Bläddra

av: Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789152355350

Utgivningsår: 20180719

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Anna Lytsy, Christina Bergenstein

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Övergrepp mot barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer Våld i samhället
Föräldraalienation innebär att ett barn blir påverkat av sin ena förälder till att ta avstånd från eller välja bort den andra, som det har en nära relation till och utan att det föreligger någon saklig grund för ett sådant avståndstagande. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är en sorts…
Köp här

Isbn: 9789139021131

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Agell, Margareta Brattström

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden. Den numera upphävda lagen om registrerat partner­skap för två personer av samma kön behandlas också. Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum. Några av de frågor som avhandlas är ingående och upplösning av äktenskap och…
Köp här

Isbn: 9789176788844

Utgivningsår: 20180823

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Daniel Sjöstedt, Peter Sporrstedt

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Att vara god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vilka regler som gäller för ditt uppdrag. Du får också en vägledning i hur man hanterar de svårigheter som kan uppkomma. De inledande kapitlen…
Köp här

Isbn: 9789144110257

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan Wallgren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
– Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? – Vilka förutsättningar gäller? – Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? – Hur blir man god man? – Hur får man god man? – När behövs huvudmannens samtycke? – Hur fungerar det med arvode och vilken är överförmyndarens roll? Dessa och många andra…
Köp här

Isbn: 9789139113966

Utgivningsår: 20150107

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Ulrika Hedström, Ulf Bergquist

Kategorier: Familjerätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
EU:s nya bodelningsförordning har medfört att stora delar av Europa inklusive Sverige den 29 januari 2019 fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Bodelningsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella bodelningslagen (IBL). På grund av en övergångsbestämmelse i EU:s…
Köp här

Isbn: 9789139021872

Utgivningsår: 20191121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Louise Dane

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Stater har som utgångspunkt en rätt att reglera invandring och därmed rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Samtidigt är rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat en mänsklig rättighet. Om ett barn berörs av ett beslut…
Köp här

Isbn: 9789177977698

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Johanna Schiratzki

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En utgångspunkt är barnkonventionen som inkorporeras i Sverige år 2020 och barnets bästa som rättslig princip, i samspel med grundläggande rättssäkerhetsbegrepp.  Boken behandlar rättsliga aspekter rörande fastställande…
Köp här

Isbn: 9789144127453

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tomas Törnqvist, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker. Bokens innehåll:• Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning.• Handläggning och dokumentation av…
Köp här

Isbn: 9789139115106

Utgivningsår: 20190207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Barnets bästa – tillgodoseendet av barnets behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn…
Köp här

Isbn: 9789139109921

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Den här boken handlar om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs. Fokus ligger på tillämpningen lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och dess tillämpning. I boken diskuterar några av Sveriges främsta experter…
Köp här

Isbn: 9789139115137

Utgivningsår: 20170112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Barnets bästa – tillgodoseendet av ett barns behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i…
Köp här

Isbn: 9789139115465

Utgivningsår: 20190321

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Holmgård, Jan Wallgren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Det har fram till nu saknats en samlad framställning av de processuella och materiella reglerna. I God man, förvaltare och förmyndare ges svar på de frågor som brukar dyka upp vid domstolarnas handläggning. Exempel på sådana frågor…
Köp här

Isbn: 9789139018575

Utgivningsår: 20151222

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGS- OCH RÄTTSFALLSSAMLING I FAMILJERÄTT innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättslig överblick.Författningarna…
Köp här

Isbn: 9789139209164

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Anna Molin

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
SAMBOBOKEN beskriver sambors rättigheter och skyldigheter mot varandra och deras förhållande till långivare och och andra fordringsägare. Många människor tror att sambolagen ger parterna samma rättigheter som gifta par, andra att samboförhållanden inte alls regleras genom lag. I den här boken kan du läsa om hur det…
Köp här

Isbn: 9789170276651

Utgivningsår: 20100920

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Tommy Hansson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
GOD MAN & FÖRVALTARE – en praktisk vägledning – vänder sig till dig som är eller funderar på att bli god man. Boken bygger på författarens mångåriga erfarenhet från uppdrag som god man och förvaltare. Du läser utförligt om vad det innebär att vara god man, vad som förväntas av dig och hur du löser olika…
Köp här

Isbn: 9789176951682

Utgivningsår: 20190920

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Barnskydd Familjerätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i hemmet Våld i samhället Välfärd och bidragssystem
Några av utredningens förslag i korthet: Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Kvalitetskrav i skyddat boende. Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna…
Köp här

Isbn: 9789138247426

Utgivningsår: 20180117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hans Carlbring

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Är det egentligen en vårdnads- eller umgängestvist när den ene föräldern anklagar den andre för att inte se till barnens bästa? Eller vägrar alla former av samarbete kring barnen. Måste man inte vara minst två för att det ska bli en tvist? Det är frågor som Gärningsmammor försöker belysa. Boken bygger på en rad…
Köp här

Isbn: 9789174370461

Utgivningsår: 20100510

Utgivare: MentorCare

Mediatyp: BC

av: Tomas Törnqvist

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Den här boken är en utveckling av Socialtjänstens familjerätt, som utkom 2009. Mycket har hänt sedan dess. Boken har därför omarbetats och blivit utförligare; kapitel har tillkommit och andra har tagits bort. Det är orsaken till den nya titeln – Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten.Fortfarande beskrivs…
Köp här

Isbn: 9789139113997

Utgivningsår: 20140407

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ingela Ek, Tommy Hansson

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Flyktingar och politisk asyl Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN vänder sig till dig som funderar på att bli god man åt ensamkommande barn. Det är mycket man måste sätta sig in och mycket att ta reda på för att komma igång med sitt uppdrag på ett bra sätt. Boken tar upp flyktingsituationen i stort, lagar och förordningar, men även hur man…
Köp här

Isbn: 9789176950203

Utgivningsår: 20160122

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Leif Karlsson, Marie Lang-Karlsson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken beskriver och förklarar uppdraget som god man eller förvaltare. Den är anpassad till de utbildningskrav som har börjat framföras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Länsstyrelsen.Läs merDen är indelad i tre delar: Första delen svarar på grundläggande frågor om ställföreträdarskapet,…
Köp här

Isbn: 9789147114559

Utgivningsår: 20150828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Anna Molin

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Makar Juridiken kring äktenskap MAKAR är boken för dig som vill ha en begriplig och utförlig genomgång av alla juridiska regler kring äktenskapet. Här får du många råd och tips om hur ägandeförhållanden, efterlevandeskydd mm kan ordnas på bästa sätt. Boken innehåller dessutom en rad konkreta exempel på hur olika…
Köp här

Isbn: 9789170277931

Utgivningsår: 20121015

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Lennart Pålsson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Familje- och arvsrättsliga frågor av internationell natur har fått starkt ökad betydelse under de senaste decennierna. Svensk rättspraxis på området har vuxit betydligt i omfattning och av flera skäl blivit mera svåröverskådlig. I denna bok ger författaren en samlad och systematisk framställning såväl av de allmänna…
Köp här

Isbn: 9789139012009

Utgivningsår: 20060608

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Regeringen beslutade den 20 maj 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. I uppdraget ingick också att utreda straffansvaret för egenmäktighet med barn vid gemensam vårdnad.
Köp här

Isbn: 9789174374605

Utgivningsår: 20120121

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Ulrika Rogland

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
Som advokat och jurist kan man inta en mängd olika roller. Den, enligt min mening, allra svåraste är den som särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska, istället för vårdnadshavaren, tillvarata barnets bästa under förundersökning och rättegång. När man får ett förordnande som särskild företrädare, eller…
Köp här

Isbn: 9789187043949

Utgivningsår: 20180313

Utgivare: Arx Förlag, Holmbergs

Mediatyp: BC

av: Tommy Hansson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
GOD MAN & FÖRVALTARE – en praktisk vägledning – bygger på författarens mångåriga erfarenhet från uppdrag som god man och förvaltare. Det är mycket man måste sätta sig in i, och mycket att ta reda på för att komma igång med sitt uppdrag på ett bra sätt. Boken hjälper dig från de första stapplande stegen när du fått…
Köp här

Isbn: 9789170279249

Utgivningsår: 20140902

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Mats Sjösten

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Vårdnad, boende och umgänge behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga. Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat• barnets bästa, barnets grundläggande rättigheter och behov samt barnets…
Köp här

Isbn: 9789139021070

Utgivningsår: 20200207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Örjan Teleman, Lars Tottie

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Under de 20 år som har förflutit sedan den första upplagan av kommentaren till äktenskapsbalken gavs ut har det tillkommit många lagändringar samt en mångfald prejudikat från HD och hovrätterna. Mycket har också skrivits om de nya reglerna i böcker och tidskrifter. Mot denna bakgrund har behovet av en uppdaterad…
Köp här

Isbn: 9789139013693

Utgivningsår: 20101229

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eva Gabrielsson, Gunnar von Sydow

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
När Stieg Larsson dog visade det sig att Eva ­Gabrielsson inte hade varit Millenium-författarens sambo sedan 30 år. Båda hade, enligt Statistiska Centralbyråns sätt att tolka förhållandet, varit ensamstående på samma adress. I 30 år alltså. Enligt sambolagen hade Eva Gabrielsson inte heller rätt till arvet och…
Köp här

Isbn: 9789197738279

Utgivningsår: 20100510

Utgivare: Blue Publishing

Mediatyp: BB

av: Jan Wallgren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? Hur blir man god man? Hur får man god man? När behövs huvudmannens samtycke? Hur fungerar det med arvode och vilken är överförmyndarens roll? Dessa och många andra frågor…
Köp här

Isbn: 9789139115939

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Göran Lind

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok är en klassisk lagkommentar där författaren kommenterar varje enskilt stadgande i sambolagen. I boken belyser författaren även den bakomliggande rättsutvecklingen och de motiv som burit upp denna. Vidare kommenterar lagen närstående frågor som avtal mellan sambor, dold äganderätt och krav på ersättning för…
Köp här

Isbn: 9789139015345

Utgivningsår: 20130911

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Straffskalan består men fridskränkande typer av brott blir fler! Föreslår att straffskalan för grov fridskkränkning och grov kvinnofridskränkning på mellan sex månader och sex års fängelse ska bestå. Däremot bör även överträdelse av kontaktförbudet och skadegörelse ingå i denna typ av brott. När det gäller…
Köp här

Isbn: 9789138236680

Utgivningsår: 20120123

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Hansson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
God man & förvaltare – problem och lösningar Den här boken syftar till att fördjupa dina kunskaper som god man eller förvaltare genom att du får ta dig an ett antal knepiga situationer du kan ställas inför i ditt uppdrag.
Köp här

Isbn: 9789170279812

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Mats Sjösten

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
“Vårdnad, boende och umgänge” behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga.Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat:· frågor om barnets bästa, grundläggande rättigheter och behov…
Köp här

Isbn: 9789139017516

Utgivningsår: 20140617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Håkansson

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
Ett stort antal personer i Sverige väljer att leva i ett samboförhållande, många gånger i stället för att gifta sig med varandra. Kännedomen om samboförhållandets juridiska innebörd är ofta bristfällig, vilket också framgår av dagsdebatten. I denna bok ges en juridisk kommentar till sambolagen. Boken innehåller en…
Köp här

Isbn: 9789176102978

Utgivningsår: 20101001

Utgivare: Thomson Reuters Professional AB

Mediatyp: BC

av: Anita Wickström, Unto Komujärvi

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Familjerätten – En introduktion ger grundläggande kunskaper om gällande rätt och en bas för vidare studier. Boken ger en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet. Här behandlas reglerna om- äktenskap och samboende,- förhållandet mellan föräldrar och barn,- god man och förvaltare, samt- arv, testamente och…
Köp här

Isbn: 9789139205418

Utgivningsår: 20110823

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Barn ska inte gifta sig!! Föreslår att möjligheten att få dispens för att ingå äktenskap om man är under 18 år slopas, med syftet att förhindra sådana äktenskap där barnen själva inte är fria att välja livspartner. Straffet för arrangemang av sådana äktenskap föreslås bli två års fängelse. För äktenskap mellan personer…
Köp här

Isbn: 9789138237359

Utgivningsår: 20120529

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Erik Mägi, Lina-lea Zimmerman

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Det finns många olika familjekonstellationer. Familjejuridiken är dock inte lika för alla. Den grundar sig på antaganden om hur människor lever och bör leva, vilket påverkar dem som inte följer normen. Det betyder att det finns människor som har svårare att bilda familj på ett rättsligt säkert sätt. Denna bok har flera…
Köp här

Isbn: 9789140690265

Utgivningsår: 20150922

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139116905

Utgivningsår: 20200325

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Håkansson

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
Uppemot hälften av alla sammanlevande par i Sverige är inte gifta med varandra utan beräknas leva i ett samboförhållande. I ett sådant förhållande gäller sambolagen om inte samborna avtalat om begränsningar i tillämpningen av lagen. I denna bok ges en juridisk kommentar till sambolagens bestämmelser. Boken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789176105351

Utgivningsår: 20160906

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC