Bläddra

Läsförståelse Fortsättning Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Läsförståelseövningar för gymnasiet

Kategorier: Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning

Läsförståelse Fortsättning Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Läsförståelseövningar för gymnasiet

Kategorier: Spåkinlärning: läsförståelse Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Läsförståelseövningar för gymnasiet Arbeta fokuserat med läsförståelse utifrån noggrant utvalda texter i olika genrer. Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad är den perfekta nyheten för dig som vill arbeta målinriktat och fokuserat med läsförståelse inom ramarna för undervisningen i Svenska 1, 2 eller 3. Läromedlet består av tre delar med stigande svårighetsgrad och är kopplat till de mål och kunskapskrav i svenskkurserna som handlar om läsning. Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad har ett innehåll som lämpar sig för såväl individuellt lärande som samarbete i grupp, eller klassgenomgång och uppföljning. Facit till boken finns i det digitala läromedlet som ingår i produkten. TRE LÄSPROCESSER I läromedlet möter eleverna många olika texttyper med tillhörande uppgifter som grundar sig i de tre läsförståelseprocesser som beskrivs i PISA (Programme for International Student Assessment): • hitta information i texten och dra enkla slutsatser • tolka och sammanföra • reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk. Uppgifterna är av flera slag t.ex. flervalsuppgifter och uppgifter där eleven får formulera svar med egna ord. NIVÅ EFTER FÖRMÅGA Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad har en stigande svårighetsgrad. Svårighetsgraden på texterna inom respektive bok har också en progression. Läsförståelse Grund ska ses som en bro mellan högstadiet och gymnasiet. Den passar elever som behöver repetera och/eller träna mer på en nivå som de känner igen från årskurs 9. Texterna i Läsförståelse Fortsättning har ökad svårighetsgrad och innehåller mer avancerade texter och övningar. Den knyter an till gymnasiets kursinnehåll och kurskrav i svenska. Läsförståelse Grund och Fortsättning fungerar alldeles utmärkt som förberedelse inför nationella provets delprov B i svenska 1. Läsförståelse Avancerad passar de elever som har en god läsförståelse och som behöver utmanas ytterligare. Boken innehåller bland annat texttyper som eleverna kommer att möta i sina fortsatta studier eller i arbetslivet. ELEVPAKET För att skapa de bästa förutsättningarna för ett varierat och lustfyllt lärande en tryckt elevbok samt ett digitalt läromedel i elevpaketen till Läsförståelse Grund, Fortsättning och Avancerad. I det digitala läromedlet finns alla texter inlästa med textföljning, ett viktigt hjälpmedel speciellt för elever som behöver stöd i sin läsning. Här finns också interaktiva uppgifter som övar ord och uttryck. Den tryckta elevboken ger en god struktur och överblick över innehållet. DIGITALT LÄROMEDEL Till varje tryckt bok medföljer ett digitalt läromedel som nås med hjälp av en kod på omslagets insida till den tryckta boken. I det digitala läromedlet finns samtliga texter inlästa med textföljning. Genom de interaktiva uppgifterna övar eleverna på de ord och begrepp som finns i texterna. Ordövningarna är uppbyggda i två steg – ordförståelse och användning av ordet i ett sammanhang...