Bläddra
Sökresultat för Finansdepartementet... Rensa filter?

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Analyserar det nya direktivet och lämnar förslag på åtgärder som behöver vidtas för att genomföra direktivet i svensk rätt. Utredningen har övervägt om direktivets bestämmelser om informationsansvar, ansvar för fullgörandet av paketreseavtalet m.m. bör genomföras i befintlig lagstiftning, genom ändringar i lagen…
Köp här

Isbn: 9789138244852

Utgivningsår: 20160902

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Under de senaste decennierna har det blivit möjligt att driva äldreomsorg i privat regi. Förespråkarna för denna utveckling pekar på valfrihet och ökad effektivitet. Kritikerna talar om vanvård och menar att äldreomsorg inte lämpar sig för marknadslösningar. I rapporten analyserar…
Köp här

Isbn: 9789138240748

Utgivningsår: 20140221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Redovisar utredningens analys av dagens system för att ställa resegaranti och förslag på hur detta kan förbättras. I denna del av uppdraget ingår bl.a. att bedöma om det är ändamålsenligt att utbetalningar av resegarantier prövas av en särskild nämnd och, om så är fallet, föreslå de eventuella ändringar som kan behövas…
Köp här

Isbn: 9789138245323

Utgivningsår: 20161202

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Kommittén föreslår att det ska införas ett nytt system för bolagsbeskattning. Kommitténs förslag består av två delar: i den första delen begränsas avdragen för räntekostnader och andra finansiella kostnader genom att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av. Därutöver får inga…
Köp här

Isbn: 9789138241288

Utgivningsår: 20140616

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM. Den stora skillnaden finns inte mellan länder eller skolor utan mellan klassrum! Översikt och analys av den internationella forskningen om faktorer som påverkar elevers mätbara resultat i främst de återkommande PISA-undersökningarna.Konstaterar att svenska elever halkat…
Köp här

Isbn: 9789138326022

Utgivningsår: 20111201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Undersöker den ingående skattens andel av den totala kostnaden inom verksamhet med ambulansflyg och bedömer eventuellt behov av en särskild författningsreglering som avser ersättning för dold mervärdesskatt vid upphandling av sådan verksamhet. Utredningen bedömer att det varken finns behov av eller är lämpligt att…
Köp här

Isbn: 9789138241974

Utgivningsår: 20141202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Betänkande av utredningen om kommunsektorn och konjunkturen Finansdepartementet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Kommuner och landsting svarar för en stor del av samhällets välfärd i form av vård, skola och omsorg. Kommunsektorn utgör därtill en betydande del av samhällsekonomin. Sektorn både påverkar och påverkas av den samhällsekonomiska utvecklingen och måste anpassas till den. Samtidigt gagnas sektorns omfattande…
Köp här

Isbn: 9789174373523

Utgivningsår: 20111101

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
Rapporten studerar sambanden mellan välfärdsstatens utformning och ekonomisk tillväxt. Höga snedvridande skatter och passiva inkomstomfördelningar är i allmänhet negativa för den ekonomiska effektiviteten. Den offentliga sektorns storlek säger dock inte mycket om hur väl en ekonomi fungerar. Av central betydelse är…
Köp här

Isbn: 9789138243046

Utgivningsår: 20150609

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Finansdepartementet

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Syftet med utredningens uppdrag är att utreda om dagens regelverk i tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda affärer genom att tillvarata konkurrensen på marknaden och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för…
Köp här

Isbn: 9789174373943

Utgivningsår: 20111123

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik
Rapportens analys pekar på hur investeringar i digitalisering och automatisering haft stora effekter för svenskt näringsliv och svensk arbetsmarknad. Automatiseringen innebär att jobb försvinner, men också att nya jobb skapas när produktiviteten ökar. Det gäller särskilt inom tillverkningsindustrin. Arbetsmarknaden har…
Köp här

Isbn: 9789138244616

Utgivningsår: 20160617

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BZ

av: Betänkande av Ägarutredningen Finansdepartementet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Ägarutredningens uppdrag är att lämna förslag till hur statens ägande i de bolag som i dag förvaltas av Regeringskansliet i fortsättningen ska organiseras och bedrivas. Det gäller således inte omfattningen eller inriktningen av detta ägande utan enbart om hur det ska förvaltas för att nå målen på mest effektiva sätt.
Köp här

Isbn: 9789174375275

Utgivningsår: 20120318

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik
Med anledning av de nya EU-bestämmelserna redovisas bedömningar och förslag till författningsändringar inom delar av Finansdepartementets ansvarsområde, bl.a. avseende den officiella statistiken. Vidare föreslås vissa författningsändringar för att bl.a. förbättra statistikansvariga myndigheters förutsättningar att…
Köp här

Isbn: 9789138246641

Utgivningsår: 20170914

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BZ

av: Betänkande av Bostadstaxeringsutredningen Finansdepartementet

Kategorier: Arvsskatt och gåvoskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Utredningen föreslår ett antal förenklingar i regelverket för fastighetstaxering. Förenklingarna berör värderingsmodellerna för småhusenheter, bostäder i hyreshus och ägarlägenheter. Dessutom föreslås ett antal förenklingar rörande organisation, förfarande och förberedelsearbetet för fastighetstaxering.
Köp här

Isbn: 9789174376784

Utgivningsår: 20120918

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPATrots en utveckling mot ett mer jämställt uttag av föräldraledighet kvarstår stora olikheter. Dessa lyfts ofta fram som en förklaring till de könsskillnader som förekommer i arbetsutbud och inkomstutveckling. I rapporten studeras frågan om en mer jämställd fördelning av…
Köp här

Isbn: 9789138243688

Utgivningsår: 20151112

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förslag till genomförande av EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet). Direktivet är ett s.k. minimi-harmoniseringsdirektiv och i Ds:n föreslås även vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Det föreslås att…
Köp här

Isbn: 9789138247105

Utgivningsår: 20171204

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM LÄNGRE. Reformera Välfärdssverige! Presenterar ett antal reformförslag för de ersättningssystem som utgör grundskyddet i dagens Välfärdssverige. Genom de föreslagna förändringarna förenklas systemen både när det gäller begriplighet och administration.Exempel: För…
Köp här

Isbn: 9789138234822

Utgivningsår: 20101207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik
Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att: genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt, genomföra vad som därutöver krävs för att…
Köp här

Isbn: 9789138244050

Utgivningsår: 20160204

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik
Skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov och sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Fokus i rapporten ligger på kvantitativa analyser som bidrar till förståelsen av skolans kompensatoriska uppdrag för framför allt kunskaper och skolresultat. Vidare visas…
Köp här

Isbn: 9789138249598

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Dold mervärdesskatt i samband med rehabilitering får ersättas! Föreslår en lagändring så att samordningsförbunden* får rätt till ersättning på samma grund som kommuner, landsting och kommunalförbund för ingående mervärdesskatt som inte omfattas av mervärdesskattelagen, s.k. dold mervärdesskatt.*Arbetsförmedlingen,…
Köp här

Isbn: 9789138236659

Utgivningsår: 20111208

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik
Konstaterar att även om segregationen i stort sett har varit oförändrad under 2000-talet är skillnaderna mellan olika etniska grupper stora. Visar att bostadssegregationen samvarierar med utrikes föddas sannolikhet att ha arbete. Det finns också en koppling till arbetsinkomsten individer bosatta i områden med många…
Köp här

Isbn: 9789138244067

Utgivningsår: 20160208

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik
Skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov och sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Fokus i rapporten ligger på kvantitativa analyser som bidrar till förståelsen av skolans kompensatoriska uppdrag för framför allt kunskaper och skolresultat. Vidare visas…
Köp här

Isbn: 9789138249598

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM. Pensionsreservstyrelsen ska ansvara för pensionärernas intressen – men för hur många fonder? Föreslår en ny myndighet, Pensionsreservstyrelsen, som ska ta över rollen som kapitalägare från AP-fonderna, ha ett övergripande ansvar för administrationen av den…
Köp här

Isbn: 9789138237786

Utgivningsår: 20120824

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Juridik
Diskuterar vad forskningen säger om begrepp som sjukdom, hälsa och arbetsförmåga, samt incitamenten i dagens sjukförsäkring. Rapporten presenterar förslag till förändringar i sjukförsäkringssystemet som kan ge mindre svängningar i sjukfrånvaron över tid. Förslagen fokuserar på åtgärder som stärker drivkrafterna för…
Köp här

Isbn: 9789138244098

Utgivningsår: 20160219

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BZ

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader. Ds:n innehåller också ett förslag till ändring av plan- och bygglagen (PBL). Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av byggnader genom att synliggöra denna…
Köp här

Isbn: 9789138250273

Utgivningsår: 20200201

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Korruptionen inom stat och kommun ökar. Detta beror bland annat på att kontaktytorna med den privata sektorn har ökat. Genom ökat antal offentliga upphandlingar, privatiseringar och konkurrensutsättning, I denna ESO-rapport ligger fokus på korruption inom kommunsektorn.Tre förslag…
Köp här

Isbn: 9789138239193

Utgivningsår: 20130416

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC