Bläddra

av: Jan Wallgren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Få lekmannauppdrag är omgärdade av ett så snårigt regelverk. Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? Hur blir man god man? Hur får man god man?…
Köp här

Isbn: 9789139117537

Utgivningsår: 20201014

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Pernilla Leviner

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGS- OCH RÄTTSFALLSSAMLING I FAMILJERÄTT innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärtframtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan även…
Köp här

Isbn: 9789139209409

Utgivningsår: 20200827

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anna Lytsy, Christina Bergenstein

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Övergrepp mot barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer Våld i samhället
Föräldraalienation innebär att ett barn blir påverkat av sin ena förälder till att ta avstånd från eller välja bort den andra, som det har en nära relation till och utan att det föreligger någon saklig grund för ett sådant avståndstagande. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är en sorts…
Köp här

Isbn: 9789139021131

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Louise Dane

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Stater har som utgångspunkt en rätt att reglera invandring och därmed rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Samtidigt är rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat en mänsklig rättighet. Om ett barn berörs av ett beslut…
Köp här

Isbn: 9789177977698

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Hans Carlbring

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Är det egentligen en vårdnads- eller umgängestvist när den ene föräldern anklagar den andre för att inte se till barnens bästa? Eller vägrar alla former av samarbete kring barnen. Måste man inte vara minst två för att det ska bli en tvist? Det är frågor som Gärningsmammor försöker belysa. Boken bygger på en rad…
Köp här

Isbn: 9789174370461

Utgivningsår: 20100510

Utgivare: MentorCare

Mediatyp: BC

av: Peter Signäs, Eva von Schéele

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Överförmyndare och dödsbon syftar framför allt till att underlätta handläggningen av arvskiften (och ev. bodelningar) för överförmyndare. Myndigheten ska, med stöd av ett stort antal handlingar, avgöra om den enskilde, en underårig eller en person med god man…
Köp här

Isbn: 9789139116875

Utgivningsår: 20210421

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Den här boken handlar om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs. Fokus ligger på tillämpningen lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och dess tillämpning. I boken diskuterar några av Sveriges främsta experter…
Köp här

Isbn: 9789139115137

Utgivningsår: 20170112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Anders Agell, Margareta Brattström

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden. Den numera upphävda lagen om registrerat partner­skap för två personer av samma kön behandlas också. Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum. Några av de frågor som avhandlas är ingående och upplösning av äktenskap och…
Köp här

Isbn: 9789176788844

Utgivningsår: 20180823

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Barnets bästa tillgodoseendet av ett barns behov och intressen ska vara ledstjärnan vid alla åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i rättsliga…
Köp här

Isbn: 9789139115465

Utgivningsår: 20190321

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mats Sjösten

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
“Vårdnad, boende och umgänge” behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga.Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat:· frågor om barnets bästa, grundläggande rättigheter och behov…
Köp här

Isbn: 9789139017516

Utgivningsår: 20140617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Hedström, Ulf Bergquist

Kategorier: Familjerätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
EU:s nya bodelningsförordning har medfört att stora delar av Europa inklusive Sverige den 29 januari 2019 fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Bodelningsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella bodelningslagen (IBL). På grund av en övergångsbestämmelse i EU:s…
Köp här

Isbn: 9789139021872

Utgivningsår: 20191121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Barnets bästa – tillgodoseendet av barnets behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn…
Köp här

Isbn: 9789139109921

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Wallgren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
– Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? – Vilka förutsättningar gäller? – Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? – Hur blir man god man? – Hur får man god man? – När behövs huvudmannens samtycke? – Hur fungerar det med arvode och vilken är överförmyndarens roll? Dessa och många andra…
Köp här

Isbn: 9789139113966

Utgivningsår: 20150107

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Anna Molin

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Makar Juridiken kring äktenskap MAKAR är boken för dig som vill ha en begriplig och utförlig genomgång av alla juridiska regler kring äktenskapet. Här får du många råd och tips om hur ägandeförhållanden, efterlevandeskydd mm kan ordnas på bästa sätt. Boken innehåller dessutom en rad konkreta exempel på hur olika…
Köp här

Isbn: 9789170277931

Utgivningsår: 20121015

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Tomas Törnqvist, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker.Bokens innehåll: Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning. Handläggning och dokumentation av ansökan…
Köp här

Isbn: 9789139115106

Utgivningsår: 20190207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Holmgård, Jan Wallgren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Det har fram till nu saknats en samlad framställning av de processuella och materiella reglerna. I God man, förvaltare och förmyndare ges svar på de frågor som brukar dyka upp vid domstolarnas handläggning. Exempel på sådana frågor…
Köp här

Isbn: 9789139018575

Utgivningsår: 20151222

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Leif Karlsson, Marie Lang-Karlsson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken beskriver och förklarar uppdraget som god man eller förvaltare. Den är anpassad till de utbildningskrav som har börjat framföras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.Läs merDen är indelad i tre delar: Första delen svarar på grundläggande frågor om ställföreträdarskapet,…
Köp här

Isbn: 9789147114559

Utgivningsår: 20150828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Leonard Ngaosuvan

Kategorier: Familjerätt Juridik Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Leonard Ngaosuvan är kognitionsvetare och disputerad i psykologi med en avhandling om motivation och kognition. Idag är Leonard verksam som högskolelektor på Högskolan i Gävle och forskar om familjerätt. Leonard genomför vetenskapliga och kritiska granskningar av socialtjänstutredningar, vittnar i …
Köp här

Isbn: 9789188809506

Utgivningsår: 20180927

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGS- OCH RÄTTSFALLSSAMLING I FAMILJERÄTT innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättslig överblick.Författningarna…
Köp här

Isbn: 9789139209164

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138250167

Utgivningsår: 20200117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Barnskydd Familjerätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i hemmet Våld i samhället Välfärd och bidragssystem
Några av utredningens förslag i korthet: Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Kvalitetskrav i skyddat boende. Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna…
Köp här

Isbn: 9789138247426

Utgivningsår: 20180117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Håkansson

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
Ett stort antal personer i Sverige väljer att leva i ett samboförhållande, många gånger i stället för att gifta sig med varandra. Kännedomen om samboförhållandets juridiska innebörd är ofta bristfällig, vilket också framgår av dagsdebatten. I denna bok ges en juridisk kommentar till sambolagen. Boken innehåller en…
Köp här

Isbn: 9789176102978

Utgivningsår: 20101001

Utgivare: Thomson Reuters Professional AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Straffskalan består men fridskränkande typer av brott blir fler! Föreslår att straffskalan för grov fridskkränkning och grov kvinnofridskränkning på mellan sex månader och sex års fängelse ska bestå. Däremot bör även överträdelse av kontaktförbudet och skadegörelse ingå i denna typ av brott. När det gäller…
Köp här

Isbn: 9789138236680

Utgivningsår: 20120123

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Hansson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
GOD MAN & FÖRVALTARE – en praktisk vägledning – bygger på författarens mångåriga erfarenhet från uppdrag som god man och förvaltare. Det är mycket man måste sätta sig in i, och mycket att ta reda på för att komma igång med sitt uppdrag på ett bra sätt. Boken hjälper dig från de första stapplande stegen när du fått…
Köp här

Isbn: 9789170279249

Utgivningsår: 20140902

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Jan Wallgren, Lars Holmgård

Kategorier: Familjerätt Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Detta är den första samlade framställningen av de processuella och materiella reglerna. I "God man, förvaltare och förmyndare" ges svar på de frågor som brukar…
Köp här

Isbn: 9789139116905

Utgivningsår: 20200515

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lennart Pålsson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Familje- och arvsrättsliga frågor av internationell natur har fått starkt ökad betydelse under de senaste decennierna. Svensk rättspraxis på området har vuxit betydligt i omfattning och av flera skäl blivit mera svåröverskådlig. I denna bok ger författaren en samlad och systematisk framställning såväl av de allmänna…
Köp här

Isbn: 9789139012009

Utgivningsår: 20060608

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Håkansson

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
Uppemot hälften av alla sammanlevande par i Sverige är inte gifta med varandra utan beräknas leva i ett samboförhållande. I ett sådant förhållande gäller sambolagen om inte samborna avtalat om begränsningar i tillämpningen av lagen. I denna bok ges en juridisk kommentar till sambolagens bestämmelser. Boken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789176105351

Utgivningsår: 20160906

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Jan Wallgren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? Hur blir man god man? Hur får man god man? När behövs huvudmannens samtycke? Hur fungerar det med arvode och vilken är överförmyndarens roll? Dessa och många andra frågor…
Köp här

Isbn: 9789139115939

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Barn ska inte gifta sig!! Föreslår att möjligheten att få dispens för att ingå äktenskap om man är under 18 år slopas, med syftet att förhindra sådana äktenskap där barnen själva inte är fria att välja livspartner. Straffet för arrangemang av sådana äktenskap föreslås bli två års fängelse. För äktenskap mellan personer…
Köp här

Isbn: 9789138237359

Utgivningsår: 20120529

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Tommy Hansson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
God man & förvaltare – problem och lösningar Den här boken syftar till att fördjupa dina kunskaper som god man eller förvaltare genom att du får ta dig an ett antal knepiga situationer du kan ställas inför i ditt uppdrag.
Köp här

Isbn: 9789170279812

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anders Eriksson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Hur sker en bodelning mellan makar? Vad innebär sambolagen? Hur ska arvet efter en avliden person fördelas? Vad krävs för att ett testamente ska gälla? Det är exempel på frågor som du får svar på i den här boken. Äktenskaps-, sambo- och arvslagstiftningen…
Köp här

Isbn: 9789139022954

Utgivningsår: 20200709

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Örjan Teleman, Lars Tottie

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Under de 20 år som har förflutit sedan den första upplagan av kommentaren till äktenskapsbalken gavs ut har det tillkommit många lagändringar samt en mångfald prejudikat från HD och hovrätterna. Mycket har också skrivits om de nya reglerna i böcker och tidskrifter. Mot denna bakgrund har behovet av en uppdaterad…
Köp här

Isbn: 9789139013693

Utgivningsår: 20101229

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176787076

Utgivningsår: 20081113

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anita Wickström, Unto Komujärvi

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Familjerätten – En introduktion ger grundläggande kunskaper om gällande rätt och en bas för vidare studier. Boken ger en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet. Här behandlas reglerna om- äktenskap och samboende,- förhållandet mellan föräldrar och barn,- god man och förvaltare, samt- arv, testamente och…
Köp här

Isbn: 9789139205418

Utgivningsår: 20110823

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Eva von Schéele

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett lättillgängligt och tydligt sätt visa vad som gäller vid förvaltningen av barns tillgångar. I många handläggningssituationer uppstår ofta frågan om hur barns tillgångar ska förvaltas på bästa sätt. Barnen kan ha fått egendom genom gåvor eller arv, liksom utbetalningar från…
Köp här

Isbn: 9789139116424

Utgivningsår: 20181127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Utredningens utgångspunkt: att verka för bättre effektivitet, kvalitet och långsiktighet i samhällets insatser mot våld i nära relationer. I uppdraget har också ingått att samla och stödja berörda aktörer och verka för en bättre samordning av befintligt arbete. Den nationella samordnaren lämnar ett 50-tal förslag om…
Köp här

Isbn: 9789138241394

Utgivningsår: 20140708

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144059648

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Örjan Teleman, Lars Tottie

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Den nya upplagan är upplagd som tidigare versioner, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. — Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som…
Köp här

Isbn: 9789139022800

Utgivningsår: 20200922

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC