Bläddra

av:Göran Stöth

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.Läs merI den tredje upplagan har författaren reviderat och uppdaterat…
Utgått

Isbn: 9789147113095

Utgivningsår:20170406

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Göran Stöth

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.Läs merI den tredje upplagan har författaren reviderat och uppdaterat…
Köp här

Isbn: 9789147138364

Utgivningsår:20210119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Göran Stöth

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Transport- och logistikrätt är en bok som behandlar de olika regelverk och standardavtal som tillämpas inom transport- och logistikbranschen. Boken ger en allmän bild av reglerna kring avtal och köp, Incoterms 2000, transportförsäkringar, allmän transporträtt med inriktning mot svensk landsvägsrätt samt en genomgång av…
Köp här

Isbn: 9789147096664

Utgivningsår:20110321

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö-och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av…
Köp här

Isbn: 9789198263329

Utgivningsår:20160901

Utgivare: Poseidon Förlag AB

Mediatyp: BC

av:Göran Stöth

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.Läs merI den tredje upplagan har författaren reviderat och uppdaterat…
Köp här

Isbn: 9789147111534

Utgivningsår:20140211

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Svante O. Johansson

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
I denna reviderade andra upplaga ges en modern översikt över hela den svenska transporträtten. Boken omfattar sjö-, järnvägs-, flyg- samt vägtransporter. Genomgående görs jämförelser mellan de olika transportsätten för att peka på både likheter och olikheter i den rättsliga regleringen. Syftet med framställningen är…
Köp här

Isbn: 9789172235885

Utgivningsår:20140911

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
I detta slutbetänkande lämnas förslag till förbättringar av järnvägssystemets organisation. Baserat på delbetänkandet och de synpunkter som lämnats på detta, preciserade regeringen denna del av uppdraget genom att den 3 april 2014 besluta om ett tilläggsdirektiv där sju områden pekades ut för fortsatt…
Köp här

Isbn: 9789138243961

Utgivningsår:20151229

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Primära rättskällor Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna bok innehåller en översättning av den svenska sjölagen till engelska. Översättningen är speciellt avsedd för avancerade kurser inom sjö- och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av praktiskt verksamma jurister. Den femte upplagan av sjölagen i engelsk översättning med svensk parallelltext,…
Köp här

Isbn: 9789198263312

Utgivningsår:20150908

Utgivare: Poseidon förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Den nya järnvägen kommer att knyta ihop våra tre storstadsregioner och öka kapaciteten i vårt järnvägssystem samtidigt som regioner och kommuner längs de nya järnvägssträckningarna kommer att gynnas. Utbyggnaden kommer att innebära större arbetsmarknadsregioner, ökat bostadsbyggande och fler resor och transporter på…
Köp här

Isbn: 9789138243992

Utgivningsår:20160114

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Har haft i uppdrag att lämna förslag på hur ett s.k. bonus–malus–system för nya lätta fordon kan utformas, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Huvudmotivet för…
Köp här

Isbn: 9789138244425

Utgivningsår:20160502

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Utreningen lämnar författningsförslag angående följande punkter: En obligatorisk användning av taxameterutrustning i taxifordon utan möjligheter till dispens. En ny kategori av yrkesmässig personbefordran med personbil eller lätt lastbil utan obligatoriskt taxameterkrav. Ändringar eller förtydliganden av de regler som…
Köp här

Isbn: 9789138245378

Utgivningsår:20161208

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525859

Utgivningsår:20130326

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Har haft i uppdrag att lämna förslag på reglering av försök med självkörande fordon på väg. Försöksverksamheten föreslås regleras i särskild lag och att tillsyn ska utövas av Transportstyrelsen.Utredaren bedömer att: De internationella konventionerna om vägtrafik inte hindrar försöksverksamhet med självkörande fordon…
Köp här

Isbn: 9789138244302

Utgivningsår:20160404

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Utgångspunkten i utredningsarbetet har varit de transportpolitiska mål som riksdagen beslutat om, där det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och…
Köp här

