Bläddra
Sökresultat för Claes Nilholm... Rensa filter?

av:Claes Nilholm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
De flesta elever i svensk skola har en bra situation i den meningen att de trivs och når målen. Men hur ska vi göra för att hjälpa de elever som inte har det bra i skolan? Hur skapar vi en skola där alla elever har en bra situation samtidigt som särlösningar undviks i så hög grad som möjligt? I den här boken tas ett…
Köp här

Isbn: 9789144126241

Utgivningsår:20190429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Claes Nilholm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Olika grundläggande frågor om specialpedagogik står i centrum för den här boken: Hur ska vi förstå olikhet och avvikelse? Vad betyder det att diagnostisera barn i svårigheter? Behövs specialpedagogik eller ska vi kräva av den ”vanliga” pedagogiken att hantera barns olikheter inom ramen för sina ordinarie verksamheter?…
Köp här

Isbn: 9789144138626

Utgivningsår:20200324

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Claes Nilholm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Som studerande på lärarutbildningen möts man av en stor mängd teorier. Att orientera sig bland dessa kan vara svårt, och att använda sig av teori i sitt examensarbete kan vara ännu svårare. Teori i examensarbetet är unik såtillvida att den direkt fokuserar på hur teorier kan användas inom ramen för ett självständigt…
Köp här

Isbn: 9789144112640

Utgivningsår:20160310

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Claes Nilholm, Åsa Wengelin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken fokuserar på läs- och skrivsvårigheter, en grundläggande utgångs­punkt är elevers rätt att lära sig läsa och skriva. I boken behandlas de språkliga verktyg elever behöver för att läsa och skriva, hur man tillägnar sig dem, var olika svårigheter kan uppstå, olika dyslexidefinitioner samt olika didaktiska aspekter…
Köp här

Isbn: 9789144059143

Utgivningsår:20130911

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Claes Nilholm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken behandlar förskolans och skolans arbete med barn och elever som redan är eller riskerar att hamna i svårigheter. Forskning beskriver förskolans och skolans möjlighet att påverka dessa barns och elevers utveckling på ett positivt sätt samtidigt som det finns en mycket stark tradition av att individualisera…
Köp här

Isbn: 9789144079448

Utgivningsår:20120323

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Claes Nilholm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Under senare år har behovet av att göra forskningsöversikter på ett systematiskt sätt uppmärksammats, inte minst för att mängden forskning ständigt ökar. SMART (Systematic Mapping and Analysis of Research Topographies) är ett sätt att systematiskt genomföra forskningsöversikter. I avhandlingar, artiklar,…
Köp här

Isbn: 9789144115672

Utgivningsår:20170102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144029399

Utgivningsår:20030710

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Claes Nilholm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Utbildningsvetenskap är ett samlingsbegrepp som innefattar olika vetenskapliga traditioner, med olika typer av kunskapssyn. En skola på vetenskaplig grund kan därför betyda helt olika saker, beroende på om vi utgår från positivism, en tolkande eller en kritisk forskningstradition. Att tänka vetenskapligt om skolan…
Köp här

Isbn: 9789144182902

Utgivningsår:20240702

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Claes Nilholm

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Som studerande på lärarutbildningen möts man av en stor mängd teorier. Att orientera sig bland dessa kan vara svårt, och att använda sig av teori i sitt examensarbete kan vara ännu svårare. Denna bok fokuserar på hur teorier kan användas inom ramen för ett självständigt arbete eller examensarbete på lärarutbildningen.…
Köp här

Isbn: 9789144143798

Utgivningsår:20210603

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Elisabet Cedersund, Claes Nilholm

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144012698

Utgivningsår:20000914

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, Claes Nilholm, Kerstin Bladini, Joakim Samuelsson, Gun-Marie Wetso, Barbro Alm, Eva Hjörne, Lisa Asp-Onsjö

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken handlar om vardagligt arbete med elever i behov av särskilt stöd. Den ger inblickar i vad som händer inom skolans väggar när lärare utför två av sina viktigaste uppdrag, att förebygga och underlätta för elever som hamnat i svårigheter i skolarbetet. Boken erbjuder också läsaren goda möjligheter att…
Köp här

Isbn: 9789144068909

Utgivningsår:20110121

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Elisabet Cedersund, Claes Nilholm

Kategorier: Medicin och omvårdnad
– Hur bemöts äldre personer med Alzheimers sjukdom? – Hur förändras förmågan att delta i samtal under demenssjukdomens successiva förlopp? – På vilket sätt påverkar demenssjukdomen de äldres förmåga att berätta? – Använder personalen olika samtalsstilar i mötet med de äldre? I boken…
Köp här

Isbn: 9789144021645

Utgivningsår:20000601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA