Bläddra
Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Ny skollag i praktiken innehåller den kompletta skollagen och Lagen om införande av skollagen med kommentarer till samtliga paragrafer. Denna femte upplaga av Ny skollag i praktiken innehåller skollagen inklusive de ändringar och tillägg som skett efter riksdagsbeslutet 2010. Ny skollag i praktiken har under de…
Köp här

Isbn: 9789187882760

Utgivningsår: 20151101

Utgivare: Svensk Facklitteratur AB, Ljungbergs Tryckeri

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Simon Jernelöv, Ann Orrsten, Nina Okada

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I denna bok har vi sammanställt paragrafvisa kommentarer till den nya skollagen. Syftet är att förklara och ge stöd både åt den som arbetar i skolan och åt den som arbetar med att tillämpa lagen på annat sätt. Kommentarerna baseras på propositioner, utredningar, myndighetsuttalanden och relevant rättstillämpning.…
Köp här

Isbn: 9789186848026

Utgivningsår: 20110831

Utgivare: JP Infonet Förlag

Mediatyp: BC

av: Kajsa Svaleryd, Moa Hjertson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Skol- och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg, respektfull och positiv vardag i skola och förskola med likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Den här boken ger en översikt av…
Köp här

Isbn: 9789147100347

Utgivningsår: 20120618

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister som gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras två…
Köp här

Isbn: 9789139116363

Utgivningsår: 20180219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare. Några exempel: – En elev stör genom mobilprat och…
Köp här

Isbn: 9789139019169

Utgivningsår: 20160810

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
I Grundskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade även de som gäller för fristående skolor och enskilda fritidshem. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och skolförordningen som berör grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Årets…
Köp här

Isbn: 9789139116271

Utgivningsår: 20180917

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Helene Roslund

Kategorier: Förskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Barn i Sverige tillbringar en stor del av sin tidiga barndom i förskolan. Bara av den anledningen är förskolan en av våra viktigaste samhällsinstitutioner. Förskolan utgör första steget i det livslånga lärandet samtidigt som den har ett värde här och nu för barnen. Där ska barnen få leka, uppleva glädje och kamratskap…
Köp här

Isbn: 9789144121864

Utgivningsår: 20190611

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Ny skollag – Förskola/Grundskola är en bok med motiv och bakgrund till nyheter och förändringar som berör all personal i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet med offentlig såväl som enskild huvudman.
Köp här

Isbn: 9789187882623

Utgivningsår: 20100701

Utgivare: Svensk Facklitteratur

Mediatyp: BC

av: Victoria Enkvist, Anna Gustafsson, Jeffrey B. Hall, Lotta Lerwall, Ulf P. Lundgren, Mats Lundström, Johanna Ringarp, David Ryffé

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Detta är den andra antologin med bidrag på det temat. I antologin diskuteras vad likvärdig utbildning, en likvärdig skola och en skola för alla betyder. Analyserna spänner över stora områden såsom vad…
Köp här

Isbn: 9789176789940

Utgivningsår: 20171121

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 2 är en heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de skolformsövergripande bestämmelser som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister och…
Köp här

Isbn: 9789139116998

Utgivningsår: 20190220

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling Conradson, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Denna bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter ofta förknippade med etiska dilemman som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i…
Köp här

Isbn: 9789139020882

Utgivningsår: 20180829

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Mot bakgrund av det oklara rättsläget föreslår utredningen att en ny bestämmelse införs i skollagen som ryms inom 1 kap. 9 § RF. Enligt den föreslagna bestämmelsen ges skolan möjlighet att begränsa antalet inbjudna partier att medverka i utbildningen till samtliga de som är representerade i antingen riksdagen, vald…
Köp här

Isbn: 9789138244005

Utgivningsår: 20160119

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Gymnasieskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning – även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Även de delar av skollagen som rör gymnasieskolan och komvux samt läroplanen, gymnasieförordningen och förordningen om kommunal vuxentubildning ingår. Vidare finns…
Köp här

Isbn: 9789139110293

Utgivningsår: 20090922

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars-Åke Johnsson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Den nya skollagen (2010:800) ställer ökade krav på elevhälsan när det gäller att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. För att klara detta uppdrag krävs samverkan mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamheten i skolan – en samverkan som regleras av ett flertal bestämmelser i skollagen och hälso- och…
Köp här

Isbn: 9789139113164

Utgivningsår: 20130411

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
I Förskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för förskolan och den pedagogiska omsorgen samlade – även de som gäller för enskilda anordnare. Här återges de delar av skollagen som berör dessa verksamheter. Vidare innehåller boken läroplanen för förskolan och delar av Skolverkets allmänna råd på området. I…
Köp här

Isbn: 9789139115007

Utgivningsår: 20160127

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Regler för målstyrning – Grundskolan, tionde upplagan är en helt ny bok jämförd med förra upplagan. Till höstterminen 2011 gäller en ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Grundskoleförordningen är upphävd och ersatt med en ny skolförordning. Dessutom införs en ny skollag och nya…
Köp här

Isbn: 9789187882685

Utgivningsår: 20110901

Utgivare: Svensk Facklitteratur

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I grundskolan och grundsärskolan ska en kommun få göra undantag från bestämmelserna om placering enligt vårdnadshavarnas önskemål och elevers berättigade krav på en placering nära hemmet om det finns särskilda skäl med hänsyn till kommunens mottagande av nyanlända elever eller andra elever som varit bosatta i landet en…
Köp här

Isbn: 9789138244074

Utgivningsår: 20160202

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
De viktigaste nyheterna i den mycket omfångsrika utgåvan av UFB 2 vt 2011:– Ny skolförordning som tillämpas fr.o.m. 1 juli 2011– Ny gymnasieförordnding för utbildning som påbörjas efter 1 juli 2011– Statsbidrag för sommarskolor för grundskolan, sameskolan och gymnasieskolan samt fristående…
Köp här

Isbn: 9789139111443

Utgivningsår: 20110610

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Wolters Kluwer

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från – Skolverket/Skolinspektionen, – Överklagandenämnden, och – Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Även domar från – Arbetsdomstolen, – kammarrätterna, – Regeringsrätten,…
Köp här

Isbn: 9789139114833

Utgivningsår: 20160909

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre…
Köp här

Isbn: 9789138248973

Utgivningsår: 20190204

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Brist på behöriga yrkeslärare sätter gränserna! Presenterar Nationella lärlingskommitténs samlade bedömning och förslag med utgångspunkt i den pågående försöksverksamheten med lärlingsutbildning.Förslagen utgår främst från arbetslivets behov. De handlar om att flytta fokus från kvantitet= utbildningsvolym till…
Köp här

Isbn: 9789138236420

Utgivningsår: 20111116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I betänkandet föreslår utredningen tre rekommendationer till huvudmän inom skolväsendet, sex rekommendationer till lärosäten med lärar- och förskollärarutbildningar och elva rekommendationer till regeringen. Sammantaget avser rekommendationerna att: stärka skolhuvudmännens medverkan i praktiknära forskning stärka…
Köp här

Isbn: 9789138247723

Utgivningsår: 20180316

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Werner

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Vuxenutbildning, vidareutbildning
Boken innehåller de delar av skollagstiftningen som en skolledare inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare behöver. Här finns de relevanta delarna av skollagen, vuxenutbildningsförordningen samt läroplanen. Det rör sig om nya bestämmelser, de flesta började tillämpas vid halvårsskiftet…
Köp här

Isbn: 9789139113133

Utgivningsår: 20130417

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139115571

Utgivningsår: 20171128

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Utredningens övergripande uppdrag har varit att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet med anledning av den utökade dokumentationsskyldigheten när det gäller uppgifter om elevers och andra enskildas personliga förhållanden. I direktiven nämns särskilt individuella utvecklingsplaner och…
Köp här

Isbn: 9789174376333

Utgivningsår: 20120627

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Lars Werner, Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Isbn: 9789139116356

Utgivningsår: 20190819

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Har haft i uppdrag att analysera vilka kunskaper och kompetenser som efterfrågas i skolväsendet, på kort och längre sikt och hur dessa behov kan matchas med de kunskaper och kompetenser som kvinnor och män som är asylsökande eller omfattas av lagen om etableringsinsatser har. Samtliga skolformer behöver förstärkas med…
Köp här

Isbn: 9789138244449

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Nyheter: Den 1 mars 2010 träder nya bestämmelser för gymnasieskolan i kraft. Dessa ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011. Fram till dess gäller de tidigare reglerna. Vi publicerar därför de regler som gäller såväl före som efter den 1 juli 2011. När det gäller ämnesprov och nationella kursprov…
Köp här

Isbn: 9789139110774

Utgivningsår: 20100406

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
En kollektivavtalssamling med de avtal som gäller på den kommunala sidan. Avtalen tillämpas bland annat i grundskola, gymnasieskola och komvux. Boken innehåller kantrubriker och utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen. UFB 5 2013/14 är uppdaterad med hänsyn till…
Köp här

Isbn: 9789139113638

Utgivningsår: 20140224

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139115212

Utgivningsår: 20161205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Regler för målstyrning – Gymnasieskolan, nionde upplagan är i princip helt ny jämförd med de tidigare upplagorna. Skollagen är ny, liksom gymnasieförordningen. Programmål, kursplaner med betygskriterier för kärnämnen är numera ämnesplaner med kunskapskrav för gymnasiegemensamma ämnen. I Regler för målstyrning…
Köp här

Isbn: 9789187882692

Utgivningsår: 20111201

Utgivare: Svensk Facklitteratur

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Föreslår hur skolhuvudmän för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ges ökade möjligheter att dels ingå avtal med andra skolhuvudmän om att utföra undervisning, dels i vissa fall använda undervisningsformer som medger ett mer flexibelt sätt att erbjuda utbildning. Syftet är att öka…
Köp här

Isbn: 9789138244128

Utgivningsår: 20160219

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 3 2010/2011 innehåller följande nya förordningar:– utbildning på forskarnivå för förskollärare,– elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd,– anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor, samt– stipendier för studieavgiftsskyldiga sstudenter. Följande myndigheter…
Köp här

Isbn: 9789139111450

Utgivningsår: 20101025

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Jan Melander

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Skolan har ett rättsligt ansvar för att skapa en miljö där barn och elever känner trygghet och studiero. Skollagens och diskrimineringslagens regler om kränkande behandling och diskriminering utgör grunden för detta ansvar. Lagtexten är emellertid i viktiga delar öppet skriven och det finns ont om vägledande praxis…
Köp här

Isbn: 9789139114970

Utgivningsår: 20151222

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lars-Åke Johnsson

Kategorier: Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Studievägledning och elevhälsa Utbildningslagar Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Elevhälsan är en verksamhet som måste finnas i flertalet skolformer, och vars centrala uppgift är att stödja elevernas utveckling mot målen för utbildningen, men också erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. Det betyder att elevhälsan ska hjälpa till med att se till att eleverna har en bra miljö för sin…
Köp här

Isbn: 9789139116820

Utgivningsår: 20190422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Lärlingsprovanställning – uppluckrad LAS?Föreslår en ny anställningsform för ungdomar kallad »utbildningsanställning». Genom en ändring i lagen om anställningsskydd (LAS) ska personer under 23 år kunna provanställas upp till 18 månader i stället för som i dag 6 månader. Förutsättningen är att ett…
Köp här

Isbn: 9789138238448

Utgivningsår: 20121130

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Arbetslivets förändrade kompetenskrav, bland annat till följd av digitaliseringen, gör att behoven av livslångt lärande är större idag än i början av 2000-talet. Validering och erkännande av tidigare lärande är en central komponent för att möjliggöra livslångt lärande. Statistik om validering inom högskolan saknas…
Köp här

Isbn: 9789138247853

Utgivningsår: 20180413

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Charlotte Löthman, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Isbn: 9789139113621

Utgivningsår: 20140919

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Grundskolan Högre utbildning och vidareutbildning Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Författningssamling på arbetsmiljöområdet med bestämmelser som är relevanta för skola och högskola. Förutom den grundläggande lagstiftningen arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen innehåller samlingen författningar inom områdena arbetskador, arbetsutrustning, speciella skadesrisker, lokaler, elsäkerhet,…
Köp här

Isbn: 9789139115588

Utgivningsår: 20171019

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139116837

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC