här

Isbn: 9789177370727

Utgivningsår:20190731

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Katinka Svanberg, Ove Bring

Kategorier: Folkrätt Internationell rätt Juridik
FN-stadgan och världspolitiken är en bok i folkrätt om FN-stadgans mellanstatliga spelregler. Fokus ligger på FN som en organisation för världsfreden och FN:s roll att ingripa för att upprätthålla internationell fred och säkerhet.Denna nya omarbetade upplaga är full med konkreta exempel ur dagens FN-praxis. Här…
Köp här

Isbn: 9789139207986

Utgivningsår:20190225

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Maja K. Eriksson, Maria Sjöholm

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Denna bok ger en presentation av uppkomsten och utvecklingen av det interamerikanska systemet för skydd av mänskliga rättigheter. OAS:s institutionella struktur presenteras, och såväl de materiella som de processuella reglerna för de amerikanska MR-organens verksamhet behandlas. Interamerikanska domstolens rättspraxis…
Köp här

Isbn: 9789176789728

Utgivningsår:20161108

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Folkrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Internationell rätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Uppdatering av Försvarsdepartementets dokumentsamling från 1996 En samlad dokumentation över gällande humanitärrättsliga konventioner och deras genomförande i Sverige samt vissa andra grundläggande dokument inom folkrättens område. Vissa av konventionerna hör till nedrustningsrättens område, men har tagits med p.g.a.…
Köp här

Isbn: 9789138233696

Utgivningsår:20100427

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Susann Swärd

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Barnkonventionen i praktisk tillämpning förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter relaterade till socialtjänstens verksamhet. Handboken bidrar till en ökad förståelse för hur barnkonventionen kan förverkligas inom socialtjänsten och vad barnets rättigheter innebär rent konkret. Den…
Köp här

Isbn: 9789139114918

Utgivningsår:20161115

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Måns Jacobsson

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: miljörätt Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
En mycket uppmärksammad fartygsolycka, oljetankern Torrey Canyons grundstötning utanför Englands sydvästkust år 1967, ledde till en internationell reglering av ansvar och ersättning för skador orsakade av utsläpp av olja från oljetankers genom två internationella konventioner, vanligen benämnda ansvarighets- och…
Köp här

Isbn: 9789172236141

Utgivningsår:20150602

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: havsrätt Internationell rätt Juridik
Föreslår att all kunskap och all forskning om havsfrågor ska samlas på ett ställe – Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). Sjöfartsverket bör dock få ansvaret för att samordna den statliga sjömätningen.
Köp här

Isbn: 9789138236079

Utgivningsår:20110704

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Författningssamlingen innehåller alla viktigare lagar och förordningar på det straffrättsliga området med ändringar införda fram till den 25 oktober 2010. Samlingen är primärt avsedd för kurser i straffrätt på universitetsnivå, men utgör också ett utmärkt hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i…
Köp här

Isbn: 9789185921010

Utgivningsår:20100925

Utgivare: Axelius Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
Författningar i statsrätt innehåller de grundläggande statsrättsliga författningarna, dvs. de fyra grundlagarna och riksdagsordningen samt författningar som kompletterar eller ansluter till dessa bestämmelser. Samlingen är primärt avsedd för kurser i statsrätt på universitetsnivå, särskilt med avseende på Statsrätt (12…
Köp här

Isbn: 9789139206309

Utgivningsår:20150312

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Glenn Greenwald

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Internationella relationer Juridik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Spionage och säkerhetstjänst
”Det är till hälften en svindlande agentthriller, till hälften en debattbok om massövervakning och maktmissbruk. Det är i båda delar uppslukande och förgörande läsning.” – Sydsvenskan ”Otroligt spännande, superviktig bok”. – Magnus Utvik Edward Snowden, världens mest eftersökte man,…
Köp här

Isbn: 9789173435284

Utgivningsår:20140513

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BB

av:Lars-Gunnar Liljestrand, Mats Björkenfeldt, Per Boström, Rolf Andersson

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: staters ansvar Internationell rätt Juridik
Lagen mot krig ger en fyllig redogörelse för vad folkrätten och FN:s stadga säger om angreppskrig och intervention i andra länders inre angelägenheter. Författarna diskuterar ingående de försök att förändra folkrättens innehåll med hänvisning till så kallade humanitära interventioner och »responsibility to protect« som…
Köp här

Isbn: 9789187393556

Utgivningsår:20221223

Utgivare: Celanders förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Inlåsning ersätts med villkorligt fängelse! Total översyn av påföljdssystemet för såväl vuxna som unga lagöverträdare. Förslag: Villkorligt fängelse införs i påföljdssystemet Påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn avskaffas Fängelsestraff upp till ett år för tidigare ostraffade personer ska dömas ut…
Köp här

Isbn: 9789138237342

Utgivningsår:20120601

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185921041

Utgivningsår:20111001

Utgivare: Axelius förlag

Mediatyp: BC

av:Arne Willy Dahl

Kategorier: Folkrätt Internationell rätt Juridik
Forfatteren gir en grundig og oversiktlig fremstilling av reglene som gjelder ved ulike typer militære operasjoner, med utgangspunkt i humanitærretten, internasjonale menneskerettigheter og internasjonal strafferett. Hovedvekten er lagt på internasjonale væpnede konflikter og besvarer spørsmål om hva krig er, når en…
Köp här

Isbn: 9788202268282

Utgivningsår:20080526

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:ulf Linderfalk

Kategorier: Folkrätt Internationell rätt Juridik
Folkrätt är idag ett ämne inte bara för traditionell utbildning i juridik, utan även för studier i mänskliga rättigheter, internationella relationer, freds- och konfliktkunskap och polis- och militärutbildningar. Denna övningsbok kompletterar de grundböcker som sådana utbildningar typiskt sett använder. Boken…
Köp här

Isbn: 9789198346602

Utgivningsår:20160630

Utgivare: Borås Studentbokhandel

Mediatyp: BC

av:David I. Fisher

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar…
Köp här

Isbn: 9789139026945

Utgivningsår:20230601

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: straffrätt Internationell rätt Juridik
Utredningen föreslår att de särskilda påföljderna skyddstillsyn och villkorlig dom – som i dag är alternativen till ett fängelsestraff – avskaffas. Påföljdssystemet för vuxna lagöverträdare ska bestå av två påföljder, böter och fängelse. Ett villkorligt fängelsestraff ska alltid kombineras med en…
Köp här

Isbn: 9789138237335

Utgivningsår:20120608

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: hälsa Internationell rätt Juridik
Hälso- och sjukvården kan i samarbete med andra aktörer, i första hand arbetsgivare, höja kvaliteten i det försäkringsmedicinska arbetet och påverka sjukfrånvaro i positiv riktning. Utredningen har utforskat former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan process. Ur…
Köp här

Isbn: 9789138248744

Utgivningsår:20181127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Hedvig Bernitz, Per Larsson, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: territorialrätt och statsrätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Isbn: 9789139207054

Utgivningsår:20150312

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: havsrätt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Internationell rätt Juridik Miljön Miljöövervakning Miljövetenskap och miljöteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Med en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser vill Miljömålsberedningen skapa bättre förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet "Hav i balans samt levande kust och…
Köp här

Isbn: 9789138251379

Utgivningsår:20210125

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Ståle Eskeland

Kategorier: Folkrätt Internationell rätt Juridik
En forbrytelse er, etter alminnelig språkbruk, en handling som er straffbar. For de fleste norske jurister er strafferett ensbetydende med norsk lovgivning og rettspraksis som gjelder straffbare handlinger begått i Norge. Ser man verden utenfra, er andre typer kriminalitet et dominerende trekk i mange land og mellom…
Köp här

Isbn: 9788202353575

Utgivningsår:20110523

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BB