Bläddra

Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här

Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. 1 juli 2019

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här
I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering, Klimatförebyggande och klimatanpassning, Dagvattenhantering i detaljplanering samt Sociala aspekter.Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner, konsultföretag och på statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Den är även avsedd som kurslitteratur i utbildningen av arkitekter och planerare vid universitet och högskolor.Detaljplanehandboken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är uppdaterad efter ny lagstiftning och nya regler t.o.m. 1 juli 2019.