Isbn: 9789138250396

Utgivningsår:20200331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Innehåller en redogörelse för utstationeringsreglernas tillämplighet på godstransporter på väg, samt av myndighetstillsynen av yrkestrafiken och arbetsmarknadens parters bevakning av arbetsvillkoren vad gäller godstransporter på väg. Vidare redogörs för hur Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Nederländerna, Tyskland…
Köp här

Isbn: 9789138246306

Utgivningsår:20170621

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138250457

Utgivningsår:20200511

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Hur ska transporter på väg och järnväg finansieras fram till år 2021? Presenterar en utvärdering av de avtal om medfinansiering av infrastrukturprojekt som trafikverken* förhandlat fram inför perioden 2010-2010; ett 50-tal avtal till ett totalt värde av drygt 65 miljarder kr. Medfinansiering har skett…
Köp här

Isbn: 9789138235317

Utgivningsår:20110223

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Syftet har varit att: dels möjliggöra ett snabbt genomförande av höghastighetsjärnvägar på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet, dels identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framför allt storstäderna med fokus på…
Köp här

Isbn: 9789138247273

Utgivningsår:20171228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Bolagisera flygplatserna! Föreslår att Luftfartsverkets konkurrensutsatta verksamhet renodlas som ett statligt bolag senast den 1 januari 2015.Förslaget omfattar framför allt affärsområdet Terminal. Genom denna bolagisering bör Luftfartsverket även få möjlighet att etablera dotterbolag utomlands.Föreslår i övrigt bl.a.…
Köp här

Isbn: 9789138237205

Utgivningsår:20120426

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
I utredningen föreslås bland annat: en ny lag om särskilda persontransporter som ska ersätta de nuvarande lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst fortsatt frivillighet för överlämnande av huvudmannaskap för särskilda persontransporter från kommuner till regionala kollektivtrafikmyndigheter krav på ökad samordning…
Köp här

Isbn: 9789138248362

Utgivningsår:20180703

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Hugo Tiberg, Annina H. Persson, Johan Schelin, Jeanette Andersson, Sebastian Liptak, Mattias Widlund

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Nu publiceras andra upplagan av Hugo Tibergs klassiska verk Kreditsäkerhet i fartyg från år 1968. Såväl sjöfartsnäringen som formerna för fartygsfinansiering har förändrats kraftigt under de år som har gått sedan den första upplagan utgavs. Den nya…
Köp här

Isbn: 9789139025153

Utgivningsår:20230316

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. En översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor och att analysera Trafikverkets djupstudier och de register över olyckor som finns på transportområdet. I fråga om analysen av Transportstyrelsens vägtrafikolycksregister ska uppdraget redovisas senast den 28 april 2014.…
Köp här

Isbn: 9789138240984

Utgivningsår:20140424

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö-och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av…
Köp här

Isbn: 9789172235533

Utgivningsår:20140129

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Lämnar förslag på en modernisering av den civilrättsliga regleringen av nationella järnvägstransporter, liksom den civilrättsliga regleringen av spårvägs- och tunnelbanetransporter. Utredningen lämnar också förslag på en vidsträckt regressrätt mellan transportör och…
Köp här

Isbn: 9789138242353

Utgivningsår:20150309

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Rolf Ihre

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Detta är den andra reviderade upplagan av Sjörätt Noll till VII. Boken ger en grundläggande redogörelse för de rättsregler som styr sjöfarten. Särskilt sjöfart med mindre yrkesfartyg i inre fart och närfart samt fritidssjöfart beaktas. Boken är lämplig som kursbok, för självstudier och som introduktion för den som…
Köp här

Isbn: 9789172234734

Utgivningsår:20120118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Detta delbetänkande utgör en lägesrapport avseende hittills utfört arbete med att analysera utvecklingen av underhållsmarknaden, inklusive förutsättningarna för spårentreprenörsföretagen att kontinuerligt leverera effektiva tjänster till infrastrukturförvaltarna, utvärdera avtalen mellan Trafikverket och…
Köp här

Isbn: 9789138242803

Utgivningsår:20150417

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC