Bläddra

av:Peter Gerhard

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Köprättens grunder är främst avsedd att användas som grundläggande lärobok vid universitet och högskolor samt i olika yrkeskurser och företagsinterna utbildningar. Den lämpar sig också väl för var och en som på egen hand vill sätta sig in i köprättens grunder.Läs merVarje dag äger en mängd olika köp rum. Det kan gälla…
Köp här

Isbn: 9789147140862

Utgivningsår:20210108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jan Ramberg, Johnny Herre

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. I boken behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet mellan…
Köp här

Isbn: 9789139207719

Utgivningsår:20160502

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Johnny Herre, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Allmän köprätt innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. Här behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet…
Köp här

Isbn: 9789139209010

Utgivningsår:20191120

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jon Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Avtal om köp berör alla människor i samhället. Inom köprätten behandlas framför allt de problem som uppkommer om ett köpavtal inte får de resultat som parterna avsett. Det kan vara fråga om så skilda företeelser som att en köpt vara inte levereras i…
Köp här

Isbn: 9789139209218

Utgivningsår:20200421

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jon Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Avtal om köp berör alla människor i samhället. Inom köprätten behandlas framför allt de problem som uppkommer om ett köpavtal inte får de resultat som parterna avsett. Det kan vara fråga om så skilda företeelser som att en köpt vara inte levereras i…
Köp här

Isbn: 9789139026518

Utgivningsår:20220816

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Ramberg, Johnny Herre

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Snart två decennier har nu gått sedan första upplagan av denna bok och mycket har hänt på det köprättsliga området. Under hela perioden har det pågått ett intensivt internationellt arbete på det förmögenhetsrättsliga området, särskilt inom köprätten. Arbetet har fått betydelse också för svensk intern rätt. I…
Köp här

Isbn: 9789139013266

Utgivningsår:20131001

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Torgny Håstad

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
I boken behandlas i första hand köprätt enligt 1990 års köplag, 2022 års lagrådsremitterade konsumentköplag och den kommersiella standardavtalsrätten, bl.a. NL 17. Väsentliga avvikelser i FN-konventionen 1980 om internationella köp (CISG) har inflikats löpande. Vidare behandlas konsumentkrediter och avbetalningsköp,…
Köp här

Isbn: 9789177371878

Utgivningsår:20220216

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Jan Ramberg, Johnny Herre

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
I verket kommenteras den svenska köplagen. Också lagarna i de övriga nordiska länderna beaktas. I boken kommenteras även i betydande utsträckning hur köplagen förhåller sig till reglerna i den internationella köplagen, CISG. I den nu föreliggande reviderade upplagan behandlas nyheter i lagstiftning, förarbeten,…
Köp här

Isbn: 9789139021520

Utgivningsår:20191203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Jon Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Den sjunde upplagan innehåller uppdateringar föranledda av ändringar i den internationella köplagen och i regleringen av betalningsdröjsmål, liksom en del andra smärre justeringar och tillägg. Upplagan tar i särskilda stycken upp de förändringar i konsumentköplagen som har föreslagits i prop. 2013/14:15 och som kan…
Köp här

Isbn: 9789139206859

Utgivningsår:20140117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jan Hellberg, Jan Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas de centrala köprättsliga bestämmelserna. Köplagen och konsumentköplagen avser att i huvudsak fullständigt reglera köpavtal mellan näringsidkare och de som köper varor huvudsakligen för eget ändamål. Den internationella köplagen…
Köp här

Isbn: 9789175984834

Utgivningsår:20210331

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Ramberg, Johnny Herre

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), 2022 års konsumentköplag och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. I boken behandlas det…
Köp här

Isbn: 9789139023951

Utgivningsår:20220511

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars F. Hammarlund, Per Mackén

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Den här boken handlar om ditt företags in- och utbetalningar. Alla affärer vi gör med varor, tjänster, kapital och arbetskraft förutsätter att den ena parten betalar, och att den andra får betalt. Det är en handbok som ska underlätta för dig att hitta rätt lösningar, som passar just din verksamhet. Det ska vara enkelt…
Köp här

Isbn: 9789170279270

Utgivningsår:20140131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Betänkande av Utredningen om snabbare betalningar Justitiedepartementet

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Långa betalningstider försämrar företagens likviditet och lönsamhet. Detta kan i förlängningen få negativa effekter för samhällsekonomin. Små och medelstora företag anses värst drabbade. Inom EU har betalningsförseningar vid handelstransaktioner länge ansetts utgöra ett hot mot en väl fungerande inre marknad. År 2000…
Köp här

Isbn: 9789174375565

Utgivningsår:20120406

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:Peter Gerhard

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Köprättens grunder är främst avsedd att användas som grundläggande lärobok vid universitet och högskolor samt i olika yrkeskurser och företagsinterna utbildningar. Den lämpar sig också väl för var och en som på egen hand vill sätta sig in i köprättens grunder. Varje dag äger en mängd olika köp rum. Det kan gälla köp av…
Köp här

Isbn: 9789147147434

Utgivningsår:20221019

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jon Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Ungefär 80 procent av all internationell handel med varor sker mellan parter från de 83 stater som har tillträtt FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Omfattningen är i sig ett argument för att ytterligare stater skall tillträda konventionen. Så sker också: CISG tillträds av några…
Köp här

Isbn: 9789176105252

Utgivningsår:20151113

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Jon Kihlman, Jori Munukka, Ola Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Köplagen (1990:931) är dispositiv rätt för köp av lös egendom. Den är vår kanske mest centrala förmögenhetsrättsliga lagreglering, inte minst eftersom den även utanför sitt primära tillämpningsområde påverkar bedömningen av åtskilliga obligationsrättsliga frågeställningar. God kännedom om köplagen är därför en…
Köp här

Isbn: 9789176105450

Utgivningsår:20170922

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Förseningsavgift på 450 kr utöver dröjsmålsränta vid sen betalning! Föreslår kortare betalningstider vid fakturabetalning samt rätt till förseningsavgift vid försenad betalning, enligt EU:s direktiv 2011/7/EU.Betalningstiden mellan företag får inte överstiga 60 dagar. När en statlig eller kommunal myndighet står som…
Köp här

Isbn: 9789138236949

Utgivningsår:20120417

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. I Sverige gäller som huvudregel att en köpare av lösöre måste ha varan i sin besittning för att få skydd mot säljarens borgenärer (traditionsprincipen). Enbart köpeavtalet är inte tillräckligt för att hindra att varan tas i anspråk för betalning av säljarens skulder vid konkurs eller…
Köp här

Isbn: 9789138242483

Utgivningsår:20150305

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Kihlman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Avtal om köp berör alla människor i samhället. Inom köprätten behandlas framför allt de problem som uppkommerr om ett köpavtal inte får de resultat som parterna avsett. Det kan vara fråga om så skilda företeelser som att en köpt vara inte levereras i tid, en fastighet har skador som köparen inte hade räknat med, ett…
Köp här

Isbn: 9789139205838

Utgivningsår:20110104

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC