Bläddra

Skydd av mänskliga fri- och rättigheter inom OAS

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik

Skydd av mänskliga fri- och rättigheter inom OAS

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Internationell rätt Juridik
Köp här
Denna bok ger en presentation av uppkomsten och utvecklingen av det interamerikanska systemet för skydd av mänskliga rättigheter. OAS:s institutionella struktur presenteras, och såväl de materiella som de processuella reglerna för de amerikanska MR-organens verksamhet behandlas. Interamerikanska domstolens rättspraxis har med åren blivit alltmer betydande. Många av dess domar och beslut som behandlats i boken utgör ledande prejudikat i en rad olika frågor.

Den våg av diktatoriska regimer som svepte över Latinamerika under 60- och 70-talen har nu ebbat ut. Demokratiskt styre har införts i ett stort antal latinamerikanska stater och demokratiseringsprocessen fortskrider alltjämt i denna världsregion.

Denna utveckling har i sin tur på ett positivt sätt påverkat implementeringen av den amerikanska deklarationen och konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Boken är i första hand avsedd för undervisningsbruk på juridiska kurser, men kan med fördel även läsas av den intresserade allmänheten. Den är dessutom lämpad att användas som kompletterande litteratur för statsvetenskapliga kurser och program samt i kurser som berör säkerhetspolitiska frågeställningar.