Bläddra

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. SOU 2016:21. : Delbetänkande från Miljövårdsberedningen

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Särskilda rättsområden
Köp här

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. SOU 2016:21. : Delbetänkande från Miljövårdsberedningen

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Särskilda rättsområden
Köp här
Världen behöver nå nollutsläpp av koldioxid vid mitten av seklet, menar Miljövårdsberedningen. De bedömer att historiska och pågående utsläpp av växthusgaser redan ger upphov till påtaglig och allvarlig klimatförändring, vilket medför oacceptabla risker för ekosystem och samhällen.

Sverige ska fortsätta bedriva en ambitiös och långsiktigt hållbar nationell klimatpolitik och vara en förebild för andra länder genom att vara ett ledande land i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets ambitiösa målsättningar och ta ansvar för historiska utsläpp. Sverige ska fortsätta vara en internationell förebild genom sitt nationella klimatarbete och genom att bidra till finansiering av utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder i utvecklingsländer.

En stor utmaning är att resten av världen, inklusive EU, förmår skärpa sin klimatpolitik. I Sverige är utmaningen att minska utsläppen störst inom transportsektorn, jordbruket och basindustrin där behovet av ökad styrning behöver ske på ett sätt som gör att omställningen går hand i hand med stärkt konkurrenskraft och tillskapande av nya, hållbara arbetstillfällen. Beredningen föreslår att ett ramverk underställs riksdagens prövning och att delar av ramverket lagregleras. Ramverket består av:
  • ett långsiktigt mål för år 2045,
  • en målbana med etapper för utsläppsminskningar på vägen (redovisas i nästa betänkande),
  • former för regeringens planering och uppföljning av politiken för att nå de uppsatta målen,
  • periodiska redovisningar till riksdagen och
  • ett klimatpolitiskt råd med uppgift att, som ett oberoende expertorgan, granska den förda politiken

Särskild utredare: Anders Wijkman