Bläddra

Tidlig innsats : i en skole for alle?

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik

Tidlig innsats : i en skole for alle?

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
Boka handler om tidlig innsats for læring og utvikling hos barn og unge. Tidlig innsats er, sammen med tilpasset opplæring, grunnleggende i den norske skolens ambisjoner om å utvikle en skole der alle elever opplever mestring ut fra sine evner og forutsetninger. Tidlig innsats er viktig både for å forebygge vansker med, og barrierer for, læring og for å oppdage og gripe inn med individ- og systemrettede tiltak når problemer likevel oppstår. Boka er delt i to deler. Første del har kapitler som omhandler ulike temaer knyttet til overordnede perspektiver på tidlig innsats (kapittel 1–7). Tidlig innsats er viktig for utviklingen av en skole for alle, forebygging, utviklingen i små lokalsamfunn, spesialundervisningens tiltakskjede, elevens rolle, lærerrollen og skoleledelse. Andre del av boka tar for seg tidlig innsats på noen mer konkrete kompetanse- og innsatsområder (kapittel 8–14). Det omfatter tidlig innsats knyttet til lesing og skriving, matematikk, digital kompetanse, problematferd, mobbing, elever med stort læringspotensial og tospråklige barn. Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk og er aktuell for skoleeiere, skoleledere, lærere, ansatte i PPT og forskere.