Bläddra

Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälsoinformatik Kvalitetssäkring Management och företagsledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälsoinformatik Kvalitetssäkring Management och företagsledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Det här är en bok som beskriver vad kvalitetsregister i svensk hälso- och sjukvård är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Boken rekommenderas för alla som utbildar sig inom vårdsektorn och för dig som är yrkesverksam inom vård och omsorg och vill veta mer på området. Röster om boken: Äntligen en bok som beskriver kvalitetsregister på ett nyanserat sätt! Med bokens hjälp kan kunskapen om kvalitetsregister spridas och medverka till fortsatt utveckling till nytta för patienter och brukare. Boken är trovärdig och pedagogisk, bör läsas av alla i vården. Mona Boström, tidigare landstingsdirektör och nationell samordnare inom hälso- och sjukvård Nationella kvalitetsregister är en enorm tillgång för svensk hälso- och sjukvård och den medicinska forskningen. Med all rätt har registren kommit att kallas en guldgruva. Guldgruvan måste dock vårdas ömt och kontinuerligt utvecklas, vilket kräver engagemang från alla aktörer inom vården. Boken ger utmärkta förutsättningar för detta. Den ger en metodisk och heltäckande genomgång av registrens historik, förutsättningar och möjligheter inför framtiden. Göran Stiernstedt , särskild utredare före regeringen Ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är nödvändigt för hållbar hälsa och välfärd. Den här boken är en viktig och intressant del i det arbetet. Boken betonar vikten av att patienter, vårdutbildningar och alla hälso- och sjukvårdsprofessioner engageras i registerarbetet och att rehabilitering skall finnas med som indikatorer i nationella kvalitetsregister och spegla hela vårdkedjan från slutenvård, öppenvård och primärvårdsnivå. Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna Den här boken ger en mycket bra översikt både om historiken kring kvalitetsregister och hur de kan användas. Jag hoppas innerligt att den leder till ökad användning av registren och att alla inser att register är en nödvändig del för att förbättra vården. Alla vill göra ett bra jobb och då är kvalitetsregister en nödvändig förutsättning i vården Måns Rosén, adj. professor KI Om boken: Allt fler medarbetare inom vård och omsorg använder kvalitetsregister i sitt dagliga arbete. Det är också mycket troligt att de som idag utbildar sig till en vårdprofession kommer att möta kvalitetsregister på sina framtida arbetsplatser. Det här är en bok som beskriver vad kvalitetsregister är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Vidare skissas bilden av Registersverige, hur de nationella kvalitetsregistren används i förbättringsarbete och i ledning av verksamheter. Boken beskriver också hur kvalitetsregistren ligger till grund för forskning och vad man som enskild medarbetare behöver beakta när man använder kvalitetsindikatorer. Ett kapitel tar upp hur patienter involveras i registerarbete och andra belyser vikten av god datakvalitet och att det juridiska regelverket kring kvalitetsregister följs. Moderna kvalitetsregister är it-baserade och boken berör en del av de begränsningar och möjligheter som detta innebär och det avslutande kapitlet handlar om kvalitetsregistrens roll i undervisning och tar upp exempel på hur aktörer i Registersverige kan »kroka arm«. Det är vad det ytterst handlar om, att kroka arm, att ta stöd av varandra och gå åt samma håll i förbättringsarbetet. Genom att medarbetare och patienter rapporterar in data finns det underlag för lokala förbättringsarbeten, samtidigt som aggregerade data kan användas för verksamhetsledning, kunskapsstyrning och forskning. Om redaktörerna: Gunilla Jacobsson Ekman Med dr. i neurovetenskap, civilekonom, fil. mag. kemi. FoU-ansvarig och projektledare på Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholm. Tidigare samordnare för Stockholms läns landstings sakkunnigstruktur, och ansvarig för flera kurser och program inom utbildning och forskarutbildning vid Karolinska Institutet. Bertil Lindahl Professor i kardiologi vid Uppsala universitet, forskningsstrateg på kansliet för Nationella Kvalitetsregister och på sektionen för hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting. Tidigare chef för Uppsala Clinical Research center, UCR. Annika Nordin Utvecklingsledare Region Jönköpings län. Doktorand på Hälsohögskolan i Jönköping forskar på kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvård, med fokus på kvalitetsregister och hur medarbetare utvecklar en delad tolkning och förståelse av att delta i förbättringsarbete.