Bläddra

Nedan följer de juridiska villkoren för publicering av smakprov

Villkor för publicering på smakprov.se

Stockholm 2020-01-01

Genom att skicka material till Smakprov Media AB (nedan kallad “Smakprov”) för publicering på smakprov.se och därmed förknippade kanaler, förbinder sig avsändaren (t.ex. men inte begränsat till författare, agenter, förlag) till följande villkor:

1. Immateriella rättigheter

Avsändaren intygar att de innehar alla nödvändiga immateriella rättigheter som krävs för att publicera materialet. Genom att skicka en PDF för publicering garanterar avsändaren att:

a) Avsändaren har de juridiska rättigheterna för att publicera materialet.

b) Avsändaren håller Smakprov Media AB skadeslösa från alla anspråk som kan riktas mot Smakprov Media AB på grund av publiceringen.

2. Ansvarsfriskrivning

Avsändaren befriar Smakprov Media AB från alla anspråk, skadestånd och kostnader som kan uppstå till följd av publiceringen av materialet, inklusive men inte begränsat till anspråk relaterade till upphovsrättsintrång.

3. Skadestånd

Avsändaren åtar sig att hålla Smakprov Media AB skadeslös och ersätta alla kostnader, inklusive juridiska kostnader, om en process kring upphovsrättsintrång skulle utfalla till nackdel för Smakprov.

4. Giltighet och uppsägning

Dessa villkor gäller tills vidare. Smakprov Media AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på smakprov.se. Avsändaren har rätt att när som helst avsluta sitt samarbete med Smakprov genom skriftligt meddelande.

5. Övriga bestämmelser

Eventuella ändringar och tillägg till dessa villkor ska vara skriftliga och publiceras på smakprov.se för att vara giltiga.

Genom att skicka material till Smakprov för publicering, bekräftar avsändaren att de godkänt dessa villkor.


 

Legal terms to publish via smakprov.se

Terms of Publication on smakprov.se

Stockholm 2020-01-01

By submitting material to Smakprov Media AB (hereinafter referred to as “Smakprov”) for publication on smakprov.se and associated channels, the sender (e.g., but not limited to authors, agents, publishers) agrees to the following terms:

1.Intellectual Property Rights

The sender certifies that they hold all necessary intellectual property rights required to publish the material. By submitting a PDF for publication, the sender guarantees that:

a) The sender has the legal rights to publish the material.

b) The sender holds Smakprov Media AB harmless from all claims that may be directed against Smakprov Media AB due to the publication.

2.Disclaimer of Liability

The sender releases Smakprov Media AB from all claims, damages, and costs that may arise as a result of the publication of the material, including but not limited to claims related to copyright infringement.

3.Indemnification

The sender agrees to indemnify and hold Smakprov Media AB harmless and reimburse all costs, including legal fees, if a process regarding copyright infringement results in a decision against Smakprov.

4.Validity and Termination

These terms are valid until further notice. Smakprov Media AB reserves the right to change these terms at any time. Any changes will take effect immediately after being posted on smakprov.se. The sender has the right to terminate their cooperation with Smakprov at any time by providing written notice.

5.Miscellaneous Provisions

Any amendments and additions to these terms must be in writing and posted on smakprov.se to be valid.

By submitting material to Smakprov for publication, the sender confirms that they have accepted these terms.