Bläddra

av: Ebba Sverne Arvill, Yvette Glantz, Lars Tonneman

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
Behovet av ordningsvakter, väktare och andra vakttyper har ökat i samhället under lång tid, men har accelererat de senaste åren. Det finns inga tecken på att behovet av vakter kommer att avta, snarare tvärtom. Denna bok behandlar ingående de regler som styr väktares och…
Köp här

Isbn: 9789139116707

Utgivningsår: 20200627

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Niklas Dahlgren

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Varje år anmäls omkring 8 000 brott mot knivlagen. En majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden vid hotfulla situationer eller fall av misshandel.Knivlagen tillhör specialstraffrättens kortaste lagar men ändå uppstår en del tillämpningsproblem och bedömningen av likartade situationer skiljer sig ofta åt.…
Köp här

Isbn: 9789139019039

Utgivningsår: 20150715

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johan Boucht

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
Detta är en lärobok om den rättsliga grunden för polisens användning av våld enligt svensk rätt. Vid sidan av att analysera de rättsliga regler som gäller är bokens övergripande ambition tudelad. För det första framhålls de konstitutionella rättsstatsdimensioner som polisens användning av våld har, och då särskilt i…
Köp här

Isbn: 9789177370468

Utgivningsår: 20190405

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
I Ds:n behandlas vissa frågor relaterade till illegal hantering av vapen och explosiva varor. Därutöver behandlas frågan om det finns skäl att bemyndiga Försvarsmakten att besluta om undantag från vapenlagen för främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt…
Köp här

Isbn: 9789138249550

Utgivningsår: 20190708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ebba Sverne Arvill, Yvette Glantz, Lars Tonneman

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
Denna författningssamling innehåller de bestämmelser som styr väktares samt ordnings- och skyddsvakters arbete. Den innehåller även en redogörelse för de viktigaste bestämmelserna för sjöfartsskyddskontrollanter, hamnskyddskontrollanter,…
Köp här

Isbn: 9789139116714

Utgivningsår: 20200627

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
Ingripandepolisernas arbetstidsförläggning är av betydelse för att möta allmänhetens behov av skydd och hjälp oavsett tid på dygnet. Polisen har sedan många år tillbaka uppmärksammat att fler poliser behövs ute i tjänst på kvällar och…
Köp här

Isbn: 9789188599339

Utgivningsår: 20200612

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
Föreslår nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater. Enligt nuvarande regelverk är myndighetsutövning av utländsk polis på svensk mark endast i vissa mycket snäva undantagsfall. Regeringen föreslår nya och utökade möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater. Förslaget bygger på de…
Köp här

Isbn: 9789138244487

Utgivningsår: 20160520

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår att polisen ges en ökad möjlighet att i förebyggande syfte göra husrannsakan för att söka efter vapen eller andra farliga föremål.
Köp här

Isbn: 9789138251065

Utgivningsår: 20201103

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Den huvudsakliga uppgiften i denna utredning är att ta ställning till om Sverige bör tillträda Kapstadskonventionen samt det tillhörande luftfartsprotokollet.Om Sverige tillträder desa kommer svenska lufttrafikföretag och finansiärer att kunna ta del av materiella regler som idag gäller…
Köp här

Isbn: 9789138241981

Utgivningsår: 20141208

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138251140

Utgivningsår: 20201127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
Föreslår att bestämmelser om offentlighet vid Sametingets sammanträden ska tas in i sametingslagen (1992:1433). Att ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträden i plenum och även har rätt att visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse föreslås också bli reglerat i…
Köp här

Isbn: 9789138247365

Utgivningsår: 20171227

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Niklas Dahlgren

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Kniv har varit den dominerande våldsmetoden vid dödligt våld i Sverige sedan 1970-talet. Varje år anmäls över 10 000 brott mot knivlagen. En majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden vid hotfulla situationer eller fall av misshandel. Knivlagen tillhör…
Köp här

Isbn: 9789139024736

Utgivningsår: 20210426

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Fredrik Landgren, Kazimir Åberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en…
Köp här

Isbn: 9789139026464

Utgivningsår: 20220505

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Stefan Ryding-Berg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
“Säkerhetsskydd. Bestämmelser om säkerhetsskydd för enskilda och för det allmänna” redogör för olika regler inom säkerhetsskyddsområdet. Säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1996 har en avgörande betydelse för hur det allmänna, stat och kommuner, behandlar frågor som rör säkerhetsskydd. Den har i boken…
Köp här

Isbn: 9789139019084

Utgivningsår: 20160818

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Fredrik Landgren, Kazimir Åberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Säkerhet och polisrätt, vapenlagar Särskilda rättsområden
I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en heltäckande genomgång av regleringen av civila…
Köp här

Isbn: 9789139016267

Utgivningsår: 20130604

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC