Bläddra
Kategorier: Familjerätt Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Denna författnings- och rättsfallssamling innehåller centrala författningaroch belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärt framtagenför kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan ävenanvändas av den som…
Köp här

Isbn: 9789139025603

Utgivningsår:20220830

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Daniel Sjöstedt, Peter Sporrstedt

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Att vara god man eller förvaltare är ett samhällsviktigt uppdrag som kräver både kunskap och engagemang. I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vilka regler som gäller för ditt uppdrag. Du får också en vägledning i hur man hanterar de svårigheter som kan uppkomma. De inledande…
Köp här

Isbn: 9789144136967

Utgivningsår:20201006

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pernilla Leviner

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGS- OCH RÄTTSFALLSSAMLING I FAMILJERÄTT innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärtframtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan även…
Köp här

Isbn: 9789139209409

Utgivningsår:20200827

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Wallgren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Få lekmannauppdrag är omgärdade av ett så snårigt regelverk. Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? Hur blir man god man? Hur får man god man?…
Köp här

Isbn: 9789139117537

Utgivningsår:20201014

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Anna Lytsy, Christina Bergenstein

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Övergrepp mot barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer Våld i samhället
Föräldraalienation innebär att ett barn blir påverkat av sin ena förälder till att ta avstånd från eller välja bort den andra, som det har en nära relation till och utan att det föreligger någon saklig grund för ett sådant avståndstagande. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är en sorts…
Köp här

Isbn: 9789139021131

Utgivningsår:20190415

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Hans Carlbring

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Är det egentligen en vårdnads- eller umgängestvist när den ene föräldern anklagar den andre för att inte se till barnens bästa? Eller vägrar alla former av samarbete kring barnen. Måste man inte vara minst två för att det ska bli en tvist? Det är frågor som Gärningsmammor försöker belysa. Boken bygger på en rad…
Köp här

Isbn: 9789174370461

Utgivningsår:20100510

Utgivare: MentorCare

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna författnings- och rättsfallssamling innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan även användas av den…
Köp här

Isbn: 9789139023562

Utgivningsår:20210825

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Barnets bästa tillgodoseendet av ett barns behov och intressen ska vara ledstjärnan vid alla åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i rättsliga…
Köp här

Isbn: 9789139115465

Utgivningsår:20190321

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Louise Dane

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Stater har som utgångspunkt en rätt att reglera invandring och därmed rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Samtidigt är rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat en mänsklig rättighet. Om ett barn berörs av ett beslut…
Köp här

Isbn: 9789177977698

Utgivningsår:20191202

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Peter Signäs, Eva von Schéele

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Överförmyndare och dödsbon syftar framför allt till att underlätta handläggningen av arvskiften (och ev. bodelningar) för överförmyndare. Myndigheten ska, med stöd av ett stort antal handlingar, avgöra om den enskilde, en underårig eller en person med god man…
Köp här

Isbn: 9789139116875

Utgivningsår:20210421

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anders Agell, Margareta Brattström

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden. Den numera upphävda lagen om registrerat partner­skap för två personer av samma kön behandlas också. Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum. Några av de frågor som avhandlas är ingående och upplösning av äktenskap och…
Köp här

Isbn: 9789176788844

Utgivningsår:20180823

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Den här boken handlar om samhällets ansvar att skydda barn och unga från olika typer av utsatthet och vad ingripanden innebär för enskilda som berörs. Fokus ligger på tillämpningen lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och dess tillämpning. I boken diskuterar några av Sveriges främsta experter…
Köp här

Isbn: 9789139115137

Utgivningsår:20170112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Göran Lind

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: samboskap Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en klassisk kommentar som behandlar sambolagen och dess olika paragrafer och till dem anknuten rättspraxis. Vidare kommenteras vissa paragrafer i äktenskapsbalken som är tillämpliga på sambor. Eftersom sambor saknar arvsrätt efter varandra innehåller kommentaren vidare…
Köp här

Isbn: 9789139022718

Utgivningsår:20220421

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Barnets bästa – tillgodoseendet av barnets behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn…
Köp här

Isbn: 9789139109921

Utgivningsår:20121012

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ulrika Hedström, Ulf Bergquist

Kategorier: Familjerätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
EU:s nya bodelningsförordning har medfört att stora delar av Europa inklusive Sverige den 29 januari 2019 fått gemensamma IP-regler på bodelningsområdet. Bodelningsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella bodelningslagen (IBL). På grund av en övergångsbestämmelse i EU:s…
Köp här

Isbn: 9789139021872

Utgivningsår:20191121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan Wallgren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
– Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? – Vilka förutsättningar gäller? – Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? – Hur blir man god man? – Hur får man god man? – När behövs huvudmannens samtycke? – Hur fungerar det med arvode och vilken är överförmyndarens roll? Dessa och många andra…
Köp här

Isbn: 9789139113966

Utgivningsår:20150107

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Tomas Törnqvist

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
De familjerättsliga frågorna inom socialtjänsten brukar allmänt sammanfattas som faderskap, föräldraskap, adoption samt vårdnad, boende och umgänge. De flesta bestämmelserna utgår från föräldrabalken och socialtjänstlagen, men även flera…
Köp här

Isbn: 9789139117063

Utgivningsår:20220128

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Mats Sjösten

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
”Vårdnad, boende och umgänge” behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga.Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat:· frågor om barnets bästa, grundläggande rättigheter och behov…
Köp här

Isbn: 9789139017516

Utgivningsår:20140617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Bergquist, Anna Fayad, Elisabeth Hovmöller

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Familjerätt: barn Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken innehåller kommentarer paragraf för paragraf till fyra centrala lagar inom internationell äktenskaps- och föräldrarätt. Bryssel II ter-förordningen, som börjar tillämpas den 1 augusti 2022, innehåller stora förändringar, främst inom…
Köp här

Isbn: 9789139023159

Utgivningsår:20211208

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Örjan Teleman

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt för…
Köp här

Isbn: 9789139024545

Utgivningsår:20220216

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Tommy Hansson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
GOD MAN & FÖRVALTARE – en praktisk vägledning – vänder sig till dig som är eller funderar på att bli god man. Boken bygger på författarens mångåriga erfarenhet från uppdrag som god man och förvaltare. Du läser utförligt om vad det innebär att vara god man, vad som förväntas av dig och hur du löser olika…
Köp här

Isbn: 9789176951682

Utgivningsår:20190920

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Irena Nakevska

Kategorier: Familjerätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Ett bra och viktigt stöd i svåra frågor om fader- och föräldraskapsutredningar ”Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras…
Köp här

Isbn: 9789177412281

Utgivningsår:20220405

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Björn Lundén, Anna Molin

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
Makar Juridiken kring äktenskap MAKAR är boken för dig som vill ha en begriplig och utförlig genomgång av alla juridiska regler kring äktenskapet. Här får du många råd och tips om hur ägandeförhållanden, efterlevandeskydd mm kan ordnas på bästa sätt. Boken innehåller dessutom en rad konkreta exempel på hur olika…
Köp här

Isbn: 9789170277931

Utgivningsår:20121015

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Anita Wickström, Unto Komujärvi, Mats Persson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Familjerätten – En introduktion ger grundläggande kunskaper om gällande rätt och en bas för vidare studier. Boken ger en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet. Här behandlas reglerna om • äktenskap och samboende • förhållandet mellan…
Köp här

Isbn: 9789139207627

Utgivningsår:20210217

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Tomas Törnqvist, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker.Bokens innehåll: Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning. Handläggning och dokumentation av ansökan…
Köp här

Isbn: 9789139115106

Utgivningsår:20190207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Leonard Ngaosuvan

Kategorier: Familjerätt Juridik Psykologi Rättspsykologi och kriminalpsykologi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Leonard Ngaosuvan är kognitionsvetare och disputerad i psykologi med en avhandling om motivation och kognition. Idag är Leonard verksam som högskolelektor på Högskolan i Gävle och forskar om familjerätt. Leonard genomför vetenskapliga och kritiska granskningar av socialtjänstutredningar, vittnar i …
Köp här

Isbn: 9789188809506

Utgivningsår:20180927

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Lars Holmgård, Jan Wallgren

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Det har fram till nu saknats en samlad framställning av de processuella och materiella reglerna. I God man, förvaltare och förmyndare ges svar på de frågor som brukar dyka upp vid domstolarnas handläggning. Exempel på sådana frågor…
Köp här

Isbn: 9789139018575

Utgivningsår:20151222

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Åsa Landberg, Anna Kaldal, Maria Eriksson

Kategorier: Barnskydd Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Barnahus är en samverkansform mellan myndigheter när barn misstänks vara utsatta för brott. En kärna i verksamheten är att sätta barnets bästa i fokus, men en utmaning för verksamheten är att lagstiftningen begränsar möjligheten till informationsutbyte mellan myndigheterna och därmed möjligheten att föra en samlad…
Köp här

Isbn: 9789144140841

Utgivningsår:20200807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars Tottie, Örjan Teleman

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: äktenskap och skilsmässa Juridik Särskilda rättsområden
En paragrafvis kommentar till äktenskapsbalkens regler med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.
Köp här

Isbn: 9789139021056

Utgivningsår:20181227

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ulrika Rogland

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
Som advokat och jurist kan man inta en mängd olika roller. Den allra svåraste är den som särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska, istället för vårdnadshavaren, tillvarata barnets bästa under förundersökning och rättegång. När man får ett förordnande som särskild företrädare, eller när man i sitt yrke…
Köp här

Isbn: 9789188893345

Utgivningsår:20220130

Utgivare: Arx förlag

Mediatyp: BC

av:Folke Grauers

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Med Ekonomisk familjerätt förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex. faderskap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat. Regler om gåva hör inte traditionellt till…
Köp här

Isbn: 9789139026563

Utgivningsår:20220513

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Leif Karlsson, Marie Lang-Karlsson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken beskriver och förklarar uppdraget som god man eller förvaltare. Den är anpassad till de utbildningskrav som har börjat framföras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Den är indelad i tre delar: Första delen svarar på grundläggande frågor om ställföreträdarskapet, bland…
Köp här

Isbn: 9789147114559

Utgivningsår:20150828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Barns rätt, barnets bästa, barns rättigheter och barnperspektiv är exempel på ord och begrepp som ofta förekommer i lagar och debatt när vi talar om barn. Men vad innebär begreppen egentligen, i lagar och i praktiken? Vad har barn för rätt? Om det handlar denna bok. Föräldrabalkens regler och tillämpningen av dem står…
Köp här

Isbn: 9789177372080

Utgivningsår:20220824

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176787076

Utgivningsår:20081113

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Anders Eriksson

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Hur sker en bodelning mellan makar? Vad innebär sambolagen? Hur ska arvet efter en avliden person fördelas? Vad krävs för att ett testamente ska gälla? Det är exempel på frågor som du får svar på i den här boken. Äktenskaps-, sambo- och arvslagstiftningen…
Köp här

Isbn: 9789139022954

Utgivningsår:20200709

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Anders Agell, Margareta Brattström

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas den rättsliga regleringen rörande äktenskap och samboförhållanden. Gällande lagregler och rättspraxis står i centrum, samtidigt som rättsutvecklingen sätts i ett historiskt sammanhang. Några av de frågor som avhandlas är ingående och upplösning av äktenskap samt förmögenhetsrättsliga förhållanden…
Köp här

Isbn: 9789177371762

Utgivningsår:20220913

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGS- OCH RÄTTSFALLSSAMLING I FAMILJERÄTT innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättslig överblick.Författningarna…
Köp här

Isbn: 9789139209164

Utgivningsår:20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen kommer fram till att 2006 års vårdnadsreform i många avseenden har fallit väl ut. Barnrättsperspektivet har stärkts. Det finns samtidigt förbättringsområden. Det behövs en satsning på arbetet med att förebygga föräldrars konflikter. Fokus i processen behöver flyttas från föräldrarnas konflikt till barnet…
Köp här

Isbn: 9789138245576

Utgivningsår:20170208

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC