Bläddra

av: Anna Lytsy, Christina Bergenstein

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Övergrepp mot barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer Våld i samhället
Föräldraalienation innebär att ett barn blir påverkat av sin ena förälder till att ta avstånd från eller välja bort den andra, som det har en nära relation till och utan att det föreligger någon saklig grund för ett sådant avståndstagande. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är en sorts…
Köp här

Isbn: 9789139021131

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Barnets bästa tillgodoseendet av ett barns behov och intressen ska vara ledstjärnan vid alla åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i rättsliga…
Köp här

Isbn: 9789139115465

Utgivningsår: 20190321

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Louise Dane

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Stater har som utgångspunkt en rätt att reglera invandring och därmed rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Samtidigt är rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat en mänsklig rättighet. Om ett barn berörs av ett beslut…
Köp här

Isbn: 9789177977698

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Hans Carlbring

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Är det egentligen en vårdnads- eller umgängestvist när den ene föräldern anklagar den andre för att inte se till barnens bästa? Eller vägrar alla former av samarbete kring barnen. Måste man inte vara minst två för att det ska bli en tvist? Det är frågor som Gärningsmammor försöker belysa. Boken bygger på en rad…
Köp här

Isbn: 9789174370461

Utgivningsår: 20100510

Utgivare: MentorCare

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Den här boken handlar om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs. Fokus ligger på tillämpningen lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och dess tillämpning. I boken diskuterar några av Sveriges främsta experter…
Köp här

Isbn: 9789139115137

Utgivningsår: 20170112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Ulf Bergquist, Anna Fayad, Elisabeth Hovmöller

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Familjerätt: barn Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken innehåller kommentarer paragraf för paragraf till fyra centrala lagar inom internationell äktenskaps- och föräldrarätt. Bryssel II ter-förordningen, som börjar tillämpas den 1 augusti 2022, innehåller stora förändringar, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789139023159

Utgivningsår: 20211208

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Mats Sjösten

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
“Vårdnad, boende och umgänge” behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga.Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat:· frågor om barnets bästa, grundläggande rättigheter och behov…
Köp här

Isbn: 9789139017516

Utgivningsår: 20140617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Barnets bästa – tillgodoseendet av barnets behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn…
Köp här

Isbn: 9789139109921

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176787076

Utgivningsår: 20081113

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Straffskalan består men fridskränkande typer av brott blir fler! Föreslår att straffskalan för grov fridskkränkning och grov kvinnofridskränkning på mellan sex månader och sex års fängelse ska bestå. Däremot bör även överträdelse av kontaktförbudet och skadegörelse ingå i denna typ av brott. När det gäller…
Köp här

Isbn: 9789138236680

Utgivningsår: 20120123

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Landberg, Anna Kaldal, Maria Eriksson

Kategorier: Barnskydd Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Barnahus är en samverkansform mellan myndigheter när barn misstänks vara utsatta för brott. En kärna i verksamheten är att sätta barnets bästa i fokus, men en utmaning för verksamheten är att lagstiftningen begränsar möjligheten till informationsutbyte mellan myndigheterna och därmed möjligheten att föra en samlad…
Köp här

Isbn: 9789144140841

Utgivningsår: 20200807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Uredningen föreslår att nuvarande LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) ska upphöra och ersättas av en ny lag. Den nya lagen ska innehålla tydliga bestämmelser om kvalitetskrav i vården och om barns grundläggande rättigheter i samband med tvångsvård. Tvångsvården ska vara trygg och säker, ändamålsenlig…
Köp här

Isbn: 9789138243299

Utgivningsår: 20150709

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Regeringen beslutade den 20 maj 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. I uppdraget ingick också att utreda straffansvaret för egenmäktighet med barn vid gemensam vårdnad.
Köp här

Isbn: 9789174374605

Utgivningsår: 20120121

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Förslag till lagstiftning som – när det saknas samtycke från den ena vårdnadshavaren – ger socialnämnden befogenhet att omedelbart placera barn i skyddat boende tillsammans med den andra vårdnadshavaren.
Köp här

Isbn: 9789138250778

Utgivningsår: 20200710

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen kommer fram till att 2006 års vårdnadsreform i många avseenden har fallit väl ut. Barnrättsperspektivet har stärkts. Det finns samtidigt förbättringsområden. Det behövs en satsning på arbetet med att förebygga föräldrars konflikter. Fokus i processen behöver flyttas från föräldrarnas konflikt till barnet…
Köp här

Isbn: 9789138245576

Utgivningsår: 20170208

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår bland annat att: Det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskapspresumtion som finns i dag. Det innebär att om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder. Det ska vara möjligt att…
Köp här

Isbn: 9789138248546

Utgivningsår: 20180823

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ingela Ek, Tommy Hansson

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Flyktingar och politisk asyl Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN vänder sig till dig som funderar på att bli god man åt ensamkommande barn. Det är mycket man måste sätta sig in och mycket att ta reda på för att komma igång med sitt uppdrag på ett bra sätt. Boken tar upp flyktingsituationen i stort, lagar och förordningar, men även hur man…
Köp här

Isbn: 9789176950203

Utgivningsår: 20160122

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulrika Rogland

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
Som advokat och jurist kan man inta en mängd olika roller. Den allra svåraste är den som särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska, istället för vårdnadshavaren, tillvarata barnets bästa under förundersökning och rättegång. När man får ett förordnande som särskild företrädare, eller när man i sitt yrke…
Köp här

Isbn: 9789188893345

Utgivningsår: 20220130

Utgivare: Arx förlag

Mediatyp: BC

av: Ulrika Rogland

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
Som advokat och jurist kan man inta en mängd olika roller. Den, enligt min mening, allra svåraste är den som särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska, istället för vårdnadshavaren, tillvarata barnets bästa under förundersökning och rättegång. När man får ett förordnande som särskild företrädare, eller…
Köp här

Isbn: 9789187043949

Utgivningsår: 20180313

Utgivare: Arx Förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Barns rätt, barnets bästa, barns rättigheter och barnperspektiv är exempel på ord och begrepp som ofta förekommer i lagar och debatt när vi talar om barn. Men vad innebär begreppen egentligen, i lagar och i praktiken? Vad har barn för rätt? Om det handlar denna bok. Föräldrabalkens regler och tillämpningen av dem står…
Köp här

Isbn: 9789177372080

Utgivningsår: 20220825

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Per Westman

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Denna framställning behandlar ett centralt ämnesområde som berör många människor. Förmynderskapsfrågor har stor aktualitet i samband med frågor om ansvar och rättsligt skydd för svagare parter, såsom barn, äldre personer och förståndshandikappade.I Förmynderskap redogörs för reglerna om omyndigas rättsställning, om…
Köp här

Isbn: 9789139019527

Utgivningsår: 20170828

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Eva von Schéele

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett lättillgängligt och tydligt sätt visa vad som gäller vid förvaltningen av barns tillgångar. I många handläggningssituationer uppstår ofta frågan om hur barns tillgångar ska förvaltas på bästa sätt. Barnen kan ha fått egendom genom gåvor eller arv, liksom utbetalningar från…
Köp här

Isbn: 9789139116424

Utgivningsår: 20181127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144059648

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Barns rätt, barnets bästa, barns rättigheter och barnperspektiv är exempel på ord och begrepp som ofta förekommer i lagar och debatt när vi talar om barn. Men vad innebär begreppen egentligen, i lagar och i praktiken? Vad har barn för rätt? Om det handlar denna bok. Föräldrabalkens regler och tillämpningen av dem står…
Köp här

Isbn: 9789177370680

Utgivningsår: 20190821

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anna Kaldal

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Att skydda barn från brott har getts en framträdande plats i diskussionen om barnskydd. Trots detta har det varken lett till ökat antal åtal eller fällande domar, i synnerhet vad gäller brott inom familjen. Ett barn kan skyddas från våld och övergrepp från en förälder genom att barnet tvångsomhändertas av de sociala…
Köp här

Isbn: 9789172233881

Utgivningsår: 20100322

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Sjösten

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Vårdnad, boende och umgänge behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga. Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat barnets bästa, barnets grundläggande rättigheter och behov samt barnets rätt…
Köp här

Isbn: 9789139021070

Utgivningsår: 20200207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB