Bläddra

av: Kalle Larsson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
När en människa avlider kan det uppkomma en rad olika situationer där en kommun kan eller ska ta ansvar. Det kan även vara så att ett dödsbo behöver hjälp av socialnämnden. Allt fler dödsbon blir på ett eller annat sätt föremål för kommunal…
Köp här

Isbn: 9789139117179

Utgivningsår: 20210111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna Singer, Margareta Brattström

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Rätt arv handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap ska fördelas; en fråga som i alla tider har tilldragit sig uppmärksamhet. Många har intresse, berättigat eller inte, av att få del av den efterlämnade egendomen. Reglerna om arv och testamente anger hur man ska gå tillväga i denna situation. De ger uttryck för en…
Köp här

Isbn: 9789177370666

Utgivningsår: 20200819

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Johannes Gehlin

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Boutredningsman – en praktisk genomgång riktar sig till den som behöver en grundläggande genomgång av de olika momenten i det arbete som ska, och bör, utföras av en boutredningsman. I denna bok finns svar på de grundläggande frågorna i arbetet och en…
Köp här

Isbn: 9789139116639

Utgivningsår: 20200318

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Signäs, Eva von Schéele

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Överförmyndare och dödsbon syftar framför allt till att underlätta handläggningen av arvskiften (och ev. bodelningar) för överförmyndare. Myndigheten ska, med stöd av ett stort antal handlingar, avgöra om den enskilde, en underårig eller en person med god man…
Köp här

Isbn: 9789139116875

Utgivningsår: 20210421

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9788202415433

Utgivningsår: 20130927

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Ulf Bergquist, Lina Melén

Kategorier: Internationell privaträtt och kollisionsnormer Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
EU:s nya arvsförordning har medfört att i stort sett hela Europa inklusive Sverige den 17 augusti 2015 fått gemensamma IP-regler på arvsområdet. Arvsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella arvslagen (IAL). I samband därmed har viktiga förändringar också skett i den svenska…
Köp här

Isbn: 9789139018278

Utgivningsår: 20151019

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Gösta Walin

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Den nya upplagan av denna klassiska kommentar analyserar ärvdabalkens regler om boutredning och arvskifte i ljuset av lagförarbeten, aktuell rättspraxis och doktrin. Kommentaren behandlar även ärvdabalken närstående författningar som äktenskapsbalkens regler som är tillämpliga på skiftesman arvskifte,…
Köp här

Isbn: 9789139018629

Utgivningsår: 20170124

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Kent Källström

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Hur skall ett testamente utformas? Vilka rättigheter och skyldigheter för testamentstagarna kan bestämmas i ett förordnande? I vilka fall kan arvingar och andra berörda få ett testamente ogiltigförklarat? Testamentsrättens ändamål är att ge möjligheter för en person att bestämma hur kvarlåtenskap skall fördelas inom…
Köp här

Isbn: 9789139113027

Utgivningsår: 20150122

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE visar steg för steg hur du upprättar en korrekt bouppteckning och hur ett slutligt arvskifte genomförs. Du får en utförlig genomgång av alla frågor som blir aktuella vid ett dödsfall, exempelvis frågor om arvsordning, dödsbodelägarkrets, bodelning mellan makar eller sambor, testamenten…
Köp här

Isbn: 9789176951583

Utgivningsår: 20190327

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Singer, Margareta Brattström

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Rätt arv handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap ska fördelas; en fråga som i alla tider har tilldragit sig uppmärksamhet. Många har intresse, berättigat eller inte, av att få del av den efterlämnade egendomen. Reglerna om arv och testamente anger hur man ska gå tillväga i denna situation. De ger uttryck för en…
Köp här

Isbn: 9789176788967

Utgivningsår: 20150330

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anders Eriksson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Den kvarlåtenskap som någon lämnar efter sig vid sin död ska enligt arvsrätten fördelas på dennes arvingar och/eller testamentstagare. Ibland förekommer det att en arvtagare eller testamentstagare först ska få kvarlåtenskapen men att den därefter, vid…
Köp här

Isbn: 9789139026099

Utgivningsår: 20220622

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Människors ökade rörlighet får till följd att allt fler familjeband sträcker sig över nationsgränserna. EU:s arvsförordning avser att underlätta för personer att hävda sina rättigheter vid arv med gränsöverskridande verkan. Utredningen föreslår att nuvarande lagar om internationella arvsfrågor (från 1930-talet) upphävs…
Köp här

Isbn: 9789138240991

Utgivningsår: 20140425

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Anna Molin

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Den som inte har extremt komplicerade förhållanden kan normalt upprätta sitt testamente på egen hand. Testamentshandboken innehåller allt du behöver veta om hur du upprättar ditt testamente. Boken går punkt för punkt igenom vad du bör tänka på för att testamentet ska uppfylla de formkrav och andra krav som ställs på…
Köp här

Isbn: 9789176950272

Utgivningsår: 20161031

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anders Eriksson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Den kvarlåtenskap som någon lämnar efter sig vid sin död ska enligt arvsrätten fördelas på dennes arvingar och/eller testamentstagare. Ibland förekommer det att en arvtagare eller testamentstagare först ska få kvarlåtenskapen men att den därefter, vid denne arvinges eller testamentstagares död, ska tillfalla någon…
Köp här

Isbn: 9789139020226

Utgivningsår: 20181213

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gösta Walin, Göran Lind

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken, 1-17 kap. om arv och testamente, paragraf för paragraf med redovisning av förarbeten, rättspraxis och doktrin. Sjunde upplagan kommenterar bl.a. lagändringarna i 10 kap. om jäv och 16 kap. om preskription. En nyhet i denna upplaga är ett stort antal opublicerade…
Köp här

Isbn: 9789139018612

Utgivningsår: 20160114

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Svensson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Det här är en utförlig handbok om bouppteckning och arvskifte, skriven på begriplig svenska och med många praktiska exempel. Boken visar steg för steg hur en korrekt bouppteckning ska upprättas och hur ett slutligt arvskifte kan genomföras. Du får en utförlig genomgång av alla frågor som blir aktuella vid ett…
Köp här

Isbn: 9789170276682

Utgivningsår: 20100920

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Det här är en utförlig handbok om bouppteckning och arvskifte, skriven på begriplig svenska och med många praktiska exempel. Boken visar steg för steg hur en korrekt bouppteckning ska upprättas och hur ett slutligt arvskifte kan genomföras. Du får en utförlig genomgång av alla frågor som blir aktuella vid ett…
Köp här

Isbn: 9789170279423

Utgivningsår: 20150216

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187265099

Utgivningsår: 20150701

Utgivare: Imam Ali Islamic Center

Mediatyp: BB

av: Margareta Brattström, Anna Singer

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Rätt arv handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap skall fördelas; en fråga som i alla tider har tilldragit sig uppmärksamhet. Många har intresse, berättigat eller inte, av att få del av den efterlämnade egendomen. Reglerna om arv och testamente anger hur man skall gå tillväga i denna situation. De ger uttryck…
Köp här

Isbn: 9789176786680

Utgivningsår: 20070806

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Ernst Moe

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Ernst Moe gir i denne boken en veiledning til alle paragrafene i den nye loven om arv og dødsboskifte. Her knyttes forarbeidene og rettspraksis fra den gamle loven om arv samt de relevante deler av skifteloven til de nye bestemmelsene. Boken er et praktisk arbeidverktøy for alle som vil orientere seg i loven,…
Köp här

Isbn: 9788202691455

Utgivningsår: 20211001

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BB

av: Folke Grauers

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Med Ekonomisk familjerätt förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex. faderskap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat. Regler om gåva hör inte traditionellt till…
Köp här

Isbn: 9789139026563

Utgivningsår: 20220513

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Mosa Sayed

Kategorier: Islamisk rätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
När profeten Muhammed dog år 632 uppkom en oenighet om valet av hans ställföreträdare som så småningom delade islams anhängare i shia- och sunnimuslimer. Inom ramen för de shia- och sunnimuslimska inriktningarna etablerades mångskiftande teologiska föreställningar och rättstraditioner på livets samtliga områden, ofta…
Köp här

Isbn: 9789176789537

Utgivningsår: 20161214

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC