Bläddra
Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Ny skollag i praktiken innehåller den kompletta skollagen och Lagen om införande av skollagen med kommentarer till samtliga paragrafer. Denna femte upplaga av Ny skollag i praktiken innehåller skollagen inklusive de ändringar och tillägg som skett efter riksdagsbeslutet 2010. Ny skollag i praktiken har under de…
Köp här

Isbn: 9789187882760

Utgivningsår: 20151101

Utgivare: Svensk Facklitteratur AB, Ljungbergs Tryckeri

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Simon Jernelöv, Ann Orrsten, Nina Okada

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I denna bok har vi sammanställt paragrafvisa kommentarer till den nya skollagen. Syftet är att förklara och ge stöd både åt den som arbetar i skolan och åt den som arbetar med att tillämpa lagen på annat sätt. Kommentarerna baseras på propositioner, utredningar, myndighetsuttalanden och relevant rättstillämpning.…
Köp här

Isbn: 9789186848026

Utgivningsår: 20110831

Utgivare: JP Infonet Förlag

Mediatyp: BC

av: Kajsa Svaleryd, Moa Hjertson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Skol- och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg, respektfull och positiv vardag i skola och förskola med likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Den här boken ger en översikt av…
Köp här

Isbn: 9789147100347

Utgivningsår: 20120618

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Helene Roslund

Kategorier: Förskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Barn i Sverige tillbringar en stor del av sin tidiga barndom i förskolan. Bara av den anledningen är förskolan en av våra viktigaste samhällsinstitutioner. Förskolan utgör första steget i det livslånga lärandet samtidigt som den har ett värde här och nu för barnen. Där ska barnen få leka, uppleva glädje och kamratskap…
Köp här

Isbn: 9789144121864

Utgivningsår: 20190611

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister som gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras två…
Köp här

Isbn: 9789139116363

Utgivningsår: 20180219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Victoria Enkvist, Anna Gustafsson, Jeffrey B. Hall, Lotta Lerwall, Ulf P. Lundgren, Mats Lundström, Johanna Ringarp, David Ryffé

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Detta är den andra antologin med bidrag på det temat. I antologin diskuteras vad likvärdig utbildning, en likvärdig skola och en skola för alla betyder. Analyserna spänner över stora områden såsom vad…
Köp här

Isbn: 9789176789940

Utgivningsår: 20171121

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare. Några exempel: – En elev stör genom mobilprat och…
Köp här

Isbn: 9789139019169

Utgivningsår: 20160810

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Ny skollag – Förskola/Grundskola är en bok med motiv och bakgrund till nyheter och förändringar som berör all personal i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet med offentlig såväl som enskild huvudman.
Köp här

Isbn: 9789187882623

Utgivningsår: 20100701

Utgivare: Svensk Facklitteratur

Mediatyp: BC

av: Wolters Kluwer

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från – Skolverket/Skolinspektionen, – Överklagandenämnden, och – Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Även domar från – Arbetsdomstolen, – kammarrätterna, – Regeringsrätten,…
Köp här

Isbn: 9789139114833

Utgivningsår: 20160909

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Grundskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
I Grundskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade även de som gäller för fristående skolor och enskilda fritidshem. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och skolförordningen som berör grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Årets…
Köp här

Isbn: 9789139116271

Utgivningsår: 20180917

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139116936

Utgivningsår: 20190828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Wiweka Warnling Conradson, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Denna bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter ofta förknippade med etiska dilemman som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i…
Köp här

Isbn: 9789139020882

Utgivningsår: 20180829

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 2 är en heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de skolformsövergripande bestämmelser som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister och…
Köp här

Isbn: 9789139116998

Utgivningsår: 20190220

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anderz Andersson, Staffan Ingmanson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Under vilka förutsättningar får en icke-legitimerad lärare anställas? Vem har arbetsmiljöansvaret i kemisalen? Kan en förskollärare tvingas att arbeta på en annan förskoleenhet under sommaren? Denna bok vänder sig till skolchefer, rektorer, förskolechefer och andra med ledande befattningar inom skolan. Den tar sin…
Köp här

Isbn: 9789140687463

Utgivningsår: 20181009

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Brist på behöriga yrkeslärare sätter gränserna! Presenterar Nationella lärlingskommitténs samlade bedömning och förslag med utgångspunkt i den pågående försöksverksamheten med lärlingsutbildning.Förslagen utgår främst från arbetslivets behov. De handlar om att flytta fokus från kvantitet= utbildningsvolym till…
Köp här

Isbn: 9789138236420

Utgivningsår: 20111116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
I betänkandet föreslår utredningen tre rekommendationer till huvudmän inom skolväsendet, sex rekommendationer till lärosäten med lärar- och förskollärarutbildningar och elva rekommendationer till regeringen. Sammantaget avser rekommendationerna att: stärka skolhuvudmännens medverkan i praktiknära forskning stärka…
Köp här

Isbn: 9789138247723

Utgivningsår: 20180316

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Werner

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar Vuxenutbildning, vidareutbildning
Boken innehåller de delar av skollagstiftningen som en skolledare inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare behöver. Här finns de relevanta delarna av skollagen, vuxenutbildningsförordningen samt läroplanen. Det rör sig om nya bestämmelser, de flesta började tillämpas vid halvårsskiftet…
Köp här

Isbn: 9789139113133

Utgivningsår: 20130417

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139115571

Utgivningsår: 20171128

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Utredningens övergripande uppdrag har varit att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet med anledning av den utökade dokumentationsskyldigheten när det gäller uppgifter om elevers och andra enskildas personliga förhållanden. I direktiven nämns särskilt individuella utvecklingsplaner och…
Köp här

Isbn: 9789174376333

Utgivningsår: 20120627

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Har haft i uppdrag att analysera vilka kunskaper och kompetenser som efterfrågas i skolväsendet, på kort och längre sikt och hur dessa behov kan matchas med de kunskaper och kompetenser som kvinnor och män som är asylsökande eller omfattas av lagen om etableringsinsatser har. Samtliga skolformer behöver förstärkas med…
Köp här

Isbn: 9789138244449

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Nyheter: Den 1 mars 2010 träder nya bestämmelser för gymnasieskolan i kraft. Dessa ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011. Fram till dess gäller de tidigare reglerna. Vi publicerar därför de regler som gäller såväl före som efter den 1 juli 2011. När det gäller ämnesprov och nationella kursprov…
Köp här

Isbn: 9789139110774

Utgivningsår: 20100406

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
En kollektivavtalssamling med de avtal som gäller på den kommunala sidan. Avtalen tillämpas bland annat i grundskola, gymnasieskola och komvux. Boken innehåller kantrubriker och utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen. UFB 5 2013/14 är uppdaterad med hänsyn till…
Köp här

Isbn: 9789139113638

Utgivningsår: 20140224

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139115212

Utgivningsår: 20161205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Föreslår hur skolhuvudmän för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ges ökade möjligheter att dels ingå avtal med andra skolhuvudmän om att utföra undervisning, dels i vissa fall använda undervisningsformer som medger ett mer flexibelt sätt att erbjuda utbildning. Syftet är att öka…
Köp här

Isbn: 9789138244128

Utgivningsår: 20160219

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 3 2010/2011 innehåller följande nya förordningar:– utbildning på forskarnivå för förskollärare,– elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd,– anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor, samt– stipendier för studieavgiftsskyldiga sstudenter. Följande myndigheter…
Köp här

Isbn: 9789139111450

Utgivningsår: 20101025

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Jan Melander

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Skolan har ett rättsligt ansvar för att skapa en miljö där barn och elever känner trygghet och studiero. Skollagens och diskrimineringslagens regler om kränkande behandling och diskriminering utgör grunden för detta ansvar. Lagtexten är emellertid i viktiga delar öppet skriven och det finns ont om vägledande praxis…
Köp här

Isbn: 9789139114970

Utgivningsår: 20151222

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Förslag som syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning så att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetetsliv. föreslår bland annat ett paket av fem huvudsakliga åtgärder: Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan…
Köp här

Isbn: 9789138248942

Utgivningsår: 20190131

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Lärlingsprovanställning – uppluckrad LAS?Föreslår en ny anställningsform för ungdomar kallad »utbildningsanställning». Genom en ändring i lagen om anställningsskydd (LAS) ska personer under 23 år kunna provanställas upp till 18 månader i stället för som i dag 6 månader. Förutsättningen är att ett…
Köp här

Isbn: 9789138238448

Utgivningsår: 20121130

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Arbetslivets förändrade kompetenskrav, bland annat till följd av digitaliseringen, gör att behoven av livslångt lärande är större idag än i början av 2000-talet. Validering och erkännande av tidigare lärande är en central komponent för att möjliggöra livslångt lärande. Statistik om validering inom högskolan saknas…
Köp här

Isbn: 9789138247853

Utgivningsår: 20180413

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Charlotte Löthman, Mikael Hellstadius

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Isbn: 9789139113621

Utgivningsår: 20140919

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Grundskolan Högre utbildning och vidareutbildning Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
Författningssamling på arbetsmiljöområdet med bestämmelser som är relevanta för skola och högskola. Förutom den grundläggande lagstiftningen arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen innehåller samlingen författningar inom områdena arbetskador, arbetsutrustning, speciella skadesrisker, lokaler, elsäkerhet,…
Köp här

Isbn: 9789139115588

Utgivningsår: 20171019

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139116851

Utgivningsår: 20190905

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Innehåller en analys av orsakerna till de fallande kunskapsresultaten, en aktuell problembild, förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden. De ökade resultatskillnaderna mellan skolor, som beror på att elever med likartad familjebakgrund i högre utsträckning än tidigare tenderar…
Köp här

Isbn: 9789138244517

Utgivningsår: 20160510

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
UFB 2 ht 2010 innehåller den nya skollagen (2010:800), som har trätt i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning fr.o.m. 1 juli 2011. Informationen om hur den nya skollagen ska införas och vilka lagar som upphävs framgår av lagen om införande av nya skollagen (2010:801), som också ingår i höstens bok.Nya…
Köp här

Isbn: 9789139111436

Utgivningsår: 20101220

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139114024

Utgivningsår: 20140122

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansiering av studier Högre utbildning och vidareutbildning Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildning: administration och organisation Utbildningslagar
Förslag på åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I uppdraget ingick att utreda hur studiemedelssystemet kan användas för att öka genomströmningen i högskolan. Vidare att föreslå hur fribeloppet inom studiemedelssystemet bör utformas i syfte att skapa ett långsiktigt…
Köp här

Isbn: 9789138248638

Utgivningsår: 20180925

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Föreslår ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning i tre delar. Systemet ska innehålla: nationella prov, nationella bedömningsstöd och nationell kunskapsutvärdering (NKU). De nationella proven ska inte längre konstrueras med syfte att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på…
Köp här

Isbn: 9789138244272

Utgivningsår: 20160401

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lars Werner

Kategorier: Gymnasieskolan Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolor Socialrätt Utbildningslagar
I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för den nya gymnasieskolan samlade – även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen som berör gymnasieskolan, läroplanen och gymnasieförordningen samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. I…
Köp här

Isbn: 9789139111726

Utgivningsår: 20120224

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC