Bläddra

Lära historia genom källor : undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historisk forskning: källor Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Lära historia genom källor : undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historisk forskning: källor Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Frågor om hur elever lär sig att tolka historiska källor och hur historieundervisning kan möjliggöra lärande av källtolkning är avhandlingens fokus. Två undervisningsutvecklande studier genomfördes i mellanstadiet och gymnasieskolan för att designa och testa undervisning och samtidigt utforska elevers lärande av historiskt resonerande i källtolkningsarbete. Avhandlingen är en sammanläggning av fyra artiklar. Två artiklar undersöker vad kunnandet att tolka historiska källor innebär och vad som är kritiskt när elever lär sig källtolkning. Två artiklar undersöker hur historieundervisning kan möjliggöra lärande av källtolkning och vad som kan vara hindrande i undervisningen. Kappan diskuterar även likheter och skillnader mellan mellanstadie- och gymnasieelevers lärande av historisk källtolkning. Avhandlingen argumenterar för att källarbete kan bidra till elevers förståelse av vad kunskap i historia är och erbjuda ingångar till elevers vidare historiska lärande. Avhandlingen argumenterar också för att elevers erfarenheter kan bli resurser i undervisningen och att källtolkningsarbete kan bidra till att kvalificera elevers historiemedvetande. Sju designprinciper föreslås som kan vara vägledande för att skapa en undervisningspraktik som kan möjliggöra historiskt lärande genom källor och lärande av historisk källtolkning. Patrik Johansson är gymnasielektor och undervisar i historia, samhällskunskap, filosofi och engelska. Hans forskningsintressen kretsar kring historiskt källarbete, källtolkning och källkritik. Detta är en doktorsavhandling i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet 2019.