Bläddra

Fönster av möjligheter. SOU 2017:112. Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende : Betänkande från utredningen Ett fönster av möjligheter. Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Kategorier: Barnskydd Familjerätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i hemmet Våld i samhället Välfärd och bidragssystem
Köp här

Fönster av möjligheter. SOU 2017:112. Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende : Betänkande från utredningen Ett fönster av möjligheter. Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Kategorier: Barnskydd Familjerätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i hemmet Våld i samhället Välfärd och bidragssystem
Köp här
Några av utredningens förslag i korthet:
  • Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp.
  • Kvalitetskrav i skyddat boende. Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld eller andra övergrepp.
  • Skyddade boenden ska vara tillståndspliktiga. En enskild verksamhet som driver skyddat boende ska ansöka om tillstånd hos IVO för att få bedriva verksamheten.
  • Skyddat boende blir en ny placeringsform. Utredningen föreslår att socialnämnden ska fatta beslut enligt socialtjänstlagen även för barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende.
  • Barnet ska få tillgång till hälso- och sjukvård.
  • Barnets rätt till skolgång ska säkerställas. När barnet behöver byta skola till följd av vistelsen i skyddat boende behövs båda vårdnadshavarnas samtycke.
  • Barnet ska vara fredat från våld. Man föreslår att särskilda utbildningsinsatser riktas till domstolar och familjerätter om barns situation i skyddat boende och att Socialstyrelsen uppdras att ta fram en modell för barns umgänge med en misstänkt förövare. Modellen ska utgå från barnets perspektiv och förövarens ansvar för våldet.
  • Barnet ska få en trygg utflyttning. Tillgång till permanent bostad samt fortsatt vård och stöd är viktiga förutsättningar för att tiden efter vistelsen i skyddat boende ska bli trygg för barnet. Socialtjänsten behöver planera för detta redan i inledningsskedet av barnets placering.

Särskild utredare: Fredrik Lundh Sammeli

Köp utredningen och ta del av de kompletta förslagen!