Bläddra

Juridik för lärare

Kategorier: Juridik Juridik tillämpad på andra yrken Lärare Pedagogik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Juridik för lärare

Kategorier: Juridik Juridik tillämpad på andra yrken Lärare Pedagogik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Juridik för lärare är särskilt framtagen för att användas på de juridiska kurser som ingår i förskollärar- och lärarprogrammen. Boken fungerar också utmärkt som handbok för redan verksamma förskollärare och lärare när de behöver få konkreta svar på juridiska frågor som uppstår i den dagliga verksamheten.

Varje dag ställs förskollärare och lärare inför juridiska frågor. Det kan handla om tillsynsansvar, rätten att omhänderta en elevs mobil under en lektion eller vad som gäller för elevers inflytande över sin skolgång. Juridik för lärare ger tydliga och överskådliga svar på sådana frågor.

Boken redogör för regler kopplade till förskollärarens och lärarens roll som tjänsteman, regler om handläggning samt offentlighet och sekretess. De centrala reglerna i skollagen, som handlar om skolplikt, barns och elevers utveckling mot målen, trygghet och studiero samt inflytande, presenteras ingående. Kränkande behandling och diskriminering har fått ett eget kapitel. Bokens avslutande del handlar om vårdnadshavares och föräldrars beslutanderätt och rätt till information.

Sagt om boken
[...] "De viktiga delarna kränkande behandling och diskriminering behandlas i ett eget kapitel. Boken avslutas med det som berör vårdnadshavares beslutanderätt och rätt till information samt skolans anmälningsskyldighet. Juridik för lärare är tänkt som kurslitteratur på lärarutbildningarna, men den bör också vara användbar som handbok för redan verksamma förskollärare och lärare. Även om juridiskt språk är speciellt är boken skriven på ett tydligt, klargörande och tämligen lättläst språk. Det finns referenslista och lista över förkortningar. Detta är en bred, gedigen och aktuell bok kring juridik för förskollärare och lärare." Martin Järnek, lektör, BTJ-häftet nr 9, 2017.

Om författarna
Författarna är samtliga verksamma vid juridiska institutionen vid Umeå universitet och har bred erfarenhet av undervisning i skoljuridik, både för rektorer och lärare.