Bläddra
Sökresultat för Studentlitteratur AB... Rensa filter?

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal, Roger Persson Österman

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­­bes­kattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom konkreta och belysande exempel. Inkomstskatt Del 2…
Köp här

Isbn: 9789144128627

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Matthias Baier, Måns Svensson, Ida Nafstad

Kategorier: Juridik


Understanding Sociology of Law introduces an innovative way of thinking about sociology of law based on the notion that it can be understood through four dimensions and their mutual relations: • Law as a formal order • The effects of law • Legal and social change • Laws of everyday life All chapters are related…
Köp här

Isbn: 9789144130309

Utgivningsår: 20190215

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Robert D. Putnam

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Varför lyckas somliga demokratiska regeringar och varför misslyckas andra? Det är en gammal fråga men väl på sin plats i dag när människor överallt i världen söker lösningar på gemensamma problem samtidigt som misstron mot offentliga institutioner växer. Med denna bok vill den amerikanske statsvetaren Robert D. Putnam…
Köp här

Isbn: 9789144131344

Utgivningsår: 20181212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal, Roger Persson Österman

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­­bes­kattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom konkreta och belysande exempel. Inkomstskatt Del 1…
Köp här

Isbn: 9789144128634

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Johanna Schiratzki

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
I Barnrättens grunder presenteras det svenska regelverket rörande barn och föräldrar. En utgångspunkt är barnkonventionen som inkorporeras i Sverige år 2020 och barnets bästa som rättslig princip, i samspel med grundläggande rättssäkerhetsbegrepp.  Boken behandlar rättsliga aspekter rörande fastställande…
Köp här

Isbn: 9789144127453

Utgivningsår: 20190101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Taro Lennerfors

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsetik och yrkesetik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
What is ethics in engineering? Engineers develop technology that has a major impact, positive and negative, on people and the environment. This means that engineers must take a stand and make moral judgements. Also, they need to take other stakeholders into consideration – employees, owners, customers and suppliers –…
Köp här

Isbn: 9789144127682

Utgivningsår: 20181201

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Taro Lennerfors

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Juridik Juridiska yrken: allmänt Rättsetik och yrkesetik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Vad är etik för ingenjörer? Ingenjörer utvecklar teknik som har stor påverkan, positiv och negativ, på människor och miljö. Det innebär att ingenjören måste ta ställning och göra moraliska bedömningar. Dessutom måste hen ta hänsyn till andra intressenter – medarbetare, ägare, kunder och leverantörer – som kan ha…
Köp här

Isbn: 9789144127699

Utgivningsår: 20181201

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Gustafsson, Christian Lundquist, Zoran Sjanic

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Tom
Köp här

Isbn: 9789144128757

Utgivningsår: 20181227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Malin Valsö, Frida Malmgren

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Den fysiska skolmiljön kan antingen främja lärande, arbetsro, trygghet och hälsa eller skapa en ohälsosam arbetsmiljö för elever och personal. Men hur ser då dagens lärmiljöer ut och hur kan vi skapa miljöer som är optimerade för lärande? Mot en bakgrund av skolbyggnadens och pedagogikens historia ges här en gedigen…
Köp här

Isbn: 9789144119236

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Ljungberg, Everth Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Våga vinn Processorientering för alla Den här boken är unik på så sätt att den vänder sig till dig och alla andra medarbetare, trots att den handlar om processorientering och verksamheters utveckling. Men egentligen är det logiskt, även om långt ifrån alla driver verksamhetsutveckling så berör det alla. Våga vinn är…
Köp här

Isbn: 9789144094748

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Ledning och styrning av moderna organisationer blir allt svårare eftersom det sedan många år tillbaka inte är tillräckligt att bara producera resultat i form av produkter och tjänster. Organisationer måste i ökande utsträckning leva upp till de tuffa krav som ställs på etik, jämställdhet, miljö och mångfald samt följa…
Köp här

Isbn: 9789144122069

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Heléne Thomsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det här är en i stora drag sann historia om en organisationsförändring berättad ur medarbetarperspektiv. Förklädd till ett relationsdrama och en berättelse om helt vanliga människor på en helt vanlig arbetsplats, når vi verkligheten bakom abstrakta teorier och storslagna visioner. Samtidigt är Vi som hade det så bra…
Köp här

Isbn: 9789144125336

Utgivningsår: 20190111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peter Svensson

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Diskursanalys handlar om att försöka förstå hur människor använder sig av språk i sin vardag och hur språkanvändning utgör en viktig del av konstruktionen av samhället och dess beståndsdelar. En central utgångspunkt för alla former av diskursanalys är att språk inte primärt avbildar världen. Språket konstruerar vår…
Köp här

Isbn: 9789144130552

Utgivningsår: 20190301

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, allt mer krävande konsumenter, tuff konkurrens … Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det nya läromedlet MGY. I MGY Övningar får eleverna möjlighet att arbeta vidare med ett stort antal uppgifter – av olika karaktär och med olika…
Köp här

Isbn: 9789144130873

Utgivningsår: 20181207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Patrik Jonsson, Stig-Arne Mattsson, Jan Olhager, Ritva Rosenbäck

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Operativ styrning är en bok sammansatt av kapitel från tre böcker, nämligen Logistik, Produktionsekonomi och Produktionsstyrning i sjukvården. Boken ger, på detta sätt, en tydlig och fokuserad bild av produktionsstyrning i såväl tillverkningsindustri som tjänsteproducerande verksamheter. Utöver detta beskriver den…
Köp här

Isbn: 9789144132167

Utgivningsår: 20190326

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144132747

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Augustsson

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
I denna bok står den akademiska texten i centrum. Här presenteras och diskuteras skrivprocessens olika strategier, från de första trevande utkasten till textens slutversion. Syftet med boken är att öka den akademiska skribentens medvetenhet om den egna texten, hur den organiseras och hur dess argumentation byggs upp.…
Köp här

Isbn: 9789144129907

Utgivningsår: 20181205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144130590

Utgivningsår: 20190528

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Siw Lundqvist, Leif Marcusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
Projekt är i dag en mycket vanlig arbetsform. En förutsättning för att ­lyckas med ett projekt är god planering. Denna handbok i projektplanering innehåller dokumentexempel, modeller, metoder och verktyg samt ­beskrivning av ett genomgående projektexempels första fas. Grunden för ett projekt läggs i ett…
Köp här

Isbn: 9789144131054

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson, Andreas Nord

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Funktionell textanalys Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) har på senare år blivit alltmer populär i Sverige. Skrivdidaktiker och textforskare tilltalas av modellen och använder de grammatiska kategorierna i analyser och undervisning. Kanske kan detta förklaras av den starka förankringen i kontexten – SFG…
Köp här

Isbn: 9789144131375

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jonas Stier

Kategorier: Globalisering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Globaliseringen, EU-medlemskapet och samhällets ökade behov av kompetens har iscensatt en genomgripande förändring och förnyelse av den svenska högskolan. Med avstamp i en historisk återblick beskriver Jonas Stier på ett insiktsfullt och lättfattligt sätt internationalisering vid högskolor och universitet. Särskilt…
Köp här

Isbn: 9789144132600

Utgivningsår: 20181205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marcus Radetzki

Kategorier: Juridik
I Praktisk skadeståndsbedömning ger författaren en överblick över skadeståndsrättens olika problemområden och det skadeståndsrättsliga regelverket. Dessutom får läsaren en grundläggande kunskap om tillvägagångssättet vid skadeståndsbedömning i konkreta fall. Framställningen, som är uppbyggd kring en modell för praktisk…
Köp här

Isbn: 9789144127903

Utgivningsår: 20181228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena Isenstam, Malin Wulkan, Martin Wästfelt

Kategorier: Juridik
Anställningsskyddslagen – med kommentar är en lättförståelig och metodisk genomgång av lagen, paragraf för paragraf. Det är en handbok för alla som vill inhämta grundläggande kunskaper om anställningsskyddslagen. Under framställningen och genomgången av lagens paragrafer beskriver och hänvisar författarna till ett…
Köp här

Isbn: 9789144128443

Utgivningsår: 20190111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik
Socialrätt 2019 – författningssamling i socialrätt innehåller författningar som har särskild betydelse för studenter och för praktiskt verksam personal inom socialt arbete. Urvalet har gjorts 
för att författningssamlingen ska passa på landets socionomprogram, men boken är även användbar i fristående kurser i…
Köp här

Isbn: 9789144128986

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Liv Gjems

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barn träder in i en språkmiljö i samma stund som de föds, och de utvecklar sitt språk i mötet med vuxna som gör dem delaktiga i språkligt samspel. Allt lärande, inte minst språkinlärning, är beroende av goda, trygga relationer mellan vuxna och barn. I den här boken presenteras forskningsbaserad kunskap om det vi vet…
Köp här

Isbn: 9789144129341

Utgivningsår: 20181214

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studieteknik och inlärningsförmåga
Carl-Johan Herslow har studerat företags­ekonomi vid Linnéuniversitetet och har en magister i ­Corporate Entrepreneurship and Innovation från Lunds Universitet. Han arbetar idag som managementkonsult på Implement Consulting Group. Mattias Åberg har studerat vid Linnéuniversitetet i Kalmar och har en kandidatexamen i…
Köp här

Isbn: 9789144129440

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Lantz

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industriell organisation och ekonomi Nationalekonomi
Köteori är en av de mest praktiskt användbara delarna av operationsanalysen. Många olika typer av system som baseras på köer kan analyseras med teoretiska modeller – kömodeller. Många böcker introducerar kömodeller från en uttalat matematisk utgångspunkt, baserat på bl.a. differentialekvationer, vilket kan göra dem…
Köp här

Isbn: 9789144129846

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är det vi ser när vi betraktar en skola. Vilken berättelse är det som styr vår uppfattning om huruvida skolan fungerar eller inte. 
Vad utgör en bra skola som det är meningsfullt att gå till varje dag? 
Ur elevers perspektiv? Ur föräldrars perspektiv? Ur pedagogers och skolledares perspektiv och ur ett samhälleligt…
Köp här

Isbn: 9789144130798

Utgivningsår: 20190120

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Göran Ejlertsson

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Statistik för hälsovetenskaperna har tillsammans med sin föregångare Grundläggande statistik under flera decennier varit en uppskattad och flitigt använd kursbok vid många hälsovetenskapliga universitetsoch högskoleutbildningar. Denna tredje upplaga av boken har ytterligare moderniserats. Statistikämnet introduceras på…
Köp här

Isbn: 9789144122694

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Per Jacobsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Idealet för den ”modärne” ingenjören för hundra år sedan var en världsman som förutom tekniken skulle förstå sig på samhällsfrågor och leda samhällsutvecklingen. Det idealet hade svårt att hävda sig under lång tid, och ingenjörer betraktades tidvis som ”fackidioter”. Ingenjörer blir ofta ledare inom vitt skilda fält…
Köp här

Isbn: 9789144123592

Utgivningsår: 20190131

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144124841

Utgivningsår: 20180830

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ola Jingryd, Anders Kjellström

Kategorier: Juridik
Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt, vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Ola Jingryd och Anders Kjellström har under många år skapat och utvecklat 
övningsmaterial i mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter.…
Köp här

Isbn: 9789144127705

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eva Bjerkholt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Professionshandledning för lärare är en djupdykning i handledning, både som teoretiskt kunskapsområde och som praktisk verksamhet. Boken behandlar dels professionsutveckling som en del av yrkeslivet, dels professionskvalificering under tiden för utbildning. Innehållet är uppdelat i tre delar: Del 1 introducerar…
Köp här

Isbn: 9789144122496

Utgivningsår: 20190130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ahmadreza Roozbeh

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Kom igång med Revit ger en introduktion till användargränssnittet och hur man bygger byggnadsmodeller och skapar BIM-modeller. Läsaren leds vidare i fördjupande kapitel om användning av färdiga komponenter med integrerad information, hur man skapar  egna byggnadskomponenter som väggar, dörrar, fönster, bjälklag…
Köp här

Isbn: 9789144129266

Utgivningsår: 20190215

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Martti Heinonen, Markus Luoma, Leena Mannila, Kati Rautakorpi-Salmio, Timo Tapiainen, Tommi Tikka, Timo Urpiola

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Tydlig, beprövad, strukturerad Den beprövade, finska matematikserien Pii är översatt och bearbetad för svenska förhållanden och har blivit Favorit matematik 7-9. Favorit matematik 7-9 är ett heltäckande läromedel där alla elever får det stöd och den stimulans de behöver. Favorit matematik innehåller varierat material…
Köp här

Isbn: 9789144119656

Utgivningsår: 20180801

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Parment

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Digitalisering, ökat fokus på hållbarhet, alltmer krävande konsumenter … Villkoren för marknadsföring har förändrats i grunden – något som genomsyrar det helt nya läromedlet MGY. I läromedlet presenteras vad dessa nya utmaningar innebär både för företags och andra organisationers marknadsföring och för konsumenternas…
Köp här

Isbn: 9789144124568

Utgivningsår: 20181207

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Endre Sjøvold

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Makt är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera och för att organisationer ska överleva. Det är inte fel att öka företagets effektivitet eller att ställa krav på prestation, och i de flesta fall är detta en viktig källa till motivation. Men kombinationen av att vi som arbetstagare ska vara vår egen lyckas smed och…
Köp här

Isbn: 9789144125107

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sveriges Riksdag

Kategorier: Juridik
Tom
Köp här

Isbn: 9789144126173

Utgivningsår: 20190111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jakob Heidbrink

Kategorier: Juridik
Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt behandlar både den allmänna fordrings- och skuldebrevsrätten ur ett systematiskt perspektiv. Den rättspolitiska bakgrunden till reglerna klargörs innan de olika fordringsrättsliga frågorna tas upp: reglernas syfte och funktion som lösning på ett samhälleligt problem…
Köp här

Isbn: 9789144126258

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sharon Keaveney, Gun Lundberg

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Young language learners deserve a well-planned, age-appropriate, and communicative language experience – one that will develop their self-esteem and motivate them to continue learning languages in the future and prepare them for global citizenship. This book will help teachers to adopt a plurilingual approach to…
Köp här

Isbn: 9789144127286

Utgivningsår: 20190125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC