Bläddra

Den reglerade invandringen och barnets bästa : barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Den reglerade invandringen och barnets bästa : barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Stater har som utgångspunkt en rätt att reglera invandring och därmed rätt att bestämma vilka människor, utöver dess egna medborgare, som får – och inte får – befinna sig på statens territorium. Samtidigt är rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat en mänsklig rättighet. Om ett barn berörs av ett beslut måste dessutom barnets bästa noga utredas och beaktas. I avhandlingen analyseras relationen mellan barnets bästa, rätten att få sitt privat- och familjeliv respekterat och statens rätt att reglera invandring. Avhandlingen behandlar betydelsen av principen om barnets bästa i migrationsärenden samt vad barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och utlänningslagstiftningen stadgar om rätt till vistelse i Sverige pga. familjeband eller lång vistelsetid. Dessutom ges en översikt av migrationsrättens utveckling och grunder. Särskild vikt i avhandlingen läggs vid de juridiska krav om legalitet, objektivitet och proportionalitet samt skyldigheten att motivera beslut som ställs i migrationsärenden. Avhandlingen riktar sig till lagstiftare, rättstillämpare och andra som vill veta mer om de svåra intresseavvägningar som uppkommer när barnets bästa, rätten till familjeliv och privatliv samt intresset att reglera invandring krockar. Louise Dane är jurist och verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Boken är hennes doktorsavhandling. Detta är en doktorsavhandling i offentlig rätt vid Stockholms universitet 2019.