Bläddra

av: Svante O. Johansson

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Detta är en kommentar till konsumenttjänstlagen, i vilken författaren kommenterar lagen utförligt, paragraf för paragraf. Denna andra upplaga utgör en bearbetning och aktualisering av föregående utgåva. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny…
Köp här

Isbn: 9789139117292

Utgivningsår: 20200713

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Ett räntetak för snabblån och andra åtgärder för att minska risken att konsumenter tar dyra lån som de sedan inte har råd att betala tillbaka – det är förslag som presenteras i utredningen. Utredningen föreslår bland annat följande åtgärder: Ett räntetak och ett kostnadstak ska tillämpas på…
Köp här

Isbn: 9789138245101

Utgivningsår: 20161013

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
EU har antagit en ny förordning om samarbete mellan nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen. Förordningen är tillämplig vid gränsöverskridande överträdelser. Syftet med den nya förordningen är att effektivisera och stärka samarbetet mellan myndigheterna för att möta de utmaningar…
Köp här

Isbn: 9789138249086

Utgivningsår: 20190311

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredningen föreslår en ny lag: lagen om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal. Till strukturen föreslås lagen bygga på konsumentköplagen men delas in i kapitel.
Köp här

Isbn: 9789138250907

Utgivningsår: 20200901

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Har kartlagt skuldsättningens och överskuldsättningens utbredning i Sverige med hjälp av datauppgifter från UC AB, Kronofogdemyndigheten och Statistiska Centralbyrån (SCB). Statistiken visar bland annat att det är hushåll med höga inkomster och lång utbildning som i regel tar de största lånen, medan det är hushåll med…
Köp här

Isbn: 9789138240427

Utgivningsår: 20131127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredningen om framtidens stöd till konsumenter har haft i uppdrag att se över det befintliga stödet till konsumenter i form av information och vägledning när det gäller såväl rättigheter och skyldigheter som val av produkter på konsumentmarknaderna, val av offentligt finansierade tjänster och val av produkter med…
Köp här

Isbn: 9789174376500

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Har haft i uppdrag att överväga om konsumentskyddet i samband med telefonförsäljning behöver stärkas och att vid behov föreslå åtgärder. I uppdraget har även ingått att bedöma om småföretagare behöver ett särskilt skydd. Utredningen föreslår bland annat att ett skriftlighetskrav införs vid telefonförsäljning till…
Köp här

Isbn: 9789138243145

Utgivningsår: 20150618

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176788332

Utgivningsår: 20130311

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Förslag som i huvudsak syftar till att förtydliga regler på konsumenträttighetsområdet, företrädesvis i fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Genom tydligare regler blir det enklare för konsumenterna och näringsidkarna att veta vilka rättigheter respektive skyldigheter som de har. Det handlar bland…
Köp här

Isbn: 9789138249055

Utgivningsår: 20190225

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bankväsen Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Huvuduppdraget har här varit att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet (bolånedirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Utredningen har därtill haft att överväga vissa andra närliggande frågor. Det har gällt bland annat åtgärder för…
Köp här

Isbn: 9789138242780

Utgivningsår: 20150410

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Konsumentombudsmannens (KO) befogenheter och tillgängliga sanktioner enligt marknadsföringslagen (2008:486) och lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden behandlas. Det är en förutsättning för ett starkt konsumentskydd, att KO har tillgång till effektiva och avskräckande sanktioner.
Köp här

Isbn: 9789138243497

Utgivningsår: 20150924

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johnny Herre, Jan Ramberg

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
I boken kommenteras den svenska konsumentköplagen. Också reglerna om konsumentköp i de övriga nordiska länderna beaktas. I boken kommenteras också i betydande utsträckning hur konsumentköplagen förhåller sig till reglerna i köplagen. I den nu föreliggande reviderade upplagan behandlas nyheter i lagstiftning,…
Köp här

Isbn: 9789139021537

Utgivningsår: 20191203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Analyserar det nya direktivet och lämnar förslag på åtgärder som behöver vidtas för att genomföra direktivet i svensk rätt. Utredningen har övervägt om direktivets bestämmelser om informationsansvar, ansvar för fullgörandet av paketreseavtalet m.m. bör genomföras i befintlig lagstiftning, genom ändringar i lagen…
Köp här

Isbn: 9789138244852

Utgivningsår: 20160902

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Redovisar utredningens analys av dagens system för att ställa resegaranti och förslag på hur detta kan förbättras. I denna del av uppdraget ingår bl.a. att bedöma om det är ändamålsenligt att utbetalningar av resegarantier prövas av en särskild nämnd och, om så är fallet, föreslå de eventuella ändringar som kan behövas…
Köp här

Isbn: 9789138245323

Utgivningsår: 20161202

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Roald Martinussen

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Forbrukerkjøp gir en fremstilling av gjeldende norsk forbrukerkjøpsrett etter forbrukerkjøpsloven av 2002. Forbrukerkjøpsloven regulerer den vanligste typen enkeltkontrakter og er et velegnet utgangspunkt for å tilegne seg kunnskaper om norsk kontrakts- og forbrukerrett. Boken er skrevet for studenter innenfor…
Köp här

Isbn: 9788202327361

Utgivningsår: 20100322

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Niklas Arvidsson, Per Samuelsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Konsumentköplagen Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Socialrätt
Entreprenaduppdrag är ofta komplexa och genomförandet av ett projekt utvecklas inte sällan på ett sätt som avviker från vad parterna räknat med. Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument regleras av konsumenttjänstlagen. Härutöver finns två standardavtal (ABS 18 och Hantverkarformuläret 17) som tagits fram av…
Köp här

Isbn: 9789139017974

Utgivningsår: 20180918

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Avskräckande lag blir permanent!Försöket med KO:s roll enligt lagen (1997:379) som ombud i domstol i oklara rättsfall har pågått i ett antal år med syftet att få fram prejudikat. Försöket har inte gett önskade resultat, men här föreslås trots detta att lagen permanentas. En anledning är att lagen kan avskräcka från…
Köp här

Isbn: 9789138235157

Utgivningsår: 20110127

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Johnny Herre, Jan Ramberg

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
En paragrafvis kommentar till konsumentköplagen som konsekvent beaktar motsvarande regleringar i köplagen. Denna fjärde upplaga är bland annat uppdaterad med nya avgöranden från Högsta domstolen och Allmänna reklamationsnämnden.
Köp här

Isbn: 9789139018117

Utgivningsår: 20140827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Säkrare att sälja på distans och billigare ångra lån! Föreslår att en säljare ska kunna återta varan med kronofogdens hjälp, även när det erforderliga köpeavtalet upprättats elektroniskt. Förutsättningen är bl.a. att namnunderskriften ersatts med en avancerad elektronisk signatur.Föreslår också att en kund som ångrar…
Köp här

Isbn: 9789138235645

Utgivningsår: 20110411

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lennart Grobgeld, Anders Norin

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Det finns en rad olika lagar av stort intresse för konsumenterna. Boken ger en lättillgänglig redogörelse för hela det konsumenträttsliga området. Den förutsätter inte några förkunskaper och vänder sig till läsare som personer inom massmedier, handel och förvaltning med uppgift att föra information om konsumentens…
Köp här

Isbn: 9789139111337

Utgivningsår: 20130111

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Information där konsumenten finns – på webben! Föreslår en ny struktur av konsumentstödet som är anpassad till konsumenternas sökbeteende.Det bör inrättas en informationstjänst som ska vara tillgänglig i ett allmänt nätverk där samtliga ansvariga myndigheter finns representerade. Konsumentverket föreslås bli…
Köp här

Isbn: 9789138237519

Utgivningsår: 20120710

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Svante O. Johansson

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Detta är en kommentar till konsumenttjänstlagen (1985:716). På över 600 sidor kommenterar författaren utförligt och paragrafvis konsumenttjänstlagens bestämmelser.
Köp här

Isbn: 9789139112785

Utgivningsår: 20130423

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC