Bläddra

av: Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789152355350

Utgivningsår: 20180719

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Anna Lytsy, Christina Bergenstein

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Övergrepp mot barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer Våld i samhället
Föräldraalienation innebär att ett barn blir påverkat av sin ena förälder till att ta avstånd från eller välja bort den andra, som det har en nära relation till och utan att det föreligger någon saklig grund för ett sådant avståndstagande. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är en sorts…
Köp här

Isbn: 9789139021131

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Agell, Margareta Brattström

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden. Den numera upphävda lagen om registrerat partner­skap för två personer av samma kön behandlas också. Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum. Några av de frågor som avhandlas är ingående och upplösning av äktenskap och…
Köp här

Isbn: 9789176788844

Utgivningsår: 20180823

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Johanna Schiratzki

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En utgångspunkt är barnkonventionen som inkorporeras i Sverige år 2020 och barnets bästa som rättslig princip, i samspel med grundläggande rättssäkerhetsbegrepp.  Boken behandlar rättsliga aspekter rörande fastställande…
Köp här

Isbn: 9789144127453

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Wallgren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
– Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? – Vilka förutsättningar gäller? – Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? – Hur blir man god man? – Hur får man god man? – När behövs huvudmannens samtycke? – Hur fungerar det med arvode och vilken är överförmyndarens roll? Dessa och många andra…
Köp här

Isbn: 9789139113966

Utgivningsår: 20150107

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Ulrika Hedström, Ulf Bergquist

Kategorier: Familjerätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
EU:s nya bodelningsförordning har medfört att stora delar av Europa inklusive Sverige den 29 januari 2019 fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Bodelningsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella bodelningslagen (IBL). På grund av en övergångsbestämmelse i EU:s…
Köp här

Isbn: 9789139021872

Utgivningsår: 20191121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tomas Törnqvist, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker. Bokens innehåll:• Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning.• Handläggning och dokumentation av…
Köp här

Isbn: 9789139115106

Utgivningsår: 20190207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Barnets bästa – tillgodoseendet av barnets behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn…
Köp här

Isbn: 9789139109921

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGS- OCH RÄTTSFALLSSAMLING I FAMILJERÄTT innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättslig överblick.Författningarna…
Köp här

Isbn: 9789139209164

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Den här boken handlar om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs. Fokus ligger på tillämpningen lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och dess tillämpning. I boken diskuterar några av Sveriges främsta experter…
Köp här

Isbn: 9789139115137

Utgivningsår: 20170112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Straffskalan består men fridskränkande typer av brott blir fler! Föreslår att straffskalan för grov fridskkränkning och grov kvinnofridskränkning på mellan sex månader och sex års fängelse ska bestå. Däremot bör även överträdelse av kontaktförbudet och skadegörelse ingå i denna typ av brott. När det gäller…
Köp här

Isbn: 9789138236680

Utgivningsår: 20120123

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Hansson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
God man & förvaltare – problem och lösningar Den här boken syftar till att fördjupa dina kunskaper som god man eller förvaltare genom att du får ta dig an ett antal knepiga situationer du kan ställas inför i ditt uppdrag.
Köp här

Isbn: 9789170279812

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Louise Dane

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Stater har som utgångspunkt en rätt att reglera invandring och därmed rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Samtidigt är rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat en mänsklig rättighet. Om ett barn berörs av ett beslut…
Köp här

Isbn: 9789177977698

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Mats Sjösten

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
“Vårdnad, boende och umgänge” behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga. Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat:· frågor om barnets bästa, grundläggande rättigheter och behov…
Köp här

Isbn: 9789139017516

Utgivningsår: 20140617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Håkansson

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
Ett stort antal personer i Sverige väljer att leva i ett samboförhållande, många gånger i stället för att gifta sig med varandra. Kännedomen om samboförhållandets juridiska innebörd är ofta bristfällig, vilket också framgår av dagsdebatten. I denna bok ges en juridisk kommentar till sambolagen. Boken innehåller en…
Köp här

Isbn: 9789176102978

Utgivningsår: 20101001

Utgivare: Thomson Reuters Professional AB

Mediatyp: BC

av: Anita Wickström, Unto Komujärvi

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Familjerätten En introduktion ger grundläggande kunskaper om gällande rätt och en bas för vidare studier. Boken ger en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet. Här behandlas reglerna om– äktenskap och samboende,– förhållandet mellan föräldrar och barn,– god man och förvaltare,…
Köp här

Isbn: 9789139205418

Utgivningsår: 20110823

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Barnets bästa tillgodoseendet av ett barns behov och intressen ska vara ledstjärnan vid alla åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i rättsliga…
Köp här

Isbn: 9789139115465

Utgivningsår: 20190321

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Barn ska inte gifta sig!! Föreslår att möjligheten att få dispens för att ingå äktenskap om man är under 18 år slopas, med syftet att förhindra sådana äktenskap där barnen själva inte är fria att välja livspartner. Straffet för arrangemang av sådana äktenskap föreslås bli två års fängelse. För äktenskap mellan personer…
Köp här

Isbn: 9789138237359

Utgivningsår: 20120529

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Erik Mägi, Lina-lea Zimmerman

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Det finns många olika familjekonstellationer. Familjejuridiken är dock inte lika för alla. Den grundar sig på antaganden om hur människor lever och bör leva, vilket påverkar dem som inte följer normen. Det betyder att det finns människor som har svårare att bilda familj på ett rättsligt säkert sätt. Denna bok har flera…
Köp här

Isbn: 9789140690265

Utgivningsår: 20150922

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lars Holmgård, Jan Wallgren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Det har fram till nu saknats en samlad framställning av de processuella och materiella reglerna. I God man, förvaltare och förmyndare ges svar på de frågor som brukar dyka upp vid domstolarnas handläggning. Exempel på sådana frågor…
Köp här

Isbn: 9789139018575

Utgivningsår: 20151222

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Göran Håkansson

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
Uppemot hälften av alla sammanlevande par i Sverige är inte gifta med varandra utan beräknas leva i ett samboförhållande. I ett sådant förhållande gäller sambolagen om inte samborna avtalat om begränsningar i tillämpningen av lagen. I denna bok ges en juridisk kommentar till sambolagens bestämmelser. Boken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789176105351

Utgivningsår: 20160906

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna rättsfallssamling i familjerätt är i första hand att vara undervisningsmaterial gällande rättspraxis inom familjerätten för juris studerande vid universiteten. De utvalda rättsfallen av intresse är huvudsakligen från senare år, men ett urval av äldre rättsfall från Högsta domstolen som bedömts vara …
Köp här

Isbn: 9789139206682

Utgivningsår: 20130815

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Utredningens utgångspunkt: att verka för bättre effektivitet, kvalitet och långsiktighet i samhällets insatser mot våld i nära relationer. I uppdraget har också ingått att samla och stödja berörda aktörer och verka för en bättre samordning av befintligt arbete. Den nationella samordnaren lämnar ett 50-tal förslag om…
Köp här

Isbn: 9789138241394

Utgivningsår: 20140708

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144059648

Utgivningsår: 20100430

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peter Nilsson, Urban Rydin, Christer Silfverberg, Maria Rommerud, Olle Stenman

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Sällan har det varit så mycket tal om generationsskiften som det är idag. Antalet generationsskiften torde inte minska och antalet frågeställningar i samband med generationsskifte har inte blivit färre. Denna bok vänder sig till varje jurist, revisor, redovisningskonsult eller annanrådgivare som arbetar med skilda…
Köp här

Isbn: 9789139017066

Utgivningsår: 20160809

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176787076

Utgivningsår: 20081113

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt innehåller centrala författningaroch belysande rättsfall på familjerättens område. Boken ärprimärt framtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola,men kan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättsligöverblick.Författningarna återges…
Köp här

Isbn: 9789139207726

Utgivningsår: 20150817

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eva von Schéele

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett lättillgängligt och tydligt sätt visa vad som gäller vid förvaltningen av barns tillgångar. I många handläggningssituationer uppstår ofta frågan om hur barns tillgångar ska förvaltas på bästa sätt. Barnen kan ha fått egendom genom gåvor eller arv, liksom utbetalningar från…
Köp här

Isbn: 9789139116424

Utgivningsår: 20181127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Uredningen föreslår att nuvarande LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) ska upphöra och ersättas av en ny lag. Den nya lagen ska innehålla tydliga bestämmelser om kvalitetskrav i vården och om barns grundläggande rättigheter i samband med tvångsvård. Tvångsvården ska vara trygg och säker, ändamålsenlig…
Köp här

Isbn: 9789138243299

Utgivningsår: 20150709

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Daniel Sjöstedt, Peter Sporrstedt

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Att vara god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vilka regler som gäller för ditt uppdrag. Du får också en vägledning i hur man hanterar de svårigheter som kan uppkomma. De inledande kapitlen…
Köp här

Isbn: 9789144110257

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Westman

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Denna framställning behandlar ett centralt ämnesområde som berör många människor. Förmynderskapsfrågor har stor aktualitet i samband med frågor om ansvar och rättsligt skydd för svagare parter, såsom barn, äldre personer och förståndshandikappade. I Förmynderskap redogörs för reglerna om omyndigas rättsställning, om…
Köp här

Isbn: 9789139019527

Utgivningsår: 20170828

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Denna författnings- och rättsfallssamling innehåller centrala författningaroch belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärtframtagen för kurserna i familjerätt på universitet och högskola, menkan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättsligöverblick. Författningarna återges som de…
Köp här

Isbn: 9789139207764

Utgivningsår: 20160824

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Leonard Ngaosuvan

Kategorier: Familjerätt Juridik Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Leonard Ngaosuvan är kognitionsvetare och disputerad i psykologi med en avhandling om motivation och kognition. Idag är Leonard verksam som högskolelektor på Högskolan i Gävle och forskar om familjerätt. Leonard genomför vetenskapliga och kritiska granskningar av socialtjänstutredningar, vittnar i …
Köp här

Isbn: 9789188809506

Utgivningsår: 20180927

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen kommer fram till att 2006 års vårdnadsreform i många avseenden har fallit väl ut. Barnrättsperspektivet har stärkts. Det finns samtidigt förbättringsområden. Det behövs en satsning på arbetet med att förebygga föräldrars konflikter. Fokus i processen behöver flyttas från föräldrarnas konflikt till barnet…
Köp här

Isbn: 9789138245576

Utgivningsår: 20170208

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Anna Kaldal

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Att skydda barn från brott har getts en framträdande plats i diskussionen om barnskydd. Trots detta har det varken lett till ökat antal åtal eller fällande domar, i synnerhet vad gäller brott inom familjen. Ett barn kan skyddas från våld och övergrepp från en förälder genom att barnet tvångsomhändertas av de sociala…
Köp här

Isbn: 9789172233881

Utgivningsår: 20100322

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Ulf Bergquist, Anna Fayad

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok är en kommentar till den svenska internationella äktenskapsrätten och behandlar de paragrafer som reglerar detta rättsområde i IÄL, NÄF, Bryssel II bis-förordningen samt Rom III-förordningen. Nämnda lagar och förordningar täcker även andra rättsområden, till exempel den internationella föräldrarätten och den…
Köp här

Isbn: 9789139019657

Utgivningsår: 20171018

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Hans Danielsson, Lars-Göran Sund

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Familjeföretagare har ett livslångt dilemma: När bör det ofrånkomliga generationsskiftet av ledning och ägande av företaget ske och hur bör det ske? En möjlighet är att sälja verksamheten till utomstående. Ett annat alternativ är att genomföra generationsskiftet inom familjen under företagarens livstid. Somliga skjuter…
Köp här

Isbn: 9789176787663

Utgivningsår: 20101006

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Denna författnings- och rättsfallssamling innehåller centrala författningaroch belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärtframtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, menkan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättsligöverblick.Författningarna återges som de…
Köp här

Isbn: 9789139208259

Utgivningsår: 20170818

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Lämnar de författningsförslag och förslag på andra åtgärder som behövs med anledning av EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden och EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden. Förklarar och tydliggör förordningarnas innebörd och tillämpning i ett svenskt sammanhang. Eftersom…
Köp här

Isbn: 9789138247068

Utgivningsår: 20171127

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC