Bläddra

av: Jan Melander

Kategorier: Brott mot person Bullying & harassment Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialrätt Straffrätt och straffprocess Utbildningslagar Våld i samhället
Trygghet och studiero har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolmiljön. Skolans rättsliga ansvar klargörs i boken utifrån de övergripande principer som lagstiftaren har fastslagit. De juridiska resonemangen illustreras med talrika exempel…
Köp här

Isbn: 9789139116844

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ami Arnell, Inger Ekbom

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Brott mot person Juridik Könsrelaterat våld Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffrätt och straffprocess Våld i hemmet Våld i samhället
Varje år upplever många barn att deras mamma blir svårt slagen och förnedrad av någon närstående. Denna bok presenterar en krissamtalsmodell för att stödja dessa barn: Trappanmodellen. Metoden har under de senaste åren fått stor spridning i Sverige. Boken innehåller dels en faktadel, där författarna diskuterar hur barn…
Köp här

Isbn: 9789177412526

Utgivningsår: 20200629

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Jan Melander

Kategorier: Brott mot person Bullying & harassment Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialrätt Straffrätt och straffprocess Utbildningslagar Våld i samhället
Trygghet och studiero har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolmiljön. Skolans rättsliga ansvar klargörs i boken utifrånde övergripande principer som lagstiftaren har fastslagit. De…
Köp här

Isbn: 9789139023661

Utgivningsår: 20210818

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Utredningen föreslår bland annat att det införs ett särskilt hedersbrott och att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps.
Köp här

Isbn: 9789138250976

Utgivningsår: 20201007

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lisa Lundberg, Maria Eriksson, Josefin Grände

Kategorier: Brott mot person Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Juridik Könsrelaterat våld Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Sociala och etiska frågor Straffrätt och straffprocess Våld i hemmet Våld i samhället
Vad gör man som yrkesverksam om man misstänker att en kvinna utsätts för våld av sin partner? Hur kan man fråga om våld och vad kan man göra när kvinnor berättar. Detta är den tredje omarbetade upplagan. Boken tar upp hur man uppmärksammar signaler på våld, ger praktiskt stöd och ett gott bemötande. Motiverande samtal…
Köp här

Isbn: 9789177411260

Utgivningsår: 20181002

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Brott mot person Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Juridik Könsrelaterat våld Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper Straffrätt och straffprocess
Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort lidande hos dem som drabbas. Grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för upprepade övergrepp av en nuvarande eller tidigare partner. Under de första åren efter brottets…
Köp här

Isbn: 9789188599155

Utgivningsår: 20190617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Utredningen föreslår bl.a att.: en straffbestämmelse om barnäktenskap bör införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv bör införas i skyddande syfte bör ett utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för…
Köp här

Isbn: 9789138248553

Utgivningsår: 20180830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
För att säkerställa ett samhälle med fri och öppen åsiktsbildning samt för att värna det demokratiska samtalet behövs det ett stärkt straffsrättsligt skydd för förtroendevalda. I promemorian föreslås att det införs en särskild straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 § brottsbalken för brott som begåtts mot en person på grund…
Köp här

Isbn: 9789138248386

Utgivningsår: 20180709

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Brott mot person Juridik Könsrelaterat våld Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
I denna studie visar Brå att det finns skillnader både i hur våldtäktslagstiftningen är utformad och hur statistiken förs, vilket gör att ländernas siffror inte är jämförbara. Även sättet att föra statistik över andelen anmälningar som…
Köp här

Isbn: 9789188599261

Utgivningsår: 20200930

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Johan Sörensson

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Förföljelse av andra personer, stalkning, har uppmärksammats alltmer de senaste åren. Stalkning sätts ofta i samband med förföljelse av kända personer, och uppmärksammas då ofta i massmedia. Stalkning kan dock drabba vem som helst och av många olika anledningar: En part vill inte acceptera att en kärleksrelation…
Köp här

Isbn: 9789139015741

Utgivningsår: 20110920

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Helena Sutorius

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Bara en mycket liten del av sexuella övergrepp når domstolarna. Det gäller både vuxna och barn som brottsoffer och beror på att många brott aldrig anmäls eller blir avslöjade för utomstående. Dessutom är det bara en mindre del av de anmälda brotten som går till åtal, av vilka flera slutar med friande dom. Detta beror…
Köp här

Isbn: 9789139017905

Utgivningsår: 20140102

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hans-Olof Sandén

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp infördes i svensk rätt som en följd av andra världskrigets förföljelser. Sedan dess har den kommit att omfatta alltfler situationer och grupper av personer. Syftet är att ge skydd mot kränkande och hotfulla uttalanden, men…
Köp här

Isbn: 9789139023180

Utgivningsår: 20201127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Madeleine Leijonhufvud

Kategorier: Brott mot person Juridik Könsrelaterat våld Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Straffrätt och straffprocess Våld i samhället
Detta är en berättelse om lag och rättstillämpning om sexualbrott i Sverige under det senaste dryga halvseklet. I fokus står allvarliga sexuella övergrepp på vuxna vilket i svensk sexuallagstiftning inbegriper 1518-åringar, som ju är barn enligt FN:s barnkonvention.Madeleine Leijonhufvud skildrar här, lättillgängligt…
Köp här

Isbn: 9789139018933

Utgivningsår: 20150427

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Görel Granström, Caroline Mellgren, Eva Tiby

Kategorier: Brott mot person Diskriminering och jämlikhet Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Straffrätt och straffprocess
Hatbrott är ett begrepp som under senare år har kommit att användas flitigt både i media, inom rättsväsendet och inom akademin. Men vad betyder det? Vad är egentligen ett hatbrott? Vilka hatbrott begås, anmäls och syns?
 Hatbrott är ett komplext och tvärvetenskapligt fält och i denna introducerande bok diskuteras och…
Köp här

Isbn: 9789144083940

Utgivningsår: 20160401

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marie Wallin

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Detta är en praktisk handbok om sexualbrott och brott i nära relationer. Brott mot vuxna står i fokus, men det finns även ett avsnitt om barn som bevittnar brott. Först ritas en straffrättslig karta upp med sexualbrotten i 6 kap. brottsbalken, fridskränkningsbrotten i 4 kap.…
Köp här

Isbn: 9789139025412

Utgivningsår: 20220711

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Malou Andersson

Kategorier: Brott mot person Juridik Könsrelaterat våld Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Som ett led i samhällets åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor infördes år 1998 bestämmelsen om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning i BrB 4:4a. Bestämmelsens konstruktion medför att förutsättningar ges, att inom det straffrättsliga regelsystemet ta hänsyn till det straffvärda i att flera…
Köp här

Isbn: 9789176789704

Utgivningsår: 20160912

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Brott mot person Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Sexualbrottskommittén föreslår följande: Sexualbrottslagstiftningen ska ändras så att gränsen mellan straffri och straffbar gärning dras vid om deltagandet i en sexuell handling har varit frivilligt eller inte. Brottsbeteckningen våldtäkt tas bort och ersätts med sexuellt övergrepp. Även vissa andra brott får nya…
Köp här

Isbn: 9789138244975

Utgivningsår: 20161005

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC