Bläddra

Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap – Barnets väg genom Barnahus

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap – Barnets väg genom Barnahus

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Barnahus är en samverkansform mellan myndigheter när barn misstänks vara utsatta för brott. En kärna i verksamheten är att sätta barnets bästa i fokus, men en utmaning för verksamheten är att lagstiftningen begränsar möjligheten till informationsutbyte mellan myndigheterna och därmed möjligheten att föra en samlad dokumentation. Den här boken mynnar ut i ett förslag om hur dokumentation av barnets väg genom barnahus kan samlas i en barnahuslogg. Grunden till förslaget är de rättsliga aspekter som aktualiseras när barn ska göras delaktiga, barns och ungas egna perspektiv på att vara delaktig i myndighetskontakter samt de inblandade myndigheternas dokumentation av åtgärder, insatser och beslut som de vidtar inom ramen för sina respektive ansvarsområden. Målet är att stärka barnets rätt till delaktighet i barnahus